Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-753

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 11 julii 1695" (11/07/1695); "den 11 julii 1702" (11/07/1702); "den 10 augusti 1702" (10/08/1702); "vanden 8 oust 1695 tot den 8 oust 1701" (08/08/1695 en 08/08/1701); "baemisse 1696" (01/10/1696); "den 28 9bre 1698" (28/11/1698); "den 30 julii 1702" (30/07/1702); "den 11 julii 1703" (11/07/1703); "tot den 11 julii 1703 incluijs" (11/07/1703); "den 11 julii 1704" (11/07/1704); "vanden 10 oust 1702 excluijs" (10/08/1702); "den 10 oust 1699 ende 1700" (10/08/1699 en 10/08/1700); "den 10 oust 1699" (10/08/1699); "den 27 9bre 1698" (27/11/1698); "den 10 oust 1700" (10/08/1700).

Type: Rekening van de schulden en tegoeden van Pieter Overberghe betreffende twee renten, respectievelijk ten profijte van de dis en van de overleden pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Rekening van de schulden en tegoeden van Pieter Overberghe betreffende een rente ten profijte van de dis van Zonnebeke, en een rente ten profijte van Alipius Verhaeghe, de overleden pastoor van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reekeninghe ghedaen op den 30 julii 1702 met pieter overberghe van al hetgone hij schuldigh was van verloopen croijsen van een obligatie van 12 lb parisis t'jaers den pennijnck 16. ten profijte van den disch ende van een andere rente ten profijte vanden heer alipius verhaeghe overleden pastor van sonnebeke

Eeerst [sic] pieter overberghe was debet aenden disch van sonnebeke over verloopen croijsen van een obligatie van 12 lb parisis tiaers ten jaere verschenen den 11 julii 1695 ghelijck het blijck vijt de notitien - 74: 18: 0

Jtem van 7 jaeren verloopen croijsen vande selve obligatie t'leste verschenen den 11 julii 1702 bedraeght tsaemen dese 7 jaeren - 84: 0: 0

Jtem van 7 jaeren verloopen croijsen van een andere obligatie verkent ten profijte van heer alipius verhaeghe pastor overleden van 12 lb parisis t'jaers den pennijnck 16. verschenen t'leste den 10 augusti 1702 bedraeght dese 7 jaeren - 84: 0: 0

dus bedraeghen dese pretentien t'saemen - 212: 18: 0

hier op bedaelt over onderhouden te hebben pieter weese van simoen knockaert vanden 8 oust 1695 tot den 8 oust 1701 - 206: 0: 0

Jtem over twee jaeren huijsheure daer jan van marcke heeft ghewondt t'leste verschenen baemisse 1696 comt dese 2 jaeren - 31: 0: 0

Jtem betaelt in ghelde soomen presumeert in 3 diuersche stonden der lesten den 28 [novem]bre 1698 t'saemen - 28: 8: 0

dus bedraeght de betaelinghe t'saemen - 265: 8: 0

ende de somme van pretentien vande verloopen croijsen t'saemen - 242: 18: 0

Dus blijckt dat hij pieter overberghe meer heeft betaelt als dese pretentien droeghen - 21: 10: 0

dico 22: 10: 0

hierop betaelt in gelde den 30 julii 1702 aen pieter overberghe 14: 10: 0

soo souden hij noch goed vinden 8 lb parisis het welcke hem sal valideren voor een iaer betaelinghe van een jaer croijs vande obligatie het welcke hij schuldigh sal wesen den 11 julii 1703 aenden disch

Aldus gherekendt ende gheheffent met pieter overberghe den 30 julii 1702

test

soo dat hij betaelt heeft raekende de obligatie die hij is renderende aenden disch tot den 11 julii 1703 incluijs: soo dat het eerste te betaelen nu voordaer[?] sal vallen den 11 julii 1704 ende soo voorts tot oplegh vande selue

nota dat de 4 lb parisis die te cort is teghen t'jaer te verschijnen den 11 julii 1703 is ghelaeten passeren voor remysen ter cause dat pieter overberghe somtijts meer heeft betaelt in sijne voorgaende betaelinghe als de verloopen bedroeghen dies volghens moeste hem gheschieden eenighe deductie van capitael het welcke nochtans niet en is gheschiet maer de rente ghelaeten in haer gheheel: tot welcke opsicht dese remysen van vier pond parisis is hem laeten valideren voor betaelinghe

Raekende de obligatie die pieter overberghe was renderende aenden overleden pastor moet hij nu betaelen vanden 10 oust 1702 excluijs aende abdie

nota dat inde notitien van betaelinghe van dese obligatie mentie ghemaeckt wordt datter twee jaeren betaelt sijn te weten den 10 oust 1699 ende 1700 de welcke betaelinghe men presumeert ghenomen te wesen vijt de voorgaende betaelinghe ghedaen aen den disch midts den disch in diversche jaeren over betaelt was andersins het soude moeten hem valideren dese twee jaeren in betaelinghe van de toe commende jaeren vanden disch het welcke tot nu noch openghelaeten is tot breeder verseekertheijt

ende tot meerder claerigheijt is dat de notitien ghetrocken vijt de notitien vande obligatie van den heer pastor hier bij ghevoeght worden nopende de betaelinghe van dese twee jaeren

betaelt op het jaer te verschijnen den 10 oust 1699 den 27 [novem]bre 1698 vuijttende[?] dus m[emori]e de post noch 4 lb parisis tot voldoen op het jaer te verschijnen den 10 oust 1700 fol. in diminutie [...?]att[...?] post de reste