Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-685

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-10-1699

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan Andries Ghesquiere voor het verheffen van het leen van Zonnegem voor het leenhof van Waasten

Beschrijving: Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, geeft Andries Ghesquiere volmacht om in naam van de abdij het leen van Zonnegem te gaan verheffen voor het leenhof van de stad en het kasteel van Waasten, en alles wat verder moet gebeuren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Damp Ambrosius vande weerde Abt ende heere van Sonnebeke en hebben gheconstitueert gedenomeert ende machtich ghemaeckt Andries ghesquiere // soo voorder bij desen hem geuen volle authoriteit ende speciael beuel omme vut onsen naeme te gaene ende compareren voor mijne heeren Bailliu ende Mannen vanden houe der Stede Burch ende Casteel van waesten ende aldaer vut onsen naeme verheffen onsen Leene van Sonneghem ghehouden van het Casteel ende Burch den voornomden Stede van Waesten volgende de Letteren van Apporte danof sijnde geuende ande voorseyde andries Ghesquiere macht ende constitueren hem om te wesen bediende Man van de voorseide heerelicheit van Sonneghem ende dat hij dienvolgende sal doen den behoorlicken eedt van feuteijtschap generalick ende specialick al te doen dat wij in persoone sijnde selue souden commen ofte mogen doen, alwaert oock soo dat de saecke ampelder last requireerde dan hieruoren gheexpresseert is belouende te houden van weerden al het gonne bij den voornomden onsen gheconstitueerden in t'gonne voorseit ghedaen ende ghebesogneert sal worden. Actum tot Sonnebeke desen dertichsten October 1699 Toirconden onsen naeme hier onder gheschreuen ende ghesegelt met onsen ordineiren zegel

Ambrosius vande weerde Abt ende heere van Sonnebeke

// onsen bailliu van t'voorseide zonneghem ende andere onse Leenen gelegen in het district van waesten