Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-750

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1702"; "den 8 8bre 1702" (08/10/1702); "den 21 8bre 1702" (21/10/1702).

Type: Schatting door een gezworen taxeerder van de waarde van de bomen op een stuk grond van de dis te Zonnebeke, bij het aankomen van Frans[oys] de Boutte als nieuwe pachter

Beschrijving: Jan de Boutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, schatte op verzoek van Jan Boutens filius Jaecques, afgaande pachter, en Frans[oys] de Boutte filius Jan, aankomende pachter, de waarde van de bomen op een stuk grond te Zonnebeke, dat toebehoort aan de dis van Zonnebeke.

Opmerking: Op de achterzijde van het stuk bevindt zich een 'nota', met bijkomende informatie.

Tekst

test
[voorkant]

Vpden x.en maerte 1702 was Bij mij onderschr[euen] gheswoore[n] prijser der saele en[de] Cassel[rie] van Ipre ouersie[n] ende gheprese[n] te[n] v[er]so[uck]e va[nden] s[ieu]r Ian Boute[n] fi[liu]s Iaecq[ue]s afgaen[de] pachter en[de] ouergheuer ter eendere ende fran[coi]s de Boutte fi[liu]s Ian ancomen[de] pachter ende ouernemer ter andere 't go[nn]e naerschr[euen] beuonden op een gh[eme]t ix Roe[de]n Lants gheleghe[n] binne[n] de prochie va[n] sonnebeke west bij t'haenebusch compiterende ande[n] disch va[n] t'sel[ue] sonnebeke consisterende Jnt go[nn]e breeder hier naer ghespecifieert

Aluoore[n] de groene taillie van houtte staende en[de] beuonde[n] op de voorn[omde] partie Lants consist[er]en[de] In taillie vande canthaegh en[de] tsnouck vande opgaende en[de] tr[onck] boome[n] ordinaire gheex[timeer]t met ee[n] dobbel eeck saet staen[de] In[de] westhaghe va[nde] sel[ue] partie ter so[mm]e va[n] - xvj lb x s p[arisis]

Item ouer de[n] prijs va[n] ses eecke[n] plantsoenen seue[n] dobbel eecke[n] saen ee[n] dobbel Iepen saet en[de] ee[n] espe[n] plan[tsoen] stae[nde] In[de] oosthaghe van[de] sel[ue] p[ar]tie sijn[de] va[n] queecke van[de] afgaen[de] pachter gheex[timeer]t tsijnen proffitte tot de so[mm]e va[n] - v lb xv s p[arisis]

Actum daete en[de] so[mm]e alsv[oor]en mij Toor[conde]n

Jan de boutte 1702

test
[achterkant]

nota dat de presie van de boomkens is ten laeste van de disch [...] dus moet hem Jan boutens valideren op syne rekeninghe met de presie van taillie houtte alswesende betaelt door fran[coi]s de boutte aenden disch ghel[ijck] het blijct hier onder

Ontfaen bij mij onderschreven den jnhoudt deser presie hieronder in twee artykels vermelt

betaelt op den 8 [octo]bre 1702 [...] door fransoys de boutte opmindering[he] vande presie hier onder vermelt art[iculo] primo door hem aenveert ten aencommen van de ondervermelde partie de somme van 11-8-0

Jtem betaelt opden 21 [octo]bre 1702 de reste vande dese ondervermelde presie door fran[coi]s de boutte

test
[achterkant]

prijsie op het Landt vanden disch