Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262*

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-12-1588

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in t Iaer xvC Lxxxvj" (1586); "1588".

Type: Kwitantie door Chaerles van Houcke aan Anthonis Vlaminck (in naam van de abt van Zonnebeke) voor de terugbetaling van een lening

Beschrijving: Chaerles van Houcke geeft meester Anthonis Vlaminck, die handelt in naam van de abt van Zonnebeke, een kwitantie voor de som van 132 gulden. Dit bedrag had hij de abt een jaar tevoren geleend, toen hij door deurwaarder Thille gemaand was om achterstallige renten te betalen aan de kapelanen van Ieper. De abt verklaart de schuldbekentenis teruggekregen te hebben.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij mij heer Chaerles van Houcke van M[eeste]r Anthonis Vlaminck betaelende ouer ende vut den naeme van mijn Heer den Prelat van Zunnebeke de somme van een hondert ende tweendertich ghuldenen die jck hem gheleendt hebbe in zijnen noot als hij in tvoorleden jaer gheexecuteert was by den duerwaerder Thille van[?] betaelinghe van tverloop vande renten die hij schuldich was de Capellanen van Ipre gheuallen twee jaeren tlaetste in tIaer xv.C lxxxvi Kennende midsdezen mij te vullen betaelt ende den Prelat resituterende zijn obligatie Torconden mijn hanteecken hier onder ghestelt desen xvij.en Decembris 1588.

Recepi obligationem Nicolaus ogiers abbas

C. Van Houcke 1588