Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-744

Algemene gegevens

Type: Authentiek afschrift van BRU-AGSB-Z-744*

Beschrijving: Authentiek afschrift van BRU-AGSB-Z-744* door G. Boutens, griffier van Zonnebeke.

Opmerking: Afschrift van BRU-AGSB-Z-744*; zie daar voor de plaatsnamen, persoonsnamen, instellingen en functies.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij onderschreuen dischmeestere der prochie van Langhemarcq vanden Jaere ende verschenen Baefmisse 1700 van pieter verstraete filius Sanders de somme van sesthien ponden grooten vlaems ouer die capitaele pennijnghen van eene rente van twaelf ponden parisis siaers vallende telckens te meije die selue somme ofte rente bezet op een hofstedeken met de Landen gheleghen inde prochie van becelare mitsghaders noch twee Jaeren verloop t'leste verschenen te meij 1701 alles met cessie van actie ten Laste van ende daer het behoort met belofte van in cas van vijnden vanden originelen rentebrief den seluen aenden voornomden

test

verstraete ouer te Leueren consenterende inde cassatie der seluer rente ten registre daer ende alsoo het behoort Actum desen xvij.en april 1701 present chaerles van eecke voorgaende dischmeestere ende guill[iame]s Liebaert als greffier ons toirconden was onderteeckent tmarcq fran[ciscu]s bourij charles van eecke ende g. liebaert met paraphe

Naer Collatie gedaen Ieghens t'origineel aen mij onderschreuen ten dien effecte in handen ghestelt ende jteratiuelick daerna gherestitueert is dese copie beuonden taccorderen toirconden als greffier der prochie ende heerelicheden van Sonnebeke

G. Boutens 1704

test

copie quytantie van oplegh van een rente ten laste vanden disch van zonnebeke ende ten profytte vanden disch van langhemarck op de landen in becelaere nu in pachte door de wet p[iete]r verstraete