Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-791*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1704

Type: Aanstelling door Jacobus Abeele van Jan Du Petijt als plaatsvervangend procureur voor de transactie vermeld in BRU-AGSB-Z-791**

Beschrijving: Notaris Franchois Godtschalck te Ieper verklaart dat Jacobus Abeele voor hem verscheen, en Jan Du Petijt in zijn plaats als procureur aanstelde voor het volbrengen van de transactie vermeld in BRU-AGSB-Z-791**.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-791 bevat de tekst van BRU-AGSB-Z-791* - die op zijn beurt BRU-AGSB-Z-791** overneemt - en de tekst van BRU-AGSB-Z-791***; BRU-AGSB-Z-791**** werd later toegevoegd aan het document.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

alle De gonne die dese presente Letteren sullen sien franchois godtschalck Tabellionaris hereditaire ghestelt bij den Conijnck omme tontfanghen bewaeren grossoijeren seghelen met den seghel van Sijne Majesteyt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris in

test

het district van tparlement van doornijck salut doen te weten dat voor mij inde qualiteijt van notaris Roijal der residentie van jpre ter presentie van jan Rijckebus[...?] ende franciscus mauritius salein ghetuijghen hiertoe ghebeden Compareerde in persoone jacobus abeele machtich bij procuratie danof den inhout volcht Compareerde voor donderschreuen schepenen der heerelichede van zonnebeke in persoone jonckvrauwe joanna margriete crommelijnck filia Sieur guill[iaum]es beghijncken tot cortrick die verclaerde te gheuen procuratie jrreuocable aen jacobus abeele om te compareren voor notaris Roijal binnen der stede van jpre ende aldaer te verkennen ende

Reijtereren de ghijfte bij haer comparante ghedaen (soo sij doet bij desen) jnter viuos ende Jrreuocabelick aen ende jn proffijtte vanden disch van zonnebeke vanden nombre van elf ghemeten twee Lijnen seuenentseuentich roeden Lants met de catheijlen daeropstaende de joncvrauwe comparante competerende volghens deruenisse ghepasseert voor Bailliu ende schepenen der heerelicheden van zonnebeke den achtsten ougst xvij.C viere met conditie expresse dat den vermelden disch maer en sal ghenieten vande vruchten ende pachten van tvermelde Lant naer de doot ende ouerlijden van heer ende meester aquilinus crommelijnck scomparantes heer broeder in wiens proffijtte tot sijnder ouerlijden de vermelde vruchten ende pachten

test

sullen wesen soo de comparante mits desen de selue is abandonnerende tsijnen proffijtte ende gheuende jrreuocabiliter voorts met conditie dat jndien sij comparante quaeme touerleuen haeren voornomden heer broeder dat sij sal proffijtteren haer leuen ghedeurende vuijt d'eerste reuenuen vande voornomde Landen ofte pachten van dien de somme van drie ponden grooten vlaems siaers ende naer de doot vande comparante ende haeren voornomden heer broeder sal den voornomden disch ghenieten ende jouisseren in proprieteijt de volle reuenuen vande voornomde Landen op conditie van bij den voorschreuen disch te doen celebreren door den heer pastoor ter assistentie vande heeren

religieusen van zonnebeke een Jaerghetijde met de vesperen een nocturne van drie Lessen met de Landen vande ouerledene ende eenen sollemnele misse ten seluen tijde te sijnghen door den heer pastoor gheassisteert met Diaken ende subdiaken jnden choor welcke diensten sullen beghinnen ghedaen te wesen naer touerlijden vande jonckvrauwe comparantens heer broeder ter lauenisse vande sielen vande comparante haeren heer broeder ende hunne ouders jaerlicx ontrent sinte pieters dach voor de welcke den heer pastoor sal ghenieten ouer tsijnghen de vermelde misse ende tdoen van sijnen dienst een gulden ende jder religieus twee croesen wijn ende een half kiecken ofte tsamen een Oostersche hamme in redemtie

