Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-737

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1701

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemisse naestcomende seuenthien hondert een" (01/10/1701); "baefmesse seuenthien hondert" (01/10/1700); "van daeten 31.e meij 1699" (31/05/1699).

Type: Verkoop door Jan de Graue van een huisje op cijnsgrond van de abdij van Zonnebeke, aan die abdij

Beschrijving: Jan de Graue, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij een huisje op een cijnserf van de abdij verkocht heeft aan meester Aquilanus Crommelynck, dispensier van de abdij [+ situering van de grond]. Met het geld van de verkoop wordt de achterstallige cijns aan de abdij betaald.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Actum den x.e Juny 1701 bekent Jan de graue Inwoonder der prochie van sonnebecque ghecedeert ende ouerghelaeten thebben In proffijtte vande Abdije van t'selue sonnebeque ter acceptatie van heer ende meestere Aquilanus crommelynck dispensier een huijseken staende opde cheinserfue vande vermelde Abdije op het westeijnde vande sonnebecq plaetse aldaer frans. de graue ende de weduwe pauwels vermeersch presentelick woont hem Jan de graue competerende bij coope ghedaen Jeghens heer ende meestere Jan Wallaert als testamentaris ten sterfhuijse van christiaen collier omme bijder selue Abdije daeran hant te slaene te baefmisse naestcomende seuenthien hondert een gheschiedende dese cessie ofte ouerlatijnghe midts ses schele voor godtspenninck ende voor somme principael sessentwijntich ponden thien schellijnghen grooten vlaems Jn betaelijnghe van welcke vallideert vier ponden ses schellijnghen acht grooten vlaems ouer den verachterden cheins die hij de graue tot ende met baefmesse voorseyt ter cause van tghecedeerde huijs schuldich is Jtem neghen ponden grooten ouer een Jaer pacht verschenen baefmesse seuenthien hondert van thuijs ende herberghe bij hem graue bewoont ende tsurplus doende der thien ponden drie schellijnghe vier grooten vlaems sijn dito graue hedent gheualideert op tslot van

test

seker rekeninghe van daeten 31.e meij 1699 bij welcke hij ande Abdije schuldich was tot veertich ponden twee schellijnghen grooten sulcx dat hij de graue vande voorseyde somme principael kent voldaen te wesen passerende midts desen Irreuocable quitantie maeckende midtsdiens hij de graue hem van tvoorseyde huijs met alle tgonne naghelvast ende andere grond catheijlen op de voorschreuen cheinserfue staende onmoghende ende onmachtich ende danof moghende ende machtich de voorseyde abdije, omme van dies te moghen Jouisseren ende disponneren van baefmesse naestcommende voorseyt als van alle hunne andere eijghen ende propre goet dit onder verbant ende garrant als naer rechte, Jn teecken van welcken heeft hij Jan de graue dit neffens frans de graue synen soene alhier present onderteeckent met belofte van tgonne voerschreuen te herkennen allomme dies noot ende ansocht sijnde daete wt supra toorconden

tmarcq van Jan de graue

fran[ciscu]s de graue

test

coop van het huijs ghedaen doer d'abdije Jeghens Jan de graue opde leeghe plaetse 1701