Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-678

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-09-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot baefmesse 1699" (01/10/1699); " bamesse dat sal verschynen 1700" (01/10/1700); " bamesse 1701" (01/10/1701); "bamesse 1702" (01/10/1702); "den 29 april 1693" (29/04/1693).

Type: Overeenkomst tussen de pastoor en kerkmeesters van Zonnebeke, en de kopers van een stuk grond te Beselare, betreffende de lasten die rusten op die grond

Beschrijving: Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, en Ioos de Swarte en Pieter Bollaert, kerkmeesters van Zonnebeke, verklaren een akkoord gesloten te hebben met Ian Patyn filius Ian en Mary Baelen filia Mailliaert, zijn echtgenote. Het koppel kocht grond van Susanne Huighebaerts, weduwe van Pieter Verhulst. De pastoor en kerkmeesters stemmen daarmee in, als de kopers alle lasten zullen betalen (pointingen, zettingen, heerlijke renten). Vanwege de armoedige positie van Susanne, doen zij ook afstand van de achterstallige rente tot bamis 1699, met bepalingen betreffende de komende jaarlijkse renten. Het land blijft belast met een rente, tot deze afgekocht zal worden voor 32 pond groten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreuen Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke ioos de swarte ende pieter bollaert als kerckemeesters van Sonnebeke kennen veraccordeert te weesen den 21 7ber 1699 met ian patyn filius ian ende mary baelen filia mailliaert syne huusvrauwe welcke ghekocht hebben van susanne huighebaerts weduwe van pieter verhulst drie ghemeeten ende een hondert lants daer hun woonhuis van deesen heeft opghestaen ende door de gheallieerde is afghetrocken met de scheure ende stallynghen ende de parochie veele pretendeerd... van pointijnghen ende settynghen ende den heere van eerlicke renten soo sijn wij veraccordeert date alsboouen op deese conditien dat de koopers sullen betaelen alle de lasten ende de parochie ende de eerlicke renten an den heere ten tweeden om de aermoede van Susanne huighebaerts soo ist dat den pastor met de kerckemeesters quyte gheeuen alle de verloopen vande rente tot baefmesse 1699 ende van bamesse dat sal verschynen 1700 sullen sij betaelen xij lb parisis ende van bamesse 1701 sullen sij oock betaelen xij lb parisis ende van bamesse 1702 sullen sij betaelen 18 lb parisis ende daernaer iaerlicks twee ponden grooten vlaems in der bamesse ghelyck het lant van te vooren met de drooghe ende groene catheilen belast was volghens der rente brief wettelick ghepasseert te beselaere den 29 april 1693 ende nu weederom blijft het selue lant belast met de alle de groene ende drooghe cateilen die sij daer op sullen planten ende timmeren tot de oplech vande somme van 32 ponden grooten capitael met de verloopen in teecken der waerheit hebben wij dat onderteeckent date alsboouen Alipius verhaeghe pastor van Sonnebeke

test

accoort met jan pattyn in becelaere raekende de rente beset op de landen van pieter verh[...?] in bezelaere by hem pattyn ghecocht