Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-230

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-02-1543

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: "Den vijftiensten dach van hoymaent xvC drienveertich terstcommende" (15/07/1543); "den vichtiensten dach van sporcle Jnt zelue Jaer" (15/02/1544).

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper-Ambacht van de koop door Steuin Espinoy van een losrente te Neerwaasten van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van Ieper-Ambacht verklaren kennis genomen te hebben van de volmacht in BRU-AGSB-Z-230*, en verklaren dat meester Steuin Espinoy de daarin genoemde losrente van 16 pond groten per jaar te Neerwaasten gekocht heeft van de abdij van Zonnebeke [+ modaliteiten van de betalingen + voorwaarden voor lossing].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Roelandt bossaert Jan van Langhemersch alexanders sproncholf Phelips van steeland ende christiaen cruucke scepenen van den ypersschen ambachte Doen te Weitene allen Lieden dat meester steuin espinoy Licentiaet Jnden Rechten heift ghecocht bij goeden Loyalen coope zonder fraude ofte malengien Jeghens meester Jan croes als procureur moghende ouer ende vuytter name van mynen heere den abt pryor ende gheheele conuent vanden cloostre van zunnebeicke ghefondeirt by Lettren van procuratien speciale ende Jrreuocable vander welcker tinhouden hier naer volgdt van woorde tewoorde Wy heere Jan calin abdt metgaders pryoor ende gheheele conuent cloostre van onzer vrauwen kercke van zunnebeicque bij ypre Heeren van zunnebeicque sbisdoms van theerenburch Doen te weitene allen Lieden dat wy gheconstitueirt ghemaect ende ghestelt hebben ende by dezen constitueren maken ende stellen onze procureurs speciael ende Jrreuocable meester Jan croes ende Jan de Roy hemlieden ende elcken zonderlinghe gheuende speciael Last ende beuel Jrreuocable zonder andere of breedere te verbeydene bij monden ofte ghescriften Te compareerene voor Scepenen vander zale ende casselrie van ypre ende aldaer te verbindene verobligieren ypottiquieren ende bezetten vp ons pacht goed ende grondt van eruen ligghende Jnde prochie van nederwaestene binder casselrie van ypre groot vierenveertich bunderen of daer omtrent metgaeders alle de huuzen schueren stallen bomen ende andere catelen daervp staende al tdeen ant dandere tusschen de straeten ende cauchye die loopt van ypre naer waestene ende van meessene naer comene ende weruicke zuuer ende ombelast daer Jan Laingneel nv wonachtich es ende Jn hueren houdt eene eruelicke Losrente van zestiene ponden grooten siaers ten behouue ende proffytte van mynnen heere meester steuin delespinoy licentiaet Jnden Rechten van hem zyne hoyrs ende naercommers vallende ten tween paymenten ende termijnen Jn elck Jaer Jnnegaende den vijftiensten dach van sporcle Jnt dit Jeghenwoordich Jaer xv.C twee ende veertich waerof teerste payment van achte ponden grooten vallen zal den vijftiensten dach van hoymaent xv.C drie ende veertich eerstcommende ende tdaender payment van acht ponden grooten den vyftiensten dach van sporcle Jnt zelue Jaer ende daernaer volghende ende alzo voort van Jaere te Jaere zestien ponden grooten ende van paymente te paymente acht ponden grooten Ende zullen wij constituanten de voornomde rente moghen Lossen ten tween stonden tallen tyden dat ons ofte onze naercommers belieuen zal telcker Reyse midts daervooren betaelende voor elck pond grooten zestien ponden groten ende datte met goeden ghevalueirden ende van ghewichte penninghen te wetene den goudin Reael vore thien scellinghen grooten den haluen naer aduenant den