Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-721*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-01-1700

Type: Denombrement door de abt van Zonnebeke aan de heer van de Dovie voor de heerlijkheid van de Mispelare te Waasten

Beschrijving: Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, Bourgogne, Salinas, Zonnegem, Mispelare etc., geeft aan jonker Charle Louis Boselli, heer van de heerlijkheid en het genootschap van de Dovie, het denombrement voor de heerlijkheid van de Mispelare, een erfelijke rente te Waasten en Neerwaasten [+ specificatie van de opbrengsten van de rente + plichten en rechten van de heerlijkheid].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jnhout van Woorde te Woorde hiernaert volght Dit is het Rapport ende denombrement van een Leene dat ick damp Ambrosius vande Weerde Abt ende heere van Sonnebeke burgondien salinas sonnegem Mispelaere etcetera doe ende ouergeue an Joncker Charle Louis Boselli Heere vande heerelichede ende ghenootschepe vande douie met den toebehooren Wesende het voorseyde Leen eene erfuelicke rente jnde prochie van Waestene ende nederwaestene hem bestreckende op diuersche partien van Lande onder de voorseyde stede ende prohie [sic] van Waestene ende nederwaestene ghenaempt de heerelicheijt van mispelaere ghehouden onde den houe vande voorschreuen heerelichede vande douie Welcke Landen Jaerelickx schuldich sijn van heerelicke rente twaelf rasieren neghen francquaert euene ende t'seste deel van een francquaert naer den slach, jtem vier capoenen, t'derde ende sesde deel van eenen Capoen, tot dien eenen penninck rente op andere diuersche Landen daerjnne begrepen ses hondert Meersch in twee parseelen Liggende ouer de Waesten brugge ande westzijde vanden poort dijck de welcke gelden den voorschreuen heere van Mispelaere jaerelickx ten aduenante van een pene parisis vijt elck hondert bij Jaere t'samen derthien schellijnghen grooten ende

test

ten vercoope marctgelt te weten xv s parisis van elck pont groote ende ter doot bijsele naer costume ende vermach t'voorseyde leen mispelaere hooghe Iustitie middele ende nedere tol vont bastaert Lagaen goet ende dierghelicke eenen Bailliu ende Ampman te stellen ende Mijnheere vande douie is mij schuldich sijn mannen ende schepenen te verleenen om recht ende Wet t'administreren ende vanghenisse op dat noot zij ten mijnen redelicken coste dien versocht sijnde, welcke leene ende heerelichede jck belooue te houden vande voorseyde heerelichede vande douie ter trauwe van dienst ende Waerhede ende ter doot t'eenen Relieue van thien ponden parisis ende als verandert bij coope ofte andersints den gherecht[...?] Thienden pennijnck van dat gelt ende jndien ten voorseijden heerelichede van mispelaere meer ofte min toebehoorde dan voorseyt is, presentere[?] sonder preIuditie af ende aen te slaene ten seggen van mannen mijn huijsgenoten jn teeken der Waerheijt hebbe dit onderteekent ende gesegelt met mijnen ghewoonelicken seghel op den 7 Januarij 1700 Was onderteeckent Ambrosius van de Weerde Abt ende heere van Sonnebeke