Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-689

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd

Type: Berekening van het aandeel van elk van de tiendenheffers te Roeselare met het oog op hun aandeel in de kosten van de reparatie van de kerk van Roeselare

Beschrijving: Berekening van de inkomsten van de tienden te Roeselare, en de verdeling ervan onder de verschillende tiendenheffers - met name de abdij van Zonnebeke, het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel, en de kleermakers van Brugge - met het oog op hun proportionele deelname in de kosten voor de reparatie van de kerk van Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De thinde Ligghende ende haer Bestreckende binnen Rousselaere ende aldaer ontrent ghenaemt De wielthinde De selue wordt verpacht Door Den heerwerdighen heere prelaet van Zonnebeke mijn heeren Den deken ende Capittel van Sinte pieters tot Ryssel ende de gone vande Cleermakers van brugghe Jder een Derde de welcke alle Jaere draijt ter Reserue vande gone nauolgende die altijdt staen

De heeren van het Capittel van sinte pieters tot Rijssel hebben een thinde genaemt de collie tijnde de gone gedeelt wordt Jn drien een derde voor de heeren van het Capitel een derde voor den heer pastoor van Roussel[aere] ende een derde voor den Capelaen van sinte Crujs tot rijssel Jder derde is werdick het een Jaer genomen[?] duer het andere sessendertick pont groote - 492 [...?] parisis

De heeren van Capittel van sinte pieters hebben noch neffens Den eerwerdighen heere prelaet een Canton ghenaemt de vrom thinde waer Jnne de gone van sinte pieters hebben de twee deele van drie ende is Jn alles weerdich In gheeheelen het een Jaer genomen duer het ander driendertich pont groote dus hier meer als den eersten prelaet ter som van - 132 lb[?] parisis

De gone van Capittel hebben noch een houck genaemt de 14 Inghelschen werdich Jder Jare - 42 l parisis

Jtem het Capittel heeft noch een Canton bestrekende Jn nieukercke werdich - 60 parisis

Soo dat sij Jaerlicx ten minsten[?] m[...?]e[...?] profijtten als [...?] prelaet - 666 l parisis

het derde vande Capelaen vande Sinte cruijs is werdich oock 432 lb parisis Jaerlicx - 432

[totaal:] 1098

De thinde van Sonnebeke Jaerlicx genomen op seuen hondert guldens - 700 de gone van Capittel van gelicken - 700 ende een derde van collietijnde met surplus vande vrom tynde 14 Ingelsch vp ander hapken comt - 333 ende het derde van capelaen Jnde Collie tynde - 216 tsamen 1949

[...?]ijnen frene de capitale[?] somme [...?]e 1949 lb [...?] 216 lb 11 s 1 d 1/3[?] et ainsy quam[...?] le chapellain offre de payer vn neufiesme il offre plus quil ne doit

test

als De oncosten vande Reparaties vande kercke souden bedraghen 1949 lb parisis de hadie[?] van sonnebeke soude daer Jnne draghen - 700 lb parisis het Capittel van Rijsel 1033 lb parisis - 1033 parisis Capelaen van sinte Crujs - 216 lb parisis - 216 lb tsamen - 1979

test

[lichte tekst niet leesbaar]

[...?]ken Quite [...?] thiendenaers an [...?]sselaere van elcx Last inde refectie vande kercke etcetera Anno 1699