Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-749**

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-03-1702

Opmerkingen analytische datum: Bij de datum werd geen jaartal gegeven; aangezien het stuk qua inhoud en vormgeving volledig gelijklopend is met BRU-AGSB-Z-749***, nemen we aan dat dit stuk eveneens in 1702 werd opgesteld.

Type: Getuigenis betreffende de grenzen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark, bij Poelkapelle

Beschrijving: Getuigenis door een aantal inwoners van Langemark (Jaecques van Houc, Guilliames Rabaut, Benedictus vander Haeghe, Jaques van Damme), waarin deze verklaren dat de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark, bij Poelkapelle, eindigt ter hoogte van de haard van de hofstede waar Judoqus van Belleghem nu op woont [+ verdere afgrenzing van de grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

wij onderschreuen in wonders der prochie van langhemarck lans lieden van heunen stile verclaren bij desen goede kennesse te hebben dat sij deposanten altijt hebben hooren segghen dat de heerelijck hijt van sonnebeque bij pol cappelle in selue langhemarck is scheidende op de vierstede vande hofstede Jeghen wordick bewont door S[ieu]r Judoqus van belleghem tot den dick bachten huijse ende van daer suutwaert door een saijsick ghenaemt de achghemeten tot den keer vande beke ten nort west houcke van van een mersch gheuende voorreden van wetenschap daer omtrent langhen tijt ghewont te hebben ende landen ghebruckt onder de selue heerelyckheijt met belofte van te comformeren toorconden desen 21.en maerte

Jaecques van houc

Guilliames Rabaut

Benedictus vander haeghe

tmarcq van Jaques van damme