Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-752*

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-05-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 13en 9bris 1701" (13/11/1701).

Type: Acceptatie door Carolus Bulteel van de grenzen tussen heerlijkheden te Langemark zoals die vastgesteld werden in BRU-AGSB-Z-752

Beschrijving: Carolus Bulteel, kanunnik en aartspriester van de kathedraal van Ieper, en handelend in naam van de weduwe van jonker Octauianus Bulteel, heer van Kanegem, Hanicx en Remijs, verklaart dat hij geen andere jurisdictie opeist betreffende de hofstede vermeld in BRU-AGSB-Z-752, dan diegene toegekend door de landmeters Verenne en Feruaecque.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test
Wij carolus Bulteel canoninck gegradueert ende arschpriester vande cathedraele binnen Ipre Inde qualiteyt als agierende ouer mevrauwe de douariere van Ioncker octauianus bulteel In sijn leuen heere van caeneghem haenix ende Remijs etcetera kennisse hebben van sekeren act ofte volontaire venditie gehouden ter hofstede voorseyt bij de wethouders van t'voorseyde hanix ende Remijs ter exclusie vande wethouders vande heere van t'selue sonnebeke den 13.en [novem]bris 1701 op t'versouck vande voorseyde belleghem ende bij dees ghenomen kennisse sonder distinctie van eenige Iurisdictie ende alsoo bij hun abusivelijck gecommitteert exces In preIuditie Involgens d'acte hier vooren vermelt soo vande heere als wethouders van t'selue sonnebeke omme waeran te voldoen ende te repareren het voorseyde erren[...?] declarere ende bekenne midts desen geen voordere Iudicature Inde voorseyde hofstede met t'voorseyde hanix ende Remijs

test

te pretenderen dan conforme als geroert bij de voorenstaende acte vande lants meters verenne ende feruaecque ende mits dien belouen In toecommende ter cause van dien geen recht te pretenderen ofte laeten pretenderen directelick nochte Indirectelick nochte oock diergelick ofte andere excessen meer te laeten gheschieden onder verbandt als naer Rechte In teecken van welcke hebbe verleent dese Iegenwoordige acte van non preIuditie om In toecommende te valideren naer behooren Toorconden desen 19.en meij 1702

C. Bulteel can[onicus]

test

Arbitraire limitscheedinghe van ons heerelichede van sonnebeke in langemarck nopende het verschil tusschen ons enden heere van Caneghem, Anis ende remis 1702 [...?]g: acte van non prejudicitie van [...?]nditie gedaen door den selve heere [...?] hofstede van [...?] bellegem [...?]ggende onder ons heerelichede 1702