Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-722

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-01-1700

Type: Denombrement door de abt van Zonnebeke aan de hoogbaljuw van Waasten voor de heerlijkheid van Zonnegem

Beschrijving: Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, Bourgogne, Salinas, Mispelare, Zonnegem etc., draagt aan jonker Frans[ois] Dominicque Simon de la Haije, heer van Potterie en hoogbaljuw van de stad en het kasteel van Waasten, het denombrement over voor de heerlijkheid van Zonnegem, die hij van het genoemde leenhof in leen houdt [+ situering van het leen + rechten en plichten behorend bij het leen].

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Dit is het rapport recht denombrement ende grootte van een leene dat ick damp Ambrosius vande weerde abt ende heere van sonnebeke, bourgoigne, salinas, mispelaere Sonnegem etc. doe ende overgeve aen Joncker fran[çoi]s Dominicque simon de la haije heere van potterie hooghballiu der stede burgh ende casteele van waestene t'voorseyde leen groot ses bunderen lants ofte daer ontrent alle in een stuck onse abdije toebehoorende liggende in de prochie van waesten op de oostsyde van de waesten calsije loopende naer ijper abouterende van westen aen de voorseijde calsije van noorden ons selfes lant, van oosten t'lant geeraert de Roulers ende van suijden t'lant noel vilair t'welck voorseyde Leen is een vrije heerlickheijt genaemt Sonnegem vermogende eenen balliu ampman omme elck recht ende wedt te doene gheschieden ende daerenboven de selve heerlichede vermagh hooge, middele ende nedere iustitie, tol, vondt, bastaert ende lagaene goet ende diergelijcke staende mijnen voornoemden leene ende heerlickheijt van Sonnegem ter trouwe ende waerheden aen # den prince van orangien ter doot van elcken abt thien ponden parisis t'eenen relieve caemerlynck gelt etc. sonder meer ende indien dat de voorseyde heerlickheyt van Sonnegem min ofte meer bevonden waere dan voorseyt is dat stelle ick ter discretie van den selven hove in teecken der waerheyt hebbe dit onderteeckent ende gesegelt met mijnen gewoonelicken segel desen 7 Januarij 1700

Ambrosius vande weerde Abt ende heere van Sonnebeke etc[etera]

[in de marge:

  1. aen sijne Majesteijt coninck van Inghelant ter cause van sijne baronnie van waesten dienste]

test

An André guesquiere tot Nederwastene