Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-240**

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-08-1550

Opmerkingen analytische datum: Het is ons niet helemaal duidelijk naar welke datum onderaan het stuk verwezen wordt; we kiezen hier voor de meest recente. // Bijkomende dateringen: "den ij iij ende iiij daeghen van hoyemaent xvC vichtich" (02/07/1550; 03/07/1550; 04/07/1550); "op zatterdaechs den xijen van zeluer maent ten zes hueren voor noene" (12/07/1550); "den iiijen ende ven daeghen vande maent van Ougst Int zelue Jaer" (04/08/1550; 05/08/1550); "vp sdicendaechs den xixen vander zeluer maent van Ougst snauonts te vooren" (19/08/1550).

Type: Dagvaarding door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen van Joos van Hauerbeke tengevolge van diens tiendengeschil met de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Michiel Muus, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, begaf zich naar Oostnieuwkerke en Passendale. Jan Calin, abt van Zonnebeke, had immers een klacht ingediend bij de Raad tegen Joos van Hauerbeke, die de abdij hun tiende op zijn grond te Oostnieuwkerke weigerde. De deurwaarder informeerde zich terplekke over de zaak, en dagvaarde Joos om enkele dagen later voor hem te verschijnen. Enkel de procureur van de abdij, Zeghere van Lau, verscheen op het genoemde tijdstip en de genoemde plaats. Joos werd gemaand om zich niet meer te verzetten tegen de rechten van de abdij, en gedagvaard om te Gent voor de Raad te verschijnen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Edele ende moghende heeren Myne heeren vanden edelen Raede skeyssers ons geducxs heeren gheordonnert In Vlaenderen Ende residerende te Ghendt hulieden zal beliefuen te wetene hoe by virtute van openen lettren van complaincten vercreghen ende my gepresentert by heer Jan calin Prelaet vanden cloostre van zonnebeke ouer hem zeluen ende bescuddende zekere zyne pachters Jc Michie[...?] muus deurwaerdere van waepenen getransportert bem den ij iij ende iiij daeghen van hoyemaent xv.C vichtich tot binne[...?] de prochien van Nyeukercke ende Passchendaele aldaer mij gheinformeert vp de premissen ende inhouddenen vande voorseyde lettren ende naer dien de zelue premissen mij gebleken waeren bem voorts getransportert ten huysse van Joos van hauerbeke Jnde prochie van Passchendaele als perturbateur de welcken ten persoone van zyn huijsvrauw[...?] (mits zijn absentie) dachuaerde te comparerene voor mij op de plaetsse contentieux verclaerst Inde zelue lettren ouer alle andre plaetsen op zatterdaechs den xi.en van zeluer maent ten zes hueren voor noene omme aldaer te zien ende hooren doene dat ic vermochte vut crachte vande zelue lettren Ten welcken daeghe plaetsse ende huere comparerende zeghere van lau hem lenende procureur ouer de vornomde prelaet ende ouer voorseyde pachters vanden zeluen prelaet bescut Inde voorseyde lettren gedenomert ende niet de voornomde Joos van hauerbeke perturbateur verwacht ende voortgeheescht naer[?] style ic hebbe jegens hem geconsentert ende gegheuen [...?] hebbe voorts hooghe ende ouer luut aldaer gelesen de voorseyde lettren van complaincten ende ten virtute van dier gehoudden ende gemaintenert de voornomde zeghere van lan Inde qualiteit voorseyt inde rechten possessie ende saysyne daer inne gementionert ende van diere hem gedaen vulcommelic ende vredelic genieten beuel doende zeer scerpelic vp de penne ouer hondert guldenen te verbuerene jegens de Majesteit de voornomde Joos perturbateur te verdraeghene meer trouble te doene te hebbe voorts de nyeuwichede verbalic geweert de zaecke contentieulx gestelt Inde handen van ons gheducx heeren al twelcke gedaen bem getrocken den iiij.en ende v.en daeghen vande maent van Ougst Int zelue Jaer ten persoone vanden zeluen Joos dien ic te kennen ghaf mij voorseyt gebesoingneerde hem dachuaerdende voor hemlieden myne voornomde heeren In toudde casteel te ghendt vp sdicendaechs den xix.en vander zeluer maent van Ougst snauonts te vooren Inde herberghe omme aldaer de deffaulten ende alle tguent In my gedaen ter plaetsse contentieulx te zien ende hooren by hulieden confirmeren ende decreteren tandworden procederen ende zien ordonneren alst behooren zal Edele ende moghende heeren tguendt dies voorscreuen es certiffieren ouer warachtich wesende toorconde myne hantteeckene ten daeghe maende ende jaere alsbouen

M. Muus

test

Nieukercke