Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-759

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-01-1703

Type: Getuigenis door Pieter Boulle betreffende de vroegere inkorting van een huis door Pieter Vermeersch om betaling aan de heer van Beselare te vermijden

Beschrijving: Pieter Boulle filius wylent Jan, brouwer en herbergier te Beselare, en ongeveer 71 jaar oud, verklaart dat hij zich herinnert dat ongeveer 30 jaar geleden Pieter Vermeersch, eigenaar van een huis te Beselare - op de grens met de heerlijkheden van Beselare en Salinas - zijn huis deed verkorten, zodat de drup van zijn dak niet meer op de heerlijkheid Beselare zou terechtkomen, en hij door de heer van Beselare niet belast zou kunnen worden. Door de inkorting werd de weg ten noorden van het huis berijdbaar met paard en wagen.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen pieter boulle f[iliu]s W[ylen]t Jan brauwer ende herberghier opde prochie van becelare oudt ontrent de eenentseuentich Jaeren verclaert ende attesteert waerachtich te wesen ende goede kennisse thebben dat ouer ontrent de dertich Jaeren ofte beth [woord doorstreept] pieter vermeersch [woord doorstreept] proprietaris ten dien tijde van eenen huijse staende op cheijns[?] vande Cure van Becelare noortwest van tkerckhof ende dat dito vander meersch om dieswille dat hij hem gemoueert vont vanden heere van becelare pretenselick tot betalijnghe van een recognoissance van twaelf schele bij Jaere ter causen het dack bouen den noorderschen weech vanden seluen huijse was hebbende sijn osieval op de heerel[ichede] van becelaere ende dat om dieswille tselue huijs was staende opde heerelichede van sallinas, attesterende dat ten seluen tijde dito vander meersch heeft tselue huijs doen verkorten opde noortsijde beth dan twee voeten [woord doorstreept] voorts dat alsdan opde noortsijde vanden wech tusschen den seluen huijse daer anthone blaecke presentelick woont ende dheerelichede van tselue becelare maer een cleen grepken en was, ende men beuijnt dat aldaer alsnu eenen groeten dijck gedolfuen is, twelcke groetelicx v[er]mindert de passagie daer dat den onderschreuen goede kennisse heeft dat

test
[voorkant]

naer t'verkorten den seluen huijse men conde rijden met peerden en[de] waghen opde noortsijde van[den] seluen huijse attesterende alle tselue te wesen van sijne kennisse en[de] eijghen faite met belofte van alle tgonne voorschreuen wettelick te Reitereren ansocht sijnde toirconden desen xxvj.en Januarij 1703 Toircon[den]

pieter boulle

test
[achterkant]

attestatie nopende de heerel[ichede] van Salinas in Becelaere An[no] 1703

raeckt het stratien van noorden de selue heerelichede