Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-673

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-06-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Anno 1699"; "1699".

Type: Overzicht van de bomen op een stuk grond te Passendale, dat door de abdij van Zonnebeke verpacht wordt aan P[iete]r de Grijse

Beschrijving: J. Verenne stelde, als bijlage bij de eigenlijke pachtovereenkomst, een overzicht op van de fruitbomen en andere bomen die zich bevonden op de hofstede en landen, gelegen in de parochie Passendale, die door de heer Crommelijnck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, verpacht werden aan P[iete]r de Grijse. De bomen blijven het bezit van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xxij.en Junij 1699 was bijden onderschreuene ghemaeckt ghetal van alle de opgaende fruijtdraghende tronckboomen ende plantsoenen midtsgaders dobbels eijnckel Saden staende ende beuonden op een hofstede ende Landen daermede gaende gheleghen binnen de prochie van passchendaele verre noort vander kercke competerende ande abdije van Sonnebecque ende presentelick ghebruijckt door p[iete]r de grijse, de welcke hij pachter midts desen alsoo In bewaernisse ontfanckt omme te houden groijen ten proffijtte vande voerseyde abdije volghens de conditien van pachtbriefue hedent anghegaen dit nochtans sonder alhier[?] eenighe mentie te maecken van eenighe boomen te cort beuonden midts danof naer het sluijtten den seluen pachtbrief tusschen partijen ghemaeckt is eene onderlijnghe conuentie consisterende alles soo volcht

Alvooren Jn oude appel ende peireboomen - xiij.e Jonghe Appel ende peireboomen - Inden Jonghen bomgaert met eenighe In apparentie van verdrooghen - xviij.e prumelaers ende oude Jonghe - xvj.e oude keirselaers - viij.e Jonghe keirselaers - iiij.e eecken boomen - xxxv.tich

vercocht Anno 1699 an gillis de caestecker tot 31 eecken boomen

test

dobbel eecken plantsoen - ij.e eijnckel eecken plantsoen ende dobbel saeden - xiij.e eijnckel eecken saeden - vij.e [vercocht anno 1699 wt supra] ersschen boomkens - j.e ersschen plantsoen - ij.e dobbel ersschen saeden - ij.e [vercocht wt supra dese 4: espen] opgaende espen - iiij.e [vercocht wt supra 4: essen] opgaende essen - ix.e opgaende Lijnden - ij.e [vercocht wt supra] opgaende wulghen - j.e

trunckboomen onder Cort oude sochte bijden voorsaete vanden Jeghenwordighen pachter tsijnen ancommen ontfanghen tot xxvj.tich de welcke den Jeghenwordighen pachter sonder tellen accepteert hem daermede te belaste dus deselue - xxvj.tich

Aldus dit ghetal ghemaeckt ten beleede presentie ende acceptatie vanden heer crommelijnck ontfangher der voorseyde abdije ende ancommende pachter daete wt supra toorconden

J.C.[?] verenne 1699