Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-671

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-06-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmesse laestleden xvjC achtentneghentich bamesse" (01/10/1698).

Type: Verpachting door de ontvanger van de abdij van Zonnebeke van een hofstede en grond te Passendale aan Pieter de Grise

Beschrijving: Aquilanus Crommelynck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, verhuurt aan Pieter de Grijse filius Jaecques een hofstede en grond in de parochie Passendale, en dit voor een termijn van 9 jaren, ingaande op bamis 1698. De pacht bedraagt tot vier pond groten [+ bijkomende vergoedingen en verplichtingen]. Eventuele oorlogsschade zal de pachter wel recht geven op vermindering van de pachtsom. Het onderhoud van de gebouwen is ten laste van de pachter [+ bijkomende bepalingen betreffende herstellingen]. De bomen blijven bezit van de abdij [+ bijkomende bepalingen betreffende de bomen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Hedent daete onderschreuen bekent heer ende meestere aquilanus crommelynck als ontfanghere vande Abdije van Sonnebecque Jn pachte ghegheuen thebben an ende Jn proffijtte van p[iete]r de grijse filius Jaecques die van ghelicke? kent Jn heure ende pachte ghenomen thebben een hofstede ende Landen daermede gaende gheleghen binnen de prochie van passchendaele groot onder hofstede ende onder Landen ses ghemeten lxxvj: roeden bij hem pachter ghe[...?]t bij naerpachte van gillis de caestecker die hem vande groote te vreden is houdende dit voor eenen tijdt van neghen naerEenvolghende Jaeren danof t'eerste van diere Jncommen is baefmesse laestleden xvj.C achtentneghentich bamesse vj s parisis[?] voor godtspenninck lijfcoop naer discretie hooftcleet ses ponden parisis ende voor pacht principael tot vier ponden grooten den hoop[?] ofte partije bij Jaere vrijsuijuer ghelt bouen alle lasten soo van pointijnghen settijnghen Straetschouwijnghen als ander dierghelicke die al blijfuen spachters lasten sonder deductie nemaer Jncas van contributie ofte eenich[...?]ckelick verlies door volck van oorloghe sal danof moderatie ende quijtschelt ghenieten naer reden oock met last van bij hem pachter de verpachte huijssijnghe te moeten onderhouden desen pacht ghedeurende van alle nootsaeckelicke reffectien soo van decken staecken placken Als ander dierghelicke ende deselue tsijnen afscheeden alsoo [...?]sten ouerleueren te weten de daecken ten [...?]gasten[...?] gestopt ende nochtans Jn cas van [...?]eter ofte alsdan meer woirdich beuonden gheen recompensie te moghen pretenderen midts den pacht ten dien opsichte is ghemodereert mids tgr[...?]s vander ghelt te moeten becosteneren alle tgonne hedent

test

dependeert enden aerbeijt wt het stellen ende repareren tgonne alsnu is ghebreckende ande huijssijnghe behoudens bijden heer verpachter furnieren het steen ende hout daertoe noodich ende van dan voorts sal den voerdere reparatien wesen (buutten den voorschreuen reffectien) tsijnen [...?] verpachters laste ende Jnt regard vande prijs van vette baele van Lande ende hout heeft hij pachter danof Jn leenijnghe conforme als sijnen voorlaete heeft ghehadt te weten ses hondert vijftich Ameloosen ende een hondert acht ponden parisis nemaer aengaende de boomen soe vpgaende fruijt als tronckboomen neffens de plantsoenen dobbel ende eijnckel Laden sal hij pachter de selue ontfanghen Jn bewaernisse bij ghetalle omme te houden groijen ten proffijtte vande voorseyde Abdije als deselue an hun al sijn neffens den gront competerende midts de ghequeeckte van diere voor soe veele an desen pachter ende ande voorschreuen sijnen voorsaeten gillis de caestecker houden moghen competeren met [...?] angaende desen pacht sijn ghecedeert alles volgens het ghetal hedent ghemaeckt ende opghenomen door Joos verenne waeran wort gher[...?]tereert dit nochtans sonder preIuditie van trecht dat de selue abdije soude moghen hebben van te versoucken renseing t'sij ten laste van desen pachter ofte sijnen voorsaet vande oude[?] boomen alsnu bij het voorseyde[?] ghetal bij [...?] opghenomen te

test

cort beuonden Jn teecken van welcke sijn hier van ghemaeckt twee ghelicke pachtbriefuen beijde bijde respectijfue partijen onderteeckent [...?]lij[...?]fden eenen Inghetrocken onder belofte van desen te herkennen alltanne ende ten allen tijden dies noodt ende ansicht sijnde desen xxij.en Junij 1699 toorconden

Aquilinus Crommelynck Pijeter de grise

test

pachbrief ende getal van boomen om p[iete]r de grijse in passchendaele in gegaen baemesse 1698