Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-733*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-01-1700

Type: Denombrement, door de abt van Zonnebeke aangeboden aan de hoogbaljuw van de stad en het kasteel van Waasten, voor het leen Zonnegem te Waasten

Beschrijving: Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, Bourgogne, Salinas, Mispelare, Zonnegem etc., draagt aan jonker Frans[ois] Dominicque Simon de la Haije, heer van de Potterie en hoogbaljuw van de stad en het kasteel van Waasten, het denombrement over voor het leen van Zonnegem te Waasten [+ situering van het leen + heerlijke rechten en plichten].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Dit Is het Rapport recht denombrement ende groote van een Leene dat ick damp Ambrosius vande weerde Abt ende heere van sonnebeke bourgoigne salinas Mispelaere sonneghem etcetera doe ende ouergheue aen Joncker frans. Dominicque Simon de la Haije heere vande potterie hoochbailliu der stede burgh ende Casteele van Waestene tvoorseijde Leen groot ses bunderen Lants ofte daerontrent alle In een stuck onse Abdie toebehoorende Ligghende Inde prochie van Waesten op de oostsijde vande Waesten Calchie loopende van Ipre abouterende van Westen aende voorseijde Calchie van noorden ons selfs lant van oosten tlant Gheraert de Roullers ende van suijden tlant Noel Vilair twelcke voorseijde leen is een vrije heerelicheijt ghenaempt sonneghem vermoghende eenen Bailliu, Amman ende Vollen banck van seuen Schepenen omme elck recht ende wedt te doene gheschieden ende daerenbouen de selue heerelichede vermacht hooghe middele ende Nedere Iustitie tol vont bastaert ende lagaene goet ende dierghelicke staende mijnen voornomde Leene ende heerelicheijt van Sonneghem ter trauwe dienste ende waerhede

test

aende sijne Maijesteijt Coninck van Inghelant ter cause van sijne Baronnie van Waesten ter doot van elcken Abt thien ponden parisis t eenen reliefue Camerlinck ghelt etcetera sonder meer ende Indien dat de voorseijde heerelicheijt van sonneghem min ofte meer beuonden waere dan voorseijt is dat stelle Ick ter discretie vanden seluen houe In teecken der waerheijt hebbe dit onderteeckent ende gheseghelt met mijnen ghewoonelicken seghen desen 7.en Ianuarij 1700 was onderteeckent Ambrosius vande weerde Abt ende heere van Sonnebeke etcetera