Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-230*

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1543

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: "den vijftiensten dach van sporcle Jnt dit Jeghenwoordich Jaer xvC twee ende veertich" (15/02/1543); "den vijftiensten dach van hoymaent xvC drie ende veertich eerstcommende" (15/07/1543); "den vyftiensten dach van sporcle Jnt zelue Jaer" (15/02/1544).

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan Jan Croes en Jan de Roy om voor de Zaal van Ieper abdijgrond te Neerwaasten te belasten met een losrente ten voordele van Steuin Delespinoy

Beschrijving: Jan Calin, abt van Zonnebeke, en het gehele convent, stellen meester Jan Croes en Jan de Roy aan als procureurs. Zij krijgen de bevoegdheid om te in naam van de abdij te verschijnen voor de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, en een rente te bezetten op grond van de abdij te Neerwaasten [44 bunders + gebouwen etc.; + situering van de grond]. Het gaat om een erfelijke losrente van 16 pond groten per jaar ten voordele van meester Steuin Delespinoy, licentiaat in de rechten, en diens erfgenamen. De rente zal in twee termijnen betaald worden, en zal steeds op elk van die twee momenten gelost mogen worden, voor 16 pond groten per pond groten [+ bijkomende bepalingen betreffende betaling en ingebrekeblijving].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wy heere Jan calin abdt metgaders pryoor ende gheheele conuent cloostre van onzer vrauwen kercke van zunnebeicque bij ypre Heeren van zunnebeicque sbisdoms van theerenburch Doen te weitene allen Lieden dat wy gheconstitueirt ghemaect ende ghestelt hebben ende by dezen constitueren maken ende stellen onze procureurs speciael ende Jrreuocable meester Jan croes ende Jan de Roy hemlieden ende elcken zonderlinghe gheuende speciael Last ende beuel Jrreuocable zonder andere of breedere te verbeydene bij monden ofte ghescriften Te compareerene voor Scepenen vander zale ende casselrie van ypre ende aldaer te verbindene verobligieren ypottiquieren ende bezetten vp ons pacht goed ende grondt van eruen ligghende Jnde prochie van nederwaestene binder casselrie van ypre groot vierenveertich bunderen of daer omtrent metgaeders alle de huuzen schueren stallen bomen ende andere catelen daervp staende al tdeen ant dandere tusschen de straeten ende cauchye die loopt van ypre naer waestene ende van meessene naer comene ende weruicke zuuer ende ombelast daer Jan Laingneel nv wonachtich es ende Jn hueren houdt eene eruelicke Losrente van zestiene ponden grooten siaers ten behouue ende proffytte van mynnen heere meester steuin delespinoy licentiaet Jnden Rechten van hem zyne hoyrs ende naercommers vallende ten tween paymenten ende termijnen Jn elck Jaer Jnnegaende den vijftiensten dach van sporcle Jnt dit Jeghenwoordich Jaer xv.C twee ende veertich waerof teerste payment van achte ponden grooten vallen zal den vijftiensten dach van hoymaent xv.C drie ende veertich eerstcommende ende tdaender payment van acht ponden grooten den vyftiensten dach van sporcle Jnt zelue Jaer ende daernaer volghende ende alzo voort van Jaere te Jaere zestien ponden grooten ende van paymente te paymente acht ponden grooten Ende zullen wij constituanten de voornomde rente moghen Lossen ten tween stonden tallen tyden dat ons ofte onze naercommers belieuen zal telcker Reyse midts daervooren betaelende voor elck pond grooten zestien ponden groten ende datte met goeden ghevalueirden ende van ghewichte penninghen te wetene den goudin Reael vore thien scellinghen grooten den haluen naer aduenant den phelippus guldene te vier scellinghen twee penninghen tstick den karolus guldene te drie scellinghen vier penninghen grooten tstic den dobbel stuuer te vier grooten stick ende den stuuer te ij s tstick ende andere goed gheualueirt gouden ende zelueren ghelt naer aduenante Onzen voornomden grond ende catelen vp te draeghene den voornomden Meester steuin delespinoy hem daer Inne teruene halm ende ghifte tegheuene behoudens de wederkeeringhe ende de voornomde Rente van zestien ponden grooten siaers daervp bliuende bezet ende gheyppotticquiert al naerden vsancien ende coustumen vanden ypersschen ambachte Ende Generalick ende specialic al te moghen doene dat wy zelue zouden moghen doen of wij voor oghen ende present waeren ende al tgundt dies in dese zake bij onze voornomde procuratie ende elcken bij zonderen ghedaen ende gheprocureirt wert belouen wij vp tverbandt van all[...?] onzen temporelen goedinghen goet vast ghestadich ende van weerden tehoudene teeuwicheden zonder daer Jeghens nemmermeer te gaenne noch te doen gaenne in eenegher manieren welcke belastinghe wy doen omme te subuenieren de noodzakelicke affairen ons ouercommende ende zonderlinghe te betaelene ons portie vander subsidie vander heilft vanden Jncommene van onzen goedinghen der k[onincklijcke] ma[jesteij]t gheconsenteirt vuyt zekere cauzen bij ons helich vadere den paeux paulus Ende dit al bij consente ende auctorteijt van onzen ordinairs ende doet te noteerene dat al eyst zo dat deze hofstede metten vierenveertich bunderen Lands ofte daeromtrent gheleghen zijn onder onze Jurisdictie ende heerlichede binden yppersschen ambacht zo eyst dat wy dit bezet passeren[?] ende begheerren te passeerene voor de voornomde scepenen vander zale ende casselrie ende consenteren Hemlieden alzulck proceduren bij ghebreke van betaelinghe te doenne alsmen binden ypersschen ambachte gheuseirt ende ghecostumeirt es te doene ende dit al zonder preiudicie beieghentheyt[?] vander kennesse Jndicature berecht preheminentien ende Jurisdictie als wij te vooren ende voor de daete van desen ghehadt ghepossesseirt ende ghebruuct hebben Jn kennessen der waerheyt ende omme tgunt dies voorseyt es van weerden te houdene zo eyst dat wij dese Jeghenwordeghe procuratie gheseghelt hebben met den zeghelen van onzer prelature ende onzen conuente den zestiensten dach van sporcle xv.C twee ende veertich