Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-668

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1699

Type: Brief van de abdis van de Clarissen-Urbanisten te Ieper aan de nieuwe abt van Zonnebeke om hem te feliciteren en te herinneren aan zijn verplichtingen als beschermer van haar klooster

Beschrijving: Benedicta Struue, abdis van de Clarissen-Urbanisten te Ieper, feliciteert de nieuwverkozen abt van Zonnebeke met zijn verkiezing, en wenst hem het beste. Ook herinnert zij hem aan het privilegie, uitgevaardigd door paus Leo X, waarin haar klooster onder de bescherming van de abt van Zonnebeke geplaatst werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

+ Jpre 2.en Meij 1699

Seer Eerweerdigh heer

Aenghesien onsen Staedt ende Vocatie niet toe en Laet, VEdele person[...?] te commen salueren, soo neme de Lijberteijt t’selfde te doen, door desen missijuen ons verblijdende in VEdele verkiesinghe, hope t'selfde te wesen, het welbehaeghen des heere, ende sijnnen Goddelijc ken Wille, Wensche VEdele Veel Gheluckx ende dat veel Jaeren mooght Leven inde prelateure tot meerder Glorie Godts, VEdele saelicheijt, Contentement vande Heeren Canonicken VEdele Onderdaenen, ende oock van ons, mits VEdele heer, protecteur is van ons clooster, ter oorsaeke van seker priuilegie, aen ons ghejont door zijn heijlicheijt Leo den 10.en ouer hondert ende in de t'seuentich Jaeren, onder de protectie vanden heere Prelaet van Sonnebeke, om onsen toevlucht in onsen noot tot den selfden te nemen, bidde ons t'assisteeren ende beschermen ghelijck VEdele voor- saeten altijt ghedaen hebben, als wanneer wij tselfde sullen van doen hebben, kennen ons altijt verplicht aen VEdele heer ende soo ons capabel vindt VEdele eenighen dienst te connen doen presentere de selfde ende ons aerme ghebeden

test

biddende met gheheel ons ghemeijnte om VEdele Heer Benedictie ende blijue met Respect.

Seer Eerweerdighste Heer

VEdele Otmoedighe ende veroblijgierde Dienaresse S[us]t[e]r Benedicta struue Abdesse vande Clarissen Vrbanisten