Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-749***

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-03-1702

Type: Getuigenis betreffende de grenzen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark, bij Poelkapelle

Beschrijving: Getuigenis van Matheijs Vermeersch, waarin deze verklaart dat de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark, bij Poelkapelle, eindigt ter hoogte van de haard van de hofstede waar Judoqus van Belleghem nu op woont [+ verdere afgrenzing van de grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen Matheijs vermeersch hout lxv Jaeren ofte daer omtrent inwonder der prochie van Meerchem ende lansman van synen stille verclart bij desen goede kennesse te hebben dat de heereleijcheijt van sonnebeque haer bestreckende in langhemaerck bij poul Cappelle schet op de vierstede vande hofstede presentelick bewont door s[ieu]r Judoqus van belleghem ende opden dieck bachten den hijs en van daer suutwaert door een steck saeijlant ghenamt de achtghemeten tot eenen mersch aen de beke aldaer de beke is keerende westtewaert gheuende Reden van wetenschap dat hij deposant langhen tijt landen onder de selue heerelijck heijt ghebruckt heeft met beloofte van met eedt te bevesteghen dies ansoecht sijnde toorconden desen 23en marte 1702 het marck van matheijs vermeersch