Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-755

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-10-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1702".

Type: Overzicht door een gezworen taxeerder van de bomen op een stuk grond dat wijlen Ian Saelen in cijns hield van de dis van Zonnebeke, bij het aflopen van de cijns

Beschrijving: Pieter de Boutte, gezworen 'prijzer' van de Zaal en kasselrij van Ieper, stelt een overzicht op van de bomen op een stuk grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis. Hij deed dit op verzoek van de erfgenamen van wijlen Ian Saelen en Maeijcken Huijghebaert, die dit stuk grond in cijns hielden van de dis, en Patrisius Holuoet, pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xviij.en Octobre 1702 was Bij mij onderschreuen gheswooren prijser vander saele ende Casselrie van Ipre ouersien ende ghepresen ten versoucke van Pieter verbrugghe ende Ian baptiste Reuse beede Causa vxoris als hoirs van wijlent Ian Saelen ende maeijcken huijghebaert als ouergheuers ter eendere ende heer ende meestere Patrisius holuoet pastoor van Sonnebeke ende In terminerende ouer den disch ofte Armen deser Prochie ende bijdies ouernemer ter andere den naerschreuen Ionghen queeck van vpgaende fruijtdraeghende ende tronckboomen doorne ende ander besten haeghen staende van westen noorden ende oosten eende[...?] partie alsnu boomgaert ende eertijts gars- landt binnen tvoorseyde sonnebeke compiterende den voorzeyden disch ende bij wijlent den voorseyden Ian saelen In Cheinse ghenomen met noch lx roeden landts meersch suut an teelstijck ten prijsie van sesthien ponden parisis bij Iaere den hoop dies den seluen Cheins gheschiet is onder conditie dat die agierende ouer den seluen disch ten expireren vanden seluen Cheins verobligiert souden wesen den queeck ende plant die den seluen saelen ende sijne naercomers daerop souden comen te doene ouer souden moeten nemen bij prijsie ende de weerde van dies anden seluen

test

ofte sijne hoirs soude valideren opden verachterde Cheinspachten alles Breeder hier naer ghespecifieert naer welcke ouernemijnghe alle den naerschreuen queeck blijft groeijen ten proffitte vanden voornomden disch

aluooren vierentwijntich roeden van veerthien voeten doornehaeghe met ander [a 15 s parisis[?] de roede] houdt daer Inne ghemijngelt staende van westen ende oosten anden Lochtijnck ten westeijnde vande twee Lijnen xl roeden boomgaert maeckende deel van desen Cheins gheex[timeer]t bouen de Candelaerijnghe ter somme van xviij lb parisis

Jtem de bestop haeghe van noorden den seluen Lochtijnck ende boomgaert van doorens desen Struijcken werfuen poten ende ander hout daerInne ghemijngelt staende redelijck midtsgaders doostbestof haeghe staende heel sober gheextimeert vande mannestagie nederwaerts ter somme van - x lb xij s parisis

Jtem thien redelijcke ende neghen mijnder Appelboomkens staende Inden

test

[de groote 24 s parisis ende de Cleene an 12 s parisis] seluen boomgaert begrepen twee Inde oosthaeghe vanden Lochtijnck weerdich tsaemen - xvij lb xviij s parisis

[de groote an 20 s parisis ende de Cleene an 6 s parisis] Jtem veerthien redelijcke ende achthien mijnder keerse ende krieckelaers weerdich - xiij lb xvij s parisis

[de groote an 20 s parisis ende de Cleene an 6 s parisis] Jtem drie groote ende ses Cleene Pruijmelaers Weerdich - iij lb xviij s parisis

[de pla[...?] ende Lijnde an 20 s parisis Ider] Jtem een Lijnde Inden boomgaert seuen eecken plaentsoenen eden redelijck Iepken een mijnder Iepken ende een esschen dobbel saet Inde oost haeghe Lancxt de straete ende twee Iepen saeden daer neffens t'samen weerdich - x lb iij s parisis

Jtem vijf elsen opden meersch een dobbel eecken saet bouen vijf wulghen den disch van oudts Compiterende ende prijs bouendies - vij lb parisis

Somme tsamen - iiij.XX lb xvij s parisis

[deselft van tsallaris desen op mijnen cost ten Laste vanden disch bedraecht tot 2 lb 8 s parisis]

Actum daete versoucke alsvooren mij Toorconden Jan de boutte 1702[?] visa

test

prysie ende nombre van boome staende op een ghemet landts by het cloosterken in pachte by pieter verbrugghe overghenomen door den Disch van sonnebeke ten expireren vanden cheyns van Jaen saelen