Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-752

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-05-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "In daeten x.en nouembre 1655" (10/11/1655); "1702".

Type: Vaststelling van de grenzen van verschillende heerlijkheden te Langemark - o.a. van een heerlijkheid toebehorend aan de abdij van Zonnebeke - door gezworen landmeters en taxeerders

Beschrijving: Ioos Verenne en Ian Baptiste Feruaecque, gezworen landmeters, 'deellieden' en taxeerders van de Zaal en kasselrij van Ieper, stelden op vraag van Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, en Carolus Bulteel, kanunnik en aartspriester van de kathedraal van Ieper en optredend in naam van de weduwe en kinderen van wijlen jonker Octauianus Bulteel (heer van Kanegem, Hanicx en Remijs), een onderzoek in naar de grens te Langemark tussen de heerlijkheid toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, en de heerlijkheden van Hanicx en Remijs. Blijkens een document uit 1655 [zie BRU-AGSB-Z-426] loopt deze grens door de hofstede die nu gebruikt wordt door Iudocus van Belleghem [+ situering van de hofstede]

Tekst

[VOORLOPIG]

test

op den 19.en meij 1702 hebben wij Ioos Verenne ende Ian baptiste feruaecque geswooren lantsmeters deelslieden ende prijsers der saele ende Casselrie van Ipre respectijfuelick gedenommeert van weghen den seer eerweerden heere ambrosius vande weerde abt ende heere van Sonnebeke etcetera ter eendere, ende den eerweerden heere Carolus Bulteel canoninck gegradueert ende artschpriester vande cathedraele binnen Ipre inde qualiteijt als agierende ouer Mevrauwe de douariere ende kinderen van wijlent Joncker octauianus bulteel In sijn leuen heere van Caeneghem hanicx ende Remijs etcetera ter andere ons vertransporteert binnen de prochie van langhemarck op eene hofstede ende landen gecompeteert hebbende Meester Abraham Janssens causa vxoris vuijt den hoofde van Meester denijs vuijlstecke alsnu gebruijckt door S[ieu]r Iudocus van belleghem liggende suijt bij de brughstraete ter eijnde van te nemen Inspectie ende kennisse onder wat Iurisdictie t'sij van t'selue sonnebeke ofte wel onder t'voorseyde hanicx ende Remij[s] de selue soude resorteeren ende naer dien wij exactelick hadden geexamineert de tijtels ende pampieren dies conseruerende bij de respectiue partijen ons In handen bestelt hebben geIugieert ende Iugieeren bij desen dat de separatie vande twee voorseyde Iurisdictien moet wesen door de vermelde hofstede op half de steenen vierstede ende van daer suijtwaert

Gedeelte van

test

door de landen vande selue hofstede tot den heer vander beke ten noort westhoucke van eenen meersch Immers conforme als gelemitteert bij seker acte lantsmaete vande vuijtmetijnghe vande Iurisdictie van t'selue sonnebeke In daeten x.en nouembre 1655 onderteeckent B. quijnten de welcke nopende de selue lemitscheijdijnghe midts desen blijft In Vigure ende alsoo beuonden redelijck te wesen, aldus gedaen met Interuentie ende agreatie van beijde partijen vooren gedenommeert daete vt supra Toorconden

J.B. feruaecke

Verenne 1702]

test

Arbitraire limitscheedinghe van ons heerelichede van sonnebeke in langemarck nopende het verschil tusschen ons enden heere van Caneghem, Anis ende remis 1702 [...?]g: acte van non prejudicitie van [...?]nditie gedaen door den selve heere [...?] hofstede van [...?] bellegem [...?]ggende onder ons heerelichede 1702