Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-791**

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-08-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den achtsten ougst xvij.C viere" (08/08/1704).

Type: Schenking door jonkvrouw Joanna Margriete Crommelijnck van grond aan de dis van Zonnebeke, onder zekere voorwaarden (o.a. een jaargetijde)

Beschrijving: Jonkvrouw Joanna Margriete Crommelijnck filia Sieur Guill[iam]es, begijntje te Kortrijk, verklaart voor de schepenen van Zonnebeke dat zij Jacobus Abeele aanstelt als haar procureur, om voor de koninklijke notaris te Ieper te gaan verklaren dat de genoemde jonkvrouw de dis van Zonnebeke 11 gemeten 2 lijnen en 77 roeden land (met de bijbehorende kathelen) schenkt. De dis zal de opbrengsten van deze grond wel pas verkrijgen na het overlijden van meester Aquilinus Crommelijnck, haar broer; deze heeft tijdens zijn leven het vruchtgebruik. Als de jonkvrouw haar broer overleeft, dan zal zij jaarlijks 3 pond groten Vlaamse munt krijgen van de opbrengsten. Nadat de schenkster en haar broer overleden zijn, zal de dis alle opbrengsten ontvangen, op voorwaarde dat hij voor hun zielenheil een jaargetijde zal laten doen in de kerk van Zonnebeke [+ voorwaarden]. De pastoor en dis van Zonnebeke accepteerden deze voorwaarden, met instemming van de abt van Zonnebeke.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-791 bevat de tekst van BRU-AGSB-Z-791* - die op zijn beurt BRU-AGSB-Z-791** overneemt - en de tekst van BRU-AGSB-Z-791***; BRU-AGSB-Z-791**** werd later toegevoegd aan het document.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde voor donderschreuen schepenen der heerelichede van zonnebeke in persoone jonckvrauwe joanna margriete crommelijnck filia Sieur guill[iaum]es beghijncken tot cortrick die verclaerde te gheuen procuratie jrreuocable aen jacobus abeele om te compareren voor notaris Roijal binnen der stede van jpre ende aldaer te verkennen ende

Reijtereren de ghijfte bij haer comparante ghedaen (soo sij doet bij desen) jnter viuos ende Jrreuocabelick aen ende jn proffijtte vanden disch van zonnebeke vanden nombre van elf ghemeten twee Lijnen seuenentseuentich roeden Lants met de catheijlen daeropstaende de joncvrauwe comparante competerende volghens deruenisse ghepasseert voor Bailliu ende schepenen der heerelicheden van zonnebeke den achtsten ougst xvij.C viere met conditie expresse dat den vermelden disch maer en sal ghenieten vande vruchten ende pachten van tvermelde Lant naer de doot ende ouerlijden van heer ende meester aquilinus crommelijnck scomparantes heer broeder in wiens proffijtte tot sijnder ouerlijden de vermelde vruchten ende pachten

test

sullen wesen soo de comparante mits desen de selue is abandonnerende tsijnen proffijtte ende gheuende jrreuocabiliter voorts met conditie dat jndien sij comparante quaeme touerleuen haeren voornomden heer broeder dat sij sal proffijtteren haer leuen ghedeurende vuijt d'eerste reuenuen vande voornomde Landen ofte pachten van dien de somme van drie ponden grooten vlaems siaers ende naer de doot vande comparante ende haeren voornomden heer broeder sal den voornomden disch ghenieten ende jouisseren in proprieteijt de volle reuenuen vande voornomde Landen op conditie van bij den voorschreuen disch te doen celebreren door den heer pastoor ter assistentie vande heeren

religieusen van zonnebeke een Jaerghetijde met de vesperen een nocturne van drie Lessen met de Landen vande ouerledene ende eenen sollemnele misse ten seluen tijde te sijnghen door den heer pastoor gheassisteert met Diaken ende subdiaken jnden choor welcke diensten sullen beghinnen ghedaen te wesen naer touerlijden vande jonckvrauwe comparantens heer broeder ter lauenisse vande sielen vande comparante haeren heer broeder ende hunne ouders jaerlicx ontrent sinte pieters dach voor de welcke den heer pastoor sal ghenieten ouer tsijnghen de vermelde misse ende tdoen van sijnen dienst een gulden ende jder religieus twee croesen wijn ende een half kiecken ofte tsamen een Oostersche hamme in redemtie

test

vande selue kieckens ofte iet anders jmmers ter dispositie vanden voornomden heer pastoor alles in recompense van hunnen vermelden dienst alle twelcke heer ende meester patricius holuoet als directie hebbende als pastoor der vermelde prochie van zonnebeke ouer den disch neffens gillis de haene inde qualiteijt als dischmeester hebben gheaccepteert met adueu vanden Eerweerden heer Abt ende heere der voorseijde prochie met belofte vande diensten te doene soo hieruooren gheseijt is alles onder belofte ende verbandt als naer rechte met macht bij den gheconstitueerden de voornomde ghifte ende acceptatie ouer den voornomden disch te reitereren soo voorseit is alsoock

te substitueren een ofte meer persoonen om te Compareren voor jugen Competent tot tdoen t'onterfuenisse ende behoorelicke traditie opde conditien voorschreuen ende dat met obseruantie van alle de sollemniteijten in ghelijcken gheuseert actum ter extraordinaire vergaderijnghe van fran[ciscu]s vander meersch pieter de Canter ende marijn durnez schepenen desen neghensten ougst xvij.C viere Toirconden ende waeren onderteeckent joanna Crommelijnck patricius holuoet pastor van zonnebeke fran[ciscu]s vander meersch pieter de Canter ende marcq marijn durnez