Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-240

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1550

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevel door keizer Karel aan de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen betreffende een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en Joos van Hauerbeke over tienden te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Bevel van keizer Karel aan de eerste deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, betreffende een tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en Joos van Hauerbeke. Abt Jan Calin verzocht de keizer om tussenbeide te komen; de abdij was in het bezit van een tiende te Oostnieuwkerke, maar Joos van Hauerbeke weigerde die te laten heffen op zijn grond. De deurwaarder krijgt nu de opdracht om Joos van Hauerbeke te dagvaarden, opdat hij het recht van de abdij zou erkennen, en schadevergoeding betalen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kaerle bijder Gracien gods Roemsch keyser Altijts Vermeerder Srycx Coninck van germanien van castillen van leon van arragon van Nauarre van Napels van cecillien van maiorke van sardaine vande eylanden van Jndyen ende vasten[?] Lande der zee oceaene Eertshertoghe van oistenrijcke Hertoghe van bourgoingnen van lothe[ringhen] van brabant van lemb[ourg] van luxemb[ourg] ende van geldre Graue van vlaendren van arthois van bourgoingnen Palsgraue ende van Henegauwe van hollant van zeellant van phiert van haguenault van Namen ende van zuytphen Prince van zwaue Marcgraue des heylich[...?] Rycx Heere van vrieslant van salins van mechelen Vanden Stadt Steden ende Landen van vuytrecht Oueryssel ende groeninck Ende[?] dominateur Jn asien ende affricken Den eerste? onsen duerwaerder oft sergant van wapenen hier op versocht saluyt Wij hebben ontfaen die oetmoedighe supplicatie van heer Jan Calin prelaet vanden clooster van zonbeke ouer hem seluen ende beschuddende Joos ende zeghers van Lau Rongt de capmaker claes de meestere ende Jan boyns pachters Jnhoudende hoe Jnden qualiteyt als[...?] ten Juyste [...?] te verclaren [...?] ende wijlen compettert ende toebehoort ons a[...?]es goeden een thiende huer bestreckende Jnde prochie van nieukercke bij Rousselare heeft Recht ende [...?] possessie ende saisine van allerande vruchten tzeleue ende [...?]tekens den xxxiij.en schoof bij zonder vuyt den zuutcant van eenen stucke [...?] Jnde selue prochie gelegen toebehoorende Joos van hauerbeke van desen ende meer andere [...?]ergen heeft de supplicant bij hem ende zijne pachters ghevseert ende gebruyct ghehadt van z[...?] ons tijden dat ghenouch [...?] possessie gecreghen thebbene emmers vanden[?] laesten Jaere ende exploicte Dit al en behoorde noch niemant geoirloeft en was den supplicant noch zyne pachters Jn tgund[...?] Js te perturberen belet oft ongebruyck te doene Desen niet Jegenstaende de voernomde Joos van hauerbeke heeft belieft binnen Jaire ende daghe herwaerts [...?]ue te doen Ende al zoe tselue stuck Lants bezayt was met tarwe de supplicant zijne pachters oft eene van dier gecommen wesende om te verchiendene ende den xxxiij.en schoof te halene heeft vervoerdert den seluen xxxiij.en schoof te [...?] niet te willen gheuen noch laten heffene Die met hen voeren ende zijnen wille daer mede te doene z[...?]ken[...?] alzoe den supplicant Jn zijne Rechten possessie ende saisine onduechdelick ende van nyeux schade doende ter somme van ix s parisis? behoudens Juste estimacie dwelck hem supplicant [...?]t tzijnen grooten griefue schade ende achterdeele ende noch meer onder ne werdde hem hier Jnne voersien van ons behoorlycker promise Dus omme de selue [...?] bidden Waeromme wij de zaecken voerscreuen ouerghemerct willende tenenyegelijcken ouer ons ghemainctineert tzijne Jn z[...?] duechdelijcke possessie ende saisine v Ontbieden ende committeren mits desen Dat Jndien v blijcke vanden voerseyde possessie ende saisine mitsgaders van tvoernomde trouble ende ongebruyck saemhede[?] hem supplicant binnen Jaere ende daghe gedaen zulcx als bouen Ghij Jndien ge[...?]ll... ten versoecke vanden voernomden supplicant Dachuaert den voornomden Joos van hauersbeke ende a[...?]e eist noot Te compareren voer v opde plaetse contentieulx teeen sekeren tamelijcken daghe ende hale[?] die ghij hemluyd? verclaren sult [...?]aldaer hout ende mainctineret den [...?] supplicant oft procureur voer hem [...?] zyne voerseyde possessie ende saisine Ende [...?] hem supplicant volcomelijck ende vredelijck ghenieten ende ghebruycken D[...?]schap beuel van onsen twegen op sekere groete peyne Jegens ons te [...?]bueren [...?] joos ende [...?]perturbatieren dies noot wesen zal Dat zij terstont ende [...?] Repareren b[...?]lten[...?] afdoen het voernomde trouble ende ongebruycsaemhede ende hem verdragen naer dier ghelijcke te doene Hemluyden ende elcken zue[...?]er dies met vle[...?]dt daer toe bedwongen bij allen Redelijcken ende tamelijcken wegen van bedwangen[?] D[...?] Jngeram van oppositie weygeringe oft vertreck de zaecke conteinxcieuse Jn cas van nyeuwichede ghenomen ende ghestelt Jn onse handt als Jn die ouerhandt ende ouer die gheregnert De voerseyde nyeuwichede gewoert eerst ende al voeren ende Restablissement ge[...?] Realijck ende bij feyte zulck ende alzoot behooren zal Niet Jegenstaende oppositie oft appellacie gedaen oft te doene ende zonder[?] preJudicie van dier [...?]mer[...?]tie dat partie gehoort anders daerop geordonneert zij Dachuaert dopposanten Reffusanten oft delayanten Te commen ende compareren teenen sekeren ende tamelijcken dach voor ons Lieuen ende ghetrouwen die President ende andere [...?] van onse cameren vanden Rade Jn Vlaendren Omme te seggen die Redenen van huerluyder oppositie van tgundt des bij [...?]werde den welcken nu beuelen ende committeren dat hy op al[...?] partie gehoort Doen ende administreren goet [...?] ende expedicie van Justicien Want het ons alsoe belast[?] Gegheuen binnen onse stede van mechelen den xxviij.en dach van meerte Jnt Jaer ons heeren Duyst vijfhondert ende neghenenveertich voer paesschen Zijn onse keyserijcken den xxxj.en den xxvj.en Ende van onse Rijcken van spaingnen ende anderren xxxv.en

Bijden Keyser der Delacie vanden Rade

C. dourebeke

test

Complainte raeckende de thiende van Nieukercke anno 1549