Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-98*

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-09-1370

Type: Bevestiging door de bisschop van Doornik van de stichting van de kapelanij van het Heilig Kruis door Rogerus de Lichteruelde te Roeselare, in de kapel van Sint-Joris/Ter Bets

Beschrijving: Philippus, bisschop van Doornik, bevestigt de stichting door Rogerus de Lichteruelde, schildknaap, van een kapelanij ter ere van het Heilig Kruis in de kapel van Bets in de parochie van Roeselare. Om dit te bekostigen schonk de genoemde Rogerus een deel van een tiende, dat hij verworven had van heer Gheldulphus de Gruuthuse en diens echtgenote. Onderzoek door de deken van de Christenheid van Roeselare wees uit, dat de stichting in orde was, zodat niets de bisschoppelijke bevestiging ervan in de weg staat. De stichting bestaat uit vier wekelijkse missen, en de stichter - of diens erfgenamen - mag de eerste drie keren de kapelaan kiezen.

Opmerking: Notarieel afschrift. // De tekst van een kopie van de stichtingsakte is te vinden in De Potter, 365-368.

Tekst

test

Vniuersis p[rese]ntes L[itte]ras Jnspecturis Ph[ilipp]us dei gr[ati]a Tornacen[sis] ep[iscopu]s Salute[m] Jn d[omi]no sempiterna[m] Si me[n]tes sollicitare fidelium sup[er] diuini frequentatione seruitij Jugiter ex Jnco[m]benti nobis officij debito pastoralis astringim[u]r magius non i[m]merito fauoribus eis subuenire Debem[us] ac Jn suis eosdem pijs et salubrib[us] operib[us] co[n]sonere qui ad diuini cultus augmentu[m] Hanclant vnde plebis augme[n]tur deuotio sup[er] peccatis Jmpetritur remissio multiplicetur salutis op[er]atio procuraturq[ue] saluatio facilius a[n]i[m]arum Sano nobilis ac honestus vir Rogerus de lichteruelde armiger n[ost]re dioces[is] cupient t[er]rena et transitoria cum sp[irit]ualib[us] et perpetuis bonis nobili co[m]mertio felicit[er] p[er]mutare pro sue parentu[m] et benefactorum suoru[m] a[n]i[m]arum remedio et salute Vna[m] capellaniam perpetua[m] in capella per dictum armigeru[m] dudum co[n]structa ad introitu[m] ma[n]sionis sue vulgarit[er] nu[n]cupate bets Jn p[ar]rochia de Rollario dicte n[ost]re dioces[is] de bonis sibi a Deo collatis ad laudem dei et beate virginis marie s[an]c[t]orumq[ue] et s[an]c[t]arum o[mn]i[u]m et p[re]cipue Jn honore s[an]c[t]e crucis fundare disposuit et fundauit Ad cui[us] capellanie fundatio[...?] et dotationem dictus fundator dedit contulit et perpetuis t[em]p[or]ibus deputauit S[...?][us] decime iacentis et curre[n]tis in territorio et p[ar]rochia de women ad ip[su]m funda[...?] Jure spectante[m] [et] p[er]tine[n]tem qua[m]quide[m] p[ar]tem sexta[m] dictus fundator[...?] acquisiuit erga nobiles d[omi]n[u]m gheldulphum de gruuthuse milite[m] et d[omi]nam [...?] vxorem coniuges et vocatur flaminge dicta deci[m]a middel gheleet en[de] die haghebeke prout per cartam scabinoru[m] franci officij eoru[m] sigillis sigillata[m] et nobis offensam pleni[us] constat et apparet Duocirca dictus fundator nobis humilit[er] supplicauit vt fundationi et dotationi predictis n[ost]r[u]m adhibere vellem[us] co[n]sensum ac p[re]missa laudare [et] approbare et n[ost]ra[?] pontificali auctoritate co[n]firmare Nos itaq[ue] vole[n]tes