phelippus guldene te vier scellinghen twee penninghen tstick den karolus guldene te drie scellinghen vier penninghen grooten tstic den dobbel stuuer te vier grooten stick ende den stuuer te ij s tstick ende andere goed gheualueirt gouden ende zelueren ghelt naer aduenante Onzen voornomden grond ende catelen vp te draeghene den voornomden Meester steuin delespinoy hem daer Inne teruene halm ende ghifte tegheuene behoudens de wederkeeringhe ende de voornomde Rente van zestien ponden grooten siaers daervp bliuende bezet ende gheyppotticquiert al naerden vsancien ende coustumen vanden ypersschen ambachte Ende Generalick ende specialic al te moghen doene dat wy zelue zouden moghen doen of wij voor oghen ende present waeren ende al tgundt dies in dese zake bij onze voornomde procuratie ende elcken bij zonderen ghedaen ende gheprocureirt wert belouen wij vp tverbandt van all[...?] onzen temporelen goedinghen goet vast ghestadich ende van weerden tehoudene teeuwicheden zonder daer Jeghens nemmermeer te gaenne noch te doen gaenne in eenegher manieren welcke belastinghe wy doen omme te subuenieren de noodzakelicke affairen ons ouercommende ende zonderlinghe te betaelene ons portie vander subsidie vander heilft vanden Jncommene van onzen goedinghen der k[onincklijcke] ma[jesteij]t gheconsenteirt vuyt zekere cauzen bij ons helich vadere den paeux paulus Ende dit al bij consente ende auctorteijt van onzen ordinairs ende doet te noteerene dat al eyst zo dat deze hofstede metten vierenveertich bunderen Lands ofte daeromtrent gheleghen zijn onder onze Jurisdictie ende heerlichede binden yppersschen ambacht zo eyst dat wy dit bezet passeren[?] ende begheerren te passeerene voor de voornomde scepenen vander zale ende casselrie ende consenteren Hemlieden alzulck proceduren bij ghebreke van betaelinghe te doenne alsmen binden ypersschen ambachte gheuseirt ende ghecostumeirt es te doene ende dit al zonder preiudicie beieghentheyt[?] vander kennesse Jndicature berecht preheminentien ende Jurisdictie als wij te vooren ende voor de daete van desen ghehadt ghepossesseirt ende ghebruuct hebben Jn kennessen der waerheyt ende omme tgunt dies voorseyt es van weerden te houdene zo eyst dat wij dese Jeghenwordeghe procuratie gheseghelt hebben met den zeghelen van onzer prelature ende onzen conuente den zestiensten dach van sporcle xv.C twee ende veertich die wij ghezien gans ha[...?] ende gheheel zonder vitie ofte Razuere De somme van zestien ponden grooten vlaemscher munten vrye zuuere eruelicke Rente siaers heffens zulcke munte als onzen gheduchten heere ende prince Jaerlycx zal doen ontfanghen van zijnen demeynen binnen zynen Lande ende graefscepe van vlaendren te betaelene de voornomde Rente alle Jaere den voornomden meester steuin espinoy ten tween paymenten in elc Jaer es teweitene telcker vichtiensten daeghen van hoymaent ende sporcle wanof deerste payment van achte ponden grooten vallen zal den vijftiensten dach van hoymaent xv.C drienveertich terstcommende ende t Dandere payment van achte ponden grooten den vichtiensten dach van sporcle Jnt zelue Jaer ende daer naervolghende Ende alzo voort van Jaere te Jaere ende van paymente te paymente telcken vichtiensten daeghen van hoymaent acht ponden grooten ende telcken vichtiensten Jn sporcle ghelycke acht ponden grooten zuuers ghelts telossene den penninck zestiende Ende omme de voorseyde Rente wel ende duegdelic te vulcommene ende betaelt te zijne alle Jaere ten paymenten voorscreuen zo heift den zeluen meester Jan croes als procureur Jnde qualiteit alsbouen Den voornomden meester Steuin deLeppinoy assignement ende bezettinghe ghedaen vp