Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-233

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1546

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Aanstelling van Jan Croes tot baljuw van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke, door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, stelt meester Jan Croes aan tot baljuw van de heerlijkheid van de abdij te Zonnebeke, met alle bijbehorende plichten, rechten en bevoegdheden [+ opsomming ervan].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jan Calin / Abdt / Prieur en[de] Conuent vander kercke en[de] Cloist[er]e van Zunnebeke / he[er]en van Zu[n]nebeke sbisdoms van The[rwa]ne Doen te wetene allen den ghuenen die dese onse p[re]sente l[ett]ren / zullen zien oft hoiren lesen Dat wij te vullen betrauwende Jnde wyshede / nerstichede en[de] ghetrauwichede van Meester Jan croes Typ[er]e hebben den seluen ghestelt / geordo[n]neert en[de] gheco[m]mitteert / stellen / ordoneren en[de] co[m]miteren bij des[e] onse l[ett]ren / onsen Bailliu van ons[er] heerlichede en[de] heerscepe van Zu[n]nebeke voirn[omt] / met diesser toebehoirt / Gheuende den seluen m[eester] Jan croes als onsen bailliu / vulle macht ende auctoriteit en[de] oick speciael beuel / Scepen[en] vp onse voirn[omde] heerlich[ede] van onsen weghen te makene en[de] stellene / die te manene / Recht wet en[de] Justicie te doenne / van allen saken thuerl[ieder] kennesse behooren[de] / Naer de costume van[de] voirn[omde] ons[e] heerlichede / De zelue scepen[en] tsy som ofte al te verlatene / en[de] andere Jn huerl[ieder] stede te stellene / tallen tyden / alst van noode zij / Eenen a[m]man / vanghere ende schutt[er]e te makene upde selue onse heerlich[ede] / ende die te verlatene / en[de] eenen and[er]en te stellene / oock alst van noode wesen zal / Te vanghene arresterene en[de] ontslaene / Re[n]uoyen van onsen weghen te heesschene / tallen tyden en[de] alzoot behoiren zal / Alle manieren van scauwinghen en[de] andere wettelicheden te doene / die up onse voirn[omde] heerlich[ede] / behoiren ghedaen te zijne / eest waerheden te bedinghene / te doen ghebiedene en[de] besettenne / lossinghe van bedrachten te halen[ne] aend[en] souuerain he[er]e / Daert en[de] alzoot behoiren zal / al naer den rechten wetten en[de] costumen vand[en] ijpersschenambochte / Onse Renten Jnco[m]men[de] ter voorn[omder] heerlich[ede] te ghebiedene / ofte doen ghebiedene / Te zetten[ne] ofte doen zettene / Die te vercrighene / alzoot behoiren zal / Ende generalic en[de] specialic al te doene Dat een goedt bailliu van scepen[en] en[de] ma[n]nen van onser voirn[omder] heerlich[ede] / schuldich en[de] moghende es te doene / Ontbieden[de] mits desen en[de] beuelen voorts alle onse ondersaten van onser heerlichede / beuelende / en[de] anderen wient aengaen mach versoucken[de] / Dat zij den voirn[omden] Meester Jan croes / onsen bailliu / zijne officie doende / nernstelic bystaen en[de] assisteren / als te ons[en] seluen / Gegheuen binnen ons[en] voirn[omden] Cloist[er]e / onder onse zeghelen / Donderdaechs den achthiensten Jn maerte / Int Jaer Duyst vyfhondert en[de] viuenveertich / voore Paesschen.

test

Zunnebeke