super hijs sicut erat rationis[?] i[n]formari per dilectu[m] decanu[m] n[ost]r[u]m [christ]ianit[atis] Rollarien[sis] inquiri fecim[us] dilige[n]ter Et quia p[er] ipsam inquisitione[m] sic factam et nobis reportata[m] inuenim[us] et nobis innotuit p[re]dictam sexta[m] p[ar]tem deci[m]arum fuisse et esse dicte capellanie bene et sufficie[n]ter assignata[m] adeo q[uod] absq[ue] aliqua admortisatione capellani quicu[m]que in ea deinceps canonice institue[n]tur eadem sexta parte deci[m]arum perpetuis te[m]poribus vti poterunt pacifice et quiete dicta q[ua?] sexta parte legiti[m]e estima[n]do valere potest singulis a[n]nis quadragi[n]ta libris parisien[sibus] monete flandren[sis] hijs igitur et alijs que nos monere possunt et debent dilige[n]ter co[n]sideratis et attento q[uod] riligiosoru[m] viroru[m] Abbatis et co[n]uentus mo[na]sterij b[ea]te ma[ri]e de zu[n]nebeka dioces[is] morine[n]s[is] prono[minato?]rum dicti loci Jn fundatione huiusmodi expresse interuenit donationi et fundatio[n]i predictis n[ost]r[u]m p[re]bentes consensu[m] parit[er] et assensum ea[n]dem capellania[m] ta[m]q[uam] beneficium ecclesiasticu[m] p[er]petuis et sufficie[n]ter fundatu[m] ac dotatu[m] auctoritate n[ost]ra ordinaria co[n]fir[ma]m[us]? Statuentes eadem auctoritate q[uod] capellani quicu[m]q[ue] in dicta capellania canonice Jnstitue[n]tur i[n]fra a[n]num a die sue institutionis et pa[cifi]ce possessionis eiusde[m] in p[res]b[yte]r[u]m se faciant ordinari et personalit[er] resideant in eadem q[uo]q[ue][?] q[ua]tuor missas singulis ebdo[m]inadis in dicta capella vna videlic[et] q[uo]lib[et] die veneris alta voce du[m]modo coadiutore[m] in hoc habeat capellanus Reliquas vero tres missas voce submissa diebus quib[us] deuotioni sue melius placuerit in ebdomada perpetuo celebrare nisi legiti[m]o fuerit Jmpedime[n]to p[rae]peditus quo casu p[er] aliu[m] celebrari facere necessario sit astrictus Collatione et prouisione dicte capellanie q[uo]tiens eam deinceps vocare co[n]tigerit nobis et successorib[us] nostris Tornace[n]s[is] ep[iscop]is potestate q[ue] et auctoritate capellanu[m] ydoneu[m] ista primaria vice necno[n] alijs duabus vicibus successiue p[rae]dicto Rogero si sup[er]uixerit alioquin progenitorib[us] heredib[us] eiusd[em] Rogeri fundatoris nobis aut successori n[ost]ro qui erit pro tempore debite presentandi prout ab eisd[em] pro[...?]s per suas patentes l[itte]ras vidim[us] esse concessum specialit[er] et expresse Reseruatis Jn quoru[m] testimoniu[m] p[rese]ntes l[itte]ras ad perpetua[m] rei memoria[m] fieri ma[n]dauim[us] sigillo n[ost]ro roberatas Datum tornaci die sexta me[n]s[is] septe[m]bris A[nn]o d[omi]ni Millesimo CCC.mo Septuagesimo

Sic sig[na]tu[m] sup[er] plica

J. Henric[us]

R[egistra]ta

Coll[ati]onata est p[raese]ns Copia de v[er]bo ad v[er]bu[m] Ad Originales l[itte]ras Sigillatas Non vitiatas Sed Sanas et Jntegras Et Concordat p[er] me no[ta]riu[m] pub[li]c[um] h[uc?] subsc[ri]ptum a[nn]o D[omi]ni M.┬░ V.imo nono me[n]s[is] m[ar]tij die vero vndecima

P. Dondere not[arius] pub[li]c[us]

test

Roesselare

Capelrie va[n] theilich cruis

Copia fundationis per Nobile[m] D[omi]num rogerium de Lichteruelde Capellanie S[anc]te crucis anno 1370