Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-724bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-03-1700

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Hedent den xxixen marts seuen thien hondert" (29/03/1700); "1700"; "op den 15 junii 1702" (15/06/1702); "den 8en marte 1715" (08/03/1715).

Type: Obligatie ten laste van G. Boutens en ten voordele van de pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: G. Boutens verklaart dat de heer Elepius Verhaghe, pastoor van Zonnebeke, hem 48 pond groten Vlaamse munt betaalde, in ruil waarvoor hij jaarlijks een intrest van 2 pond 8 schellingen groten Vlaamse munt zal betalen, tot hij deze som zal gelost hebben [+ latere notities betreffende gedeeltelijke aflossingen van deze som].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen bekenne ontfanghen thebben van heer ende meester elepius verhaghe pastoor vande prochie van sonnebecke de somme van achtenueertich pondt groote vlams volghens sijnne maieteijt Ieghewordijghe eualuatie belouende daer vooren te betaelen Intrest In aduenant vande penninck twintich wutbringhende Iaerlijckx twee pondt acht schellijnghen groote vlams de welcke cours een Inganck nemen hedent den xxix.en marts seuen thien hondert ende alsoo vervolghens tot de Lossijnghe van diere die den onderschreuen sal vermoghen te doene tsinder ghelijfte met vier en twintich pondt groote vlams tseffens met alle de de verloopen van diere verbindende daer vooren syn persoon en goederen present en toecommende met de gonne van sijn hoirs en naercommers elck In solid[...?] onder belofte ende verbandt als naer recht Actum desen xxix.en marte seuenthien hondert voorseyt Torconden

G. Boutens 1700

hier vp ende op minderijnghe van dese bouen schreuen xlviij pondt groote vlams heeft den voorschreuen boutten betaelt sesthien pondt groote oock een Jaer verloop ofte croijs waer van quytantie Is ghegheuen

Jtem noch betaelt t'Ieder dese verminderinghe op den 15 junii 1702 een iaer croijs door den seluen Geeraert boutten bedraeghende twee endertigh schellinghe vlaems waervan hij quytantie heeft inghetrocken

hier op Is betaelt den 8.en[?] marte 1715 op mijnderijnghe van dese bouenschreuen oblijgatie tot sesthien pondt groote met alle de verloopen tot date deser

test

Geraert bouttens woenende te passchendaele te verschijnen den 29 maerte 1701 dit competer[...?] wesende ter administratie van den heer pastor [...?] te volbringhen[?] het jaer ghetijde van heer alipius verhaeghe eertijts pastor van sonnebeke ghegheven door den eerweerden heere Ambrosius van de werde abt ende heere van sonnebeke om te doen es het selue jaerghetyde ghelick het blyckt vyt de donatie op een ander vermelt