eene behuusde hofstede metten Lande daertoebehoorende groot vierenveertich bunderen Lands of daeromtrent al voghende ende naer tvuytwijzen vander procuratie speciale ende Jrreuocable hier bouen Jnt Langhe ghenarreirt van tevooren belast met sheeren cheins ende anders niet Jn dezer manieren ende condicien waert zo dat den voornomden Abt pryoor ende ghemeene conuent vanden voorseyden cloostre van zunnebeke ofte hueren naercommers erfachteghe vanden voorseyden bezette faillierden ofte Jnghebreke waeren te betaelenne devoorseyde Rente alle Jaere telcken paymenten voorscreyen zo heift den voornomden meestere Jan Croes Jnde qualiteyt alsbouen ende vuyt crachte vander voorscreuen procuratie voor ons verkend gheconsenteirt ende ghewillekuert ouer ende vuytter name vanden voornomden abt pryor ende conuent van zunnebeke ende huere naercommers erfachteghe vanden voorseyden bezette dat danne den voorseyden meester steuin deleppinoy ofte de cause hebbende vander voorseyde Rente bringher deser Lettren zo voorseyt es zal moghen commen vp eenen vp eenen dinghedach ter zale typre ende aldaer doen lezen hooghe ende ouerluut deze presente Lettren verclaersende hoe vele men sculdich ende tachtere es verzouckende een daghinghe thebbene vp den voornomden grond ende alle diene bescudden willen Jeghens den naesten dinghedach aluooren de erfachteghe ofte heurlieder pachtere ghesommeirt zijnde emmers ten minsten veertien daeghen voor tlossen vanden voornomden Rentebrieue welck daeghe hem anghewijst wert ende vp Datter niemandt en compt om den zeluen grond te bescuddene wert den Rentier anneghewijst een deffault ende voorts elue daeghinghe met [...?] Inthimatie Jeghens den Naesten dinghedach ende yndien yemand compareirt zal aluoren betaelen voordeffault eer hij ghehoort wert in Justicien De somme van zestien scellinghen parisis ende bij non comparitie wert den Rentier ghedaen ten bezette metten Roede Omme den voornomden grondt t[...?]h[...?]d[...?]ns notene plotene heffene ende ontfaene alle de baeten ende proffijtten daerop commende zonder woestreren Ofte se...gieren tot anderstondt Dat de cause hebbende vanden voorseyden bezette betaelt Zal hebben alle achterstellen daervooren tvoorseyde bezet afghewonnen wert ende oick alle wettelicke costen Daeromme ghedaen midts bijden afwindere Rekeninghe bewijs ende Reliqua te Doene den erfachteghen vander vphend[?] ende Remanants vanden voorseyden bezette Jtem es oick bespreck ende voorweerde Dat zo wanneer het bel[...?]en zal Den voornomden abdt pryor ende ghemeene conuent vanden vorseyden cloostre van zunnebeicke hueren naercommers ofte deghone die namaels cause vanden voorseyden bezette hebben zal de voornomde Rente zal moghen Lossen midts vplegghende ende betaelende Den voornomden meester steuin delespinoy ofte deghone die namaels cauze vanden voorscreuen Rente hebben zal De somme van twee hondert zessenvichtich ponden grooten Jn Karolus guldenen te veertich scellinghen phelippus guldenen te vichtich scellinghen dobbel stuuers te vier scellinghen eynckel stuuers te twee scellinghen parisis tstick ende anderen gouden ende zelueren ghevalueirden ghelde naer aduenante Midts danne betaelende alle achterstellen ghevallen onuergolden naer Rate van tyde ende oick alle wettelicke costen vp datter eenghe ghedaen zyn Jn kennessen der waerheden zo hebben wy scepenen bouen ghenompt dese presente Lettren ghedaen seghelen elck met onzen zeghelen vuythanghende Ghedaen den seuentiensten Jn sporcle Jnt Jaer Duust vyfhondert twee ende veertich

test

J. De Hazerre

test

wastene

Littera Redempti[...?] redditus cum quitantia nostre Terre Wastinensis anno 1560