Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-705

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Voorwaardelijke instemming van de abt van Zonnebeke met de inlossing van renten te Lampernisse

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke bezit enige renten te Lampernisse; zij verkreeg deze bij een oude stichting van een dagelijkse mis. Enkele van de renteplichtigen daar wensen de rente af te lossen, zich hiervoor baserend op een koninklijk plakkaat. De abt van Zonnebeke verklaart dat hij die renten wil laten inlossen, indien het kapitaal zou mogen gebruikt worden om land te kopen, om met de opbrengsten daarvan de stichting te kunnen voortzetten.

Opmerking: Vermoedelijk een kladversie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

d abdije van Zonnebeke heeft eene oude Fondatie van eene daeghelijcksche misse gefondeert op eenige hernissen in lampernisse zijnde van de oudste fondatien ende geamortiseerde goederen van d'abdije hebbende volgens hun vermogen van de oudste leenrechten Camerlinck gelt Etcetera jegenwordig eenige die die renten moeten betaelen willen opleg doen derselve gisteren heeft eenen selferen [...?] opleg willen doen van eene rente van 10 lb parisis t'jaers tot gelt van diere tegen den penninck xxx gedeposeert inhanden van den ousten[?] der Abdije pretenderende volgens de majesteijts placaeten opleg te mogen doen het gone kan[?] veroorsaecken processen en moeijelijckheden den Abt van sonnebeke soude content wesen den opleg van alle diergelijcke renten te aenveerden op conditie dat wij het Capitael der selve soude mogen aenleggen om eene kleene partije land (die hij te coopen [...?] te mogen acquireren ende amortiseren) omde voornoemde fundatie te connen continueren waer toe es versoeckende Etcetera