Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-98**

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-03-1510

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Notarieel afschrift van BRU-AGSB-Z-98*

Beschrijving: Notarieel afschrift van BRU-AGSB-Z-98*.

Opmerking: Notarieel afschrift.

Tekst

test

Vniuersis p[rese]ntes L[itte]ras Jnspecturis Ph[ilipp]us dei gr[ati]a Tornacen[sis] ep[iscopu]s Salute[m] Jn d[omi]no sempiterna[m] Si me[n]tes sollicitare fidelium sup[er] diuini frequentatione seruitij Jugiter ex Jnco[m]benti nobis officij debito pastoralis astringim[u]r magius non i[m]merito fauoribus eis subuenire Debem[us] ac Jn suis eosdem pijs et salubrib[us] operib[us] co[n]sonere qui ad diuini cultus augmentu[m] Hanclant vnde plebis augme[n]tur deuotio sup[er] peccatis Jmpetritur remissio multiplicetur salutis op[er]atio procuraturq[ue] saluatio facilius a[n]i[m]arum Sano nobilis ac honestus vir Rogerus de lichteruelde armiger n[ost]re dioces[is] cupient t[er]rena et transitoria cum sp[irit]ualib[us] et perpetuis bonis nobili co[m]mertio felicit[er] p[er]mutare pro sue parentu[m] et benefactorum suoru[m] a[n]i[m]arum remedio et salute Vna[m] capellaniam perpetua[m] in capella per dictum armigeru[m] dudum co[n]structa ad introitu[m] ma[n]sionis sue vulgarit[er] nu[n]cupate bets Jn p[ar]rochia de Rollario dicte n[ost]re dioces[is] de bonis sibi a Deo collatis ad laudem dei et beate virginis marie s[an]c[t]orumq[ue] et s[an]c[t]arum o[mn]i[u]m et p[re]cipue Jn honore s[an]c[t]e crucis fundare disposuit et fundauit Ad cui[us] capellanie fundatio[...?] et dotationem dictus fundator dedit contulit et perpetuis t[em]p[or]ibus deputauit S[...?][us] decime iacentis et curre[n]tis in territorio et p[ar]rochia de women ad ip[su]m funda[...?] Jure spectante[m] [et] p[er]tine[n]tem qua[m]quide[m] p[ar]tem sexta[m] dictus fundator[...?] acquisiuit erga nobiles d[omi]n[u]m gheldulphum de gruuthuse milite[m] et d[omi]nam [...?] vxorem coniuges et vocatur flaminge dicta deci[m]a middel gheleet en[de] die haghebeke prout per cartam scabinoru[m] franci officij eoru[m] sigillis sigillata[m] et nobis offensam pleni[us] constat et apparet Duocirca dictus fundator nobis humilit[er] supplicauit vt fundationi et dotationi predictis n[ost]r[u]m adhibere vellem[us] co[n]sensum ac p[re]missa laudare [et] approbare et n[ost]ra[?] pontificali auctoritate co[n]firmare Nos itaq[ue] vole[n]tes super hijs sicut erat rationis[?] i[n]formari per dilectu[m] decanu[m] n[ost]r[u]m [christ]ianit[atis] Rollarien[sis] inquiri fecim[us] dilige[n]ter Et quia p[er] ipsam inquisitione[m] sic factam et nobis reportata[m] inuenim[us] et nobis innotuit p[re]dictam sexta[m] p[ar]tem deci[m]arum fuisse et esse dicte capellanie bene et sufficie[n]ter assignata[m] adeo q[uod] absq[ue] aliqua admortisatione capellani quicu[m]que in ea deinceps canonice institue[n]tur eadem sexta parte deci[m]arum perpetuis te[m]poribus vti poterunt pacifice et quiete dicta q[ua?] sexta parte legiti[m]e estima[n]do valere potest singulis a[n]nis quadragi[n]ta libris parisien[sibus] monete flandren[sis] hijs igitur et alijs que nos monere possunt et debent dilige[n]ter co[n]sideratis et attento q[uod] riligiosoru[m] viroru[m] Abbatis et co[n]uentus mo[na]sterij b[ea]te ma[ri]e de zu[n]nebeka dioces[is] morine[n]s[is] prono[minato?]rum dicti loci Jn fundatione huiusmodi expresse interuenit donationi et fundatio[n]i predictis n[ost]r[u]m p[re]bentes consensu[m] parit[er] et assensum ea[n]dem capellania[m] ta[m]q[uam] beneficium ecclesiasticu[m] p[er]petuis et sufficie[n]ter fundatu[m] ac dotatu[m] auctoritate n[ost]ra ordinaria co[n]fir[ma]m[us]? Statuentes eadem auctoritate q[uod] capellani quicu[m]q[ue] in dicta capellania canonice Jnstitue[n]tur i[n]fra a[n]num a die sue institutionis et pa[cifi]ce possessionis eiusde[m] in p[res]b[yte]r[u]m se faciant ordinari et personalit[er] resideant in eadem q[uo]q[ue][?] q[ua]tuor missas singulis ebdo[m]inadis in dicta capella vna videlic[et] q[uo]lib[et] die veneris alta voce du[m]modo coadiutore[m] in hoc habeat capellanus Reliquas vero tres missas voce submissa diebus quib[us] deuotioni sue melius placuerit in ebdomada perpetuo celebrare nisi legiti[m]o fuerit Jmpedime[n]to p[rae]peditus quo casu p[er] aliu[m] celebrari facere necessario sit astrictus Collatione et prouisione dicte capellanie q[uo]tiens eam deinceps vocare co[n]tigerit nobis et successorib[us] nostris Tornace[n]s[is] ep[iscop]is potestate q[ue] et auctoritate capellanu[m] ydoneu[m] ista primaria vice necno[n] alijs duabus vicibus successiue p[rae]dicto Rogero si sup[er]uixerit alioquin progenitorib[us] heredib[us] eiusd[em] Rogeri fundatoris nobis aut successori n[ost]ro qui erit pro tempore debite presentandi prout ab eisd[em] pro[...?]s per suas patentes l[itte]ras vidim[us] esse concessum specialit[er] et expresse Reseruatis Jn quoru[m] testimoniu[m] p[rese]ntes l[itte]ras ad perpetua[m] rei memoria[m] fieri ma[n]dauim[us] sigillo n[ost]ro roberatas Datum tornaci die sexta me[n]s[is] septe[m]bris A[nn]o d[omi]ni Millesimo CCC.mo Septuagesimo

Sic sig[na]tu[m] sup[er] plica

J. Henric[us]

R[egistra]ta

Coll[ati]onata est p[raese]ns Copia de v[er]bo ad v[er]bu[m] Ad Originales l[itte]ras Sigillatas Non vitiatas Sed Sanas et Jntegras Et Concordat p[er] me no[ta]riu[m] pub[li]c[um] h[uc?] subsc[ri]ptum a[nn]o D[omi]ni M.┬░ V.imo nono me[n]s[is] m[ar]tij die vero vndecima

P. Dondere not[arius] pub[li]c[us]

test

Roesselare

Capelrie va[n] theilich cruis

Copia fundationis per Nobile[m] D[omi]num rogerium de Lichteruelde Capellanie S[anc]te crucis anno 1370