Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1589

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "deene In date den xen Julij xvC vierentachtentich dandere In date den xxvjen meye xvC tweentachtentich" (10/07/1584 en 26/05/1582); "1589".

Type: Kwitantie door Iossyne vander Gracht aan Anthonys Vlamync die in naam van de abt van Zonnebeke een lening terugbetaalde

Beschrijving: Iossyne vander Gracht verklaart dat zij van meester Anthonys Vlamync de som van 235 gulden ontvangen heeft; hij betaalt deze som in naam van de abt van Zonnebeke, die dit geld leende.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jc Iossyne vander gracht kenne ontfaen thebbene van meestere anthonys vlamync betalende ouer myn heere den prelaet van zunnebeke de somme van twee hondert ende vifende dertich guldens die den vornomden prelaet van gheleenden ghelde my schuldich es by twee obligatien deene In date den x.en Julij xv.C vierentachtentich dandere In date den xxvj.en meye xv.C tweentachtentich beede gheteekent byden prelaet ende twee van zijn Relegieusen kennende myts dezen my vande vornomde somme vernoucht present ten dezen cornelis vander mesch mynen schoenbroedere aldus ghedaen dezen xxiij In sporckele xv.C neghenentachtentich torconde my by laste vande vornomde Ioossyne

C. vander mersch 1589