Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-734*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-01-1701

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "desen Ieghenwoordighen Iaere 1701".

Type: Verpachting door de pastoor van Beselare van de pastorale tiende te Beselare aan de koster van Moorslede

Beschrijving: Meester Franciscus Terdelant, pastoor van Beselare, verklaart dat hij de pastorale tiende te Beselare verpacht heeft aan Ioannes Robbe, koster van Moorslede, voor een periode van drie jaren (ingaand 1701), en voor de som van 77 pond 10 schelling groten per jaar, te betalen in 3 termijnen, nog afgezien van de normale 'pointingen en zettingen' op die tiende.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden iij.en Ianuarij xvij.C een kent heer ende meester franciscus terdelant pastor van Becelare wel ende deuchdelick verheurt t'hebben aen ende in proffitte van Ioannes Robbe Coster tot Morslede sijne pastorale thienden int selue Becelare voor den tijt ende termijn van drije naervolghende Iaeren dies t’eerste Jncommen sal met den Ontbloot van desen Ieghenwoordighen Iaere 1701 ende soo voorts tot het expireren vande voorseijde drije Jaeren dat voor te goede xij s parisis ende vande principale heure sevenentseuentich ponden thien schellinghen grooten bij Jaere te betaelen in drije Egaele paijementen t'eerste te Kerstdaghe naer elcken ontbloot tweede te paesschen ende t'derde te Meije bouen d'ordinaire pointijnghe ende settijnghe die ghedeurende deselue drije Jaeren opde selue thiende soude commen ghestelt te sijne sijnde t'Verstant dat alsoo den heere Verheurdere heeft voor desen Ontbloot toecommende Verpacht sijne Cleene thiende in desen begrepen

test

Aen s[ieu]r Duuael voor xxvj £ groten dat aenden heurder de selue xxvj £ groten sullen afslaen doen op sijne Voorseyde pacht somme van desen toecommenden Ontbloot naer Welcken den heurdere de resterende twee Jaeren met de selue Cleene thiende sijn prouffijt sal doen Toorconden onderteeckent franciscus Terdelant Pastor in Becelare

J.B. Robbe

test

verpachtijnghe van de pastorijethiende van Becelaere

Anno 1701