Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262**

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-12-1588

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Deen … vallende de ije Nouembris ende dander … vallende Den eersten Septembris ende dit voor een Jaer gheuallen in September ende nouember zeuenendetachtentich" (02/11/1587 en 01/09/1587).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kapelanen van de Sint-Maartenskerk te Ieper aan meester Anthonis Vlaminck, voor de betaling van twee renten ten laste van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Kwitantie door Robert Pilckem, ontvanger van de kapelanen van de kerk van Sint-Maarten te Ieper, aan meester Anthonis Vlaminck, die in naam van de abt van Zonnebeke de som van 60 gulden betaalde, die de abdij schuldig was van twee renten.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij mij heer Robert Pilcken ontfangher vande Capellanen van S[int] Maertens tYpre van M[eeste]r Anthonis Vlaminck betalende ouer mijn Heere den Prelaet ende Conuent van Zunnebeecke de somme an tzestich ghuldens die de voornomde Capellaenen hebben op t voornomde clooster van Zunnebeecke in twee distincte renten deen van zesendertich ghuldens tjaers vallende de ij.e Nouembris ende dander van vierentwintich ghuldens tjaers vallende den eersten Septembris ende dit voor den Jaer gheuallen in September ende nouember zeuenendetachten tich kennende mits desen mij vande voornomde Prelaet te vollen betaelt Toorconden mijn hanteecken hier onder ghestelt desen xvij Decembre xv.C lxxxviij

Robert Van Pilcken P[res]b[ite]r