{{/BRU-AGSB-Z-791/[[File:/BRU-AGSB-Z-791/0791d.jpg}}]]

vande selue kieckens ofte iet anders jmmers ter dispositie vanden voornomden heer pastoor alles in recompense van hunnen vermelden dienst alle twelcke heer ende meester patricius holuoet als directie hebbende als pastoor der vermelde prochie van zonnebeke ouer den disch neffens gillis de haene inde qualiteijt als dischmeester hebben gheaccepteert met adueu vanden Eerweerden heer Abt ende heere der voorseijde prochie met belofte vande diensten te doene soo hieruooren gheseijt is alles onder belofte ende verbandt als naer rechte met macht bij den gheconstitueerden de voornomde ghifte ende acceptatie ouer den voornomden disch te reitereren soo voorseit is alsoock

te substitueren een ofte meer persoonen om te Compareren voor jugen Competent tot tdoen t'onterfuenisse ende behoorelicke traditie opde conditien voorschreuen ende dat met obseruantie van alle de sollemniteijten in ghelijcken gheuseert actum ter extraordinaire vergaderijnghe van fran[ciscu]s vander meersch pieter de Canter ende marijn durnez schepenen desen neghensten ougst xvij.C viere Toirconden ende waeren onderteeckent joanna Crommelijnck patricius holuoet pastor van zonnebeke fran[ciscu]s vander meersch pieter de Canter ende marcq marijn durnez welcken comparant ouer sijne mandante vuijt crachte vande voorenstaende procuratie den inhouden der selue heeft herkent mitsghaders ghesubstitueert Jan Du

{{/BRU-AGSB-Z-791/[[File:/BRU-AGSB-Z-791/0791d.jpg}}]]

petijt omme teffectueren de voorder wettelicheijt in kennisse der waerheijt hebbe ick dese gheteeckent ende gheseghelt met den seghel ordinaire ter greffie vande tabellionagie tJpre die ghepasseert sijn den achthiensten septembre seuenthien hondert viere Toirconden onderteeckent f. godtschalck ende gheseghelt met den seghel ordinaire wij Ambrosius vande Weerde Abt ende heere van zonnebeke verclaeren te consenteren dat den disch der prochie van Sonnebeke sal worden gheerft inde voorenstaende ghifte van Lande opde restrictien ende conditien hieruooren voor eeuwich ende altijt sonder verobligiert te wesen te stellen sterffelick hooft vermits bekenne ontfaen thebben de somme van vijfentwintich ponden grooten vts[?] in redemtie

van alle heerelicke rechten die in toecommende souden connen ghepretendeert worden bij mij ofte mijne naesaeten ten opsichte van wandelcoop etcetera dit mits dat de selue landen sullen belast blijuen met betalen vande Jaerlicsche heerlicke renten als van oude tijden desen xxv.en nouembre seuenthien hondert sesse onderteeckent Ambrosius vande weerde Abt ende heere van zonnebeke Dienvolghende heeft den voornomden Du petijt vuijt crachte vande voorenstaende procuratie verclaert de voornomde ghifte te reitereren ende hem te laeten ontvuijtten ontgoeden ende onterfuen vande voorenstaende erfue ende catheijlen consenterende dat daerin worde gegoet ende gheerft den disch deser prochie opde conditien

test

ende restrictien bij tvoorenstaende contract vermelt ouersulcx wiert den voornomden disch daerinne alsoo ghegoet ende gheerft ter acceptatie van heer ende meester patricius holuoet pastoor ende derigierende de goederen vanden voornomden disch vuijt crachte vande voorenstaende acte consent ghegheuen bij den eerweerden heer Abt ende heere van zonnebeke Actum ter vergaderijnghe desen vijfentwintichsten nouembre seuenthien hondert sesse In kennisse Der waerheijt hebben wij Bailliu ende Schepenen voornomt dese verleent onder t'handteecken van onsen ghesworen greffier Toirconden G. Boutens 1706