Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-756*

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-04-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1702".

Type: Lossing van een rente ten voordele van de kerk van Beselare en ten laste van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De heer Vande Werde, abt en heer van Zonnebeke, loste in de handen van Jaecques Nutten, ontvanger van de kerk van Beselare, en in het bijzijn van de heer Terdelant, pastoor van Beselare, een rente ten last van de abdij (jaarlijks 6 schellingen 4 penningen parisis), voor de som van 16 schellingen groten Vlaamse munt. De rente wordt gecasseerd, en de abt ontvangt een kwitantie.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Vpden vijfden April seuenthien hondert twee soo heeft sijn eerw[eerde] heere van[der] werde Abt en[de] heere van sonnebeke opgheleyt in handen van Jaecq[ue]s nutten ontfanghere van[de] kercke goedijn[ghen] der prochie van becelaere ter p[rese]ntie en[de] bij wesen van heer terdelant pastor der sel[ue] prochie tcapitael van het rentgen van ses schele vier pene par[isi]s siaers met alle v[er]loopen croysen tot daete deser bedraghe[nde] tsamen sesthien schellyngen groote vlams passere[nde] daerouer volle absolute en[de] Jrreuocable quittansie

test
[voorkant]

met belofte Jnde toecome[nde] rekenyn[ghe] van[de] kercke der sel[uer] prochie van becelaere daer van particulieren ontfanck te maeken en[de] ouerleueren extract in forma sulcx dat de sel[ue] rentgen Alsnu onder blijft en[de] ghecasseert Aldus ghedaen in volle v[er]gaderynghe van bailliu burgm[eeste]r en[de] schepenen der prochie van becelaere daete vut supra toorcon[den] greffier

J. Landebeghein 1702