Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262********

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-03-1589

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1589".

Type: Kwitantie door de abt van Zonnebeke aan Antonis Vlamynck, voor het vervullen van de voorwaarden in de verkoopakte van de Poeseltiende [zie BRU-AGSB-Z-223]

Beschrijving: Nicolaus Ogiers, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij van meester Antonis Vlamynck de som van 235 gulden en 10 stuivers ontving, als betaling voor de Poeseltiende, evenals nog 10 gulden en 20 stuivers, die in de verkoopakte verkeerd geschreven stonden; in het totaal ontving hij dus 246 gulden en 10 stuivers. Meester Antonis overhandigde de abt ook de gecasseerde rentebrieven van de renten die Antonis volgens de verkoopakte verplicht was af te lossen. Meester Antonis betaalde ook de som die de abt Jossyne vander Gracht schuldig was.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck Nicolaus ogiers Abt van zunnebeke kenne midsdesen ontfaen te hebbene van Meester Antonis vlamynck de somme van twee hondert vyfendertich ghuldens ende thien stuuers ouer de vulle betalynghe vande Poeselthiende volghende tslot vande staet ende billette tusschen ons ghemaeckt by tyde vande vercopynghe Jtem noch by my van hem ontfaen thien guldens die in tzelue billet te veel ghescreuen waeren ende bewesen te betaelen an Jossynen vander gracht Jtem noch twyntich stuuers die insghelycx in tzelue billet te veel ghestelt ende bewesen waeren in mynen name te betaelen an Laureins charlet zoo dat Ick tsamen ontfaen hebbe de somme van twee hondert zessenveertich ghuldens ende thien stuuers Jtem kenne oock ontfaen thebben vanden zeluen Meester Antonis de twee rentebrieuen ghecassert die ons clooster schuldich was de Capellanen van Jper deene van xxxvj ghuldens siaers ende dandere van xxiiij ghuldens siaers beede byden zeluen meester Anthonis ghelost volghende ons contract vande voorseyde thiende Jtem noch ontfaen vande zelue twee obligatien van schult die Jck schuldich was Jossyne vander gracht byden zeluen Meester Anthonis oock betaelt volghende tzelue contract Toorconden myn hanteecken hier onder ghestelt desen iijen van maerte xv.C Lxxxix Al ter presentie van Mattheus van houcke notaris

Nicolaus ogiers Abdt ende Heere van zunnebeke [...?]woordich

M. Van houcke 1589