Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-758

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden xv. Junij 1702" (15/06/1702); "in daten 20.en maerte 1712" (20/03/1712); "1702".

Type: Overzicht door een gezworen taxeerder van de bomen op het Broodsende Hof, gepacht door Jan Vermeersch

Beschrijving: Verenne, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, stelde een overzicht op van de bomen op het Broodsende Hof te Zonnebeke, op vraag van pastoor Holuoet van Zonnebeke - in naam van de eigenaar, de kerk van Zonnebeke - en Jan Vermeersch, als gebruiker van die grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xv. Iunij 1702 hebbe Ick onderschreuen ghesworen prijser der saele ende casselrie van Ipre ghemaeckt ghetal van alle de opgaende fruijtdraghende tronckboomen ende plantsoen staende op het brooseynde hof binnen de prochie van sonnebecque Competerende ande kercke van aldaer dit ten versoucke vanden heer Pastoor holuoet ouer de sert[?] kercke ter eendere ende Jan vermeersch als ghebruijcker van diere ter andere consisterende In tgonne hiernaer volcht

Aluooren oude Appelboomen bouen drie vuijtghelaeten midts verdrooght omme door vermeersch te cappen tot – xxvj.tich

Jonghe Appelboomkens van vermeerschen queeck die hij midts desen ande kercke cedeert ende moet houden groijen Jn consideratie vande voorenstaende drie verdrooghde oude boomen tot - vij.e

test

Oude keirselaers - vj.e

opgaende Ieper pl[...?] onder dobbel ende eijnckel - xij.e eecken plantsoen - ix.e [in de marge: bij consente vanden heer pastor Borreman in daten 20.en maerte 1712 gepermitteert an Jacobus masschelin te vellen d'een van dese neghen eecken plantsoenen tsynen proffytte belettel gheuende aenden Lochtijnck mits tot vergheldijnghe Latende ande kercke vier ander eecken plantsoen[...?]] ersschen plantsoen - j.e espen plantsoen - j.e prumelaers - j.e Lynden - j.e

Dit bouen de doornehaghen tot de mannestage ende tronckeecken die oock ande kercke competeren dies - [...?]

Alle welcke voorschreuen boomen ende plantsoen hij vermeersch midtsdesen alsoo is nemende Jn bewaernisse omme te houden groijen ten proffijtte vande voorseyde kercke Jn teecken van welcke heeft dese acte neffens den onderschreuen

test

ghesworen Prijser voorseyt onderteeckent desen 20.e Junij 1702 toorconden

Jan vermersch

Verenne 1702

test

ghetal van boemen op het brootseijnde hof

Anno 1702