Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-743

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-09-1701

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden vijfthienden septembre 1701" (15/09/1701); "j.en augustij duist seeuen hondert een" (01/08/1701).

Type: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en het kapittel van Ieper betreffende het in de dode hand houden van twee lenen van de kapel van de Heilige Drievuldigheid te Zonnebeke

Beschrijving: Er werd een akkoord gesloten tussen de abt en heer van Zonnebeke, en kanunnik Bulteel, in naam van het kapittel van de kathedraal van Ieper, betreffende twee lenen te Zonnebeke behorend tot de goederen van de kapelanij van de Heilige Triniteit, waarvan het genoemde kapittel het beheer waarneemt. De abt zou deze twee lenen in de 'levende hand' willen brengen, om er dan bepaalde rechten op te kunnen innen. Men komt overeen om de lenen nog 30 jaar in de 'dode hand' te laten, mits betaling van een vergoeding aan de abdij. Indien de lenen tijdens die 30 jaar verkocht zouden worden, dan zou de abt er toch bepaalde rechten op mogen innen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

opden vijfthienden septembre 1701 soo ist den eerweerden heere prelaet ende heere der prochie van sonnebeke veraccoordeert met den heere Canonijnck bulteel als ghecommiteert van Weeghen d'heeren deken ende Capitel generael der Cathedraele van jpre als hebbende de administratie van de goederen Competeerende de Cappelle titulo sanctissime trinitatis ghefondeert door wilent den heere Cauwel Canoninck ghegradueert ende scholaster der selue Cathedraele raeckende twee distincte leenen gheleghen in de selue prochie van sonnebeke wanof t'eene groot is neghen ghemeeten en lx: roeden, ende het t'weede vijfentwintich ghemeeten en twee Linen sijnde beijde dese twee Leenen buschlandt Competerende de voornoemde Cappelle vande welcke modernen possesseur gheworden is door het ouerlijden vanden heere Cappellaen Loijseau den heere Francois Cussius[?] welcke twee respectiue Leenen den seluen eerweerden heere prelaet begheirde ghebrocht te hebben jn Leuende handt ten effecte hier door bij hem te Commen ontfanghen den thienden penninck ende andere rechten naer sijn vermeughen soo ist dat partien hinc jnde diesaengaende sijn gheconvenieert om apparent proces te eviteeren op de maniere naervolghende te weeten dat den seluen eerweerden heere prelaet te vreden is ende Consenteert bij desen dat de voornoemde twee distincte Leenen sullen moeghen blijven jn dooden handt en dit voor een tijt ende termijn van dertich naer een volghende jaeren wanof t'eerste is jngaende j.en augustij duist seeuen hondert een midts eens ghereedt hier ouer betaelende bij den seluen heere bulteel de somme van veerthien ponden grooten vlaems soo ouer de redemptie vanden thienden penninck als t'recht van t'wee

test

reliefuen van jder thien ponden paresis van de selue twee distincte Leenen alt'gonne den seluen bulteel heeft gheaccepteert, ende bij aldien het misschien ghebeurde dat de selue Leenen quaemen vercochte te worden voor het expireren vande voornoemde dertigh jaeren soo sal in sulcke ghevalle den seluen heere prelaet sijn recht bahouden van te moeghen ontfanghen den thienden penninck ende andere rechten van de selue leenen Jn Conformiteijte van sijn vermeughen Als oock t'elcker veranderinghe vanden possesseur vande selue Cappelle sal moeten betaelen trecht van relief ende andere rechten naer Costuime van desen Leenhoue Actum binnen sonnebeke op den 15.en septembre duist seeuen hondert een Toorconden

C. Bulteel Can[onicus]

test

accoort van twee distincte Leenen competerende de capelle tit. S[anctissimae] trinitatis aengegaen met H[...?] bulteel gecomitteerden ende ingegaen 1.en augustij 1701

Dresselaere