Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-733

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-02-1700

Type: Recepisse door de hoogbaljuw van de stad en kasselrij van Waasten voor het denombrement door de abt van Zonnebeke aangeboden voor het leen van Zonnegem

Beschrijving: Frans[ois] Dominique Simon de la Haije, heer van de Potterie, hoogbaljuw van de stad en kasselrij van Waasten, verklaart dat hij van Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, Zonnegem etc., het denombrement ontving voor het leen van Zonnegem te Waasten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck fran[çoi]s Dominique simon de la haije heere vande potterie hoochbailliu der stede ende Casselrie van waesten Kenne bij desen ontfanghen te hebben het Rapport van Leene vanden Eerweerdighen heere Ambrosius vande weerde Abt ende heere van Sonnebeke, Sonneghem etcetera soo van woorde te woorde hier naer volcht Dit Is het Rapport recht denombrement ende groote van een Leene dat ick damp Ambrosius vande weerde Abt ende heere van sonnebeke bourgoigne salinas Mispelaere sonneghem etcetera doe ende ouergheue aen Joncker frans. Dominicque Simon de la Haije heere vande potterie hoochbailliu der stede burgh ende Casteele van Waestene tvoorseijde Leen groot ses bunderen Lants ofte daerontrent alle In een stuck onse Abdie toebehoorende Ligghende Inde prochie van Waesten op de oostsijde vande Waesten Calchie loopende van Ipre abouterende van Westen aende voorseijde Calchie van noorden ons selfs lant van oosten tlant Gheraert de Roullers ende van suijden tlant Noel Vilair twelcke voorseijde leen is een vrije heerelicheijt ghenaempt sonneghem vermoghende eenen Bailliu, Amman ende Vollen banck van seuen Schepenen omme elck recht ende wedt te doene gheschieden ende daerenbouen de selue heerelichede vermacht hooghe middele ende Nedere Iustitie tol vont bastaert ende lagaene goet ende dierghelicke staende mijnen voornomde Leene ende heerelicheijt van Sonneghem ter trauwe dienste ende waerhede

test

aende sijne Maijesteijt Coninck van Inghelant ter cause van sijne Baronnie van Waesten ter doot van elcken Abt thien ponden parisis t eenen reliefue Camerlinck ghelt etcetera sonder meer ende Indien dat de voorseijde heerelicheijt van sonneghem min ofte meer beuonden waere dan voorseijt is dat stelle Ick ter discretie vanden seluen houe In teecken der waerheijt hebbe dit onderteeckent ende gheseghelt met mijnen ghewoonelicken seghen desen 7.en Ianuarij 1700 was onderteeckent Ambrosius vande weerde Abt ende heere van Sonnebeke etcetera ende gheseghelt met eenen seghel van rooden Lacke In Kennisse van welcken hebbe ghegheuen mijnen letteren van recepisse gheteeckent ende gheseghelt met mijnen ordinairen seghel desen 10.en februarij 1700

De La Haije La potterie

test

Recepisse van de heerelichede van Sonnegem

Anno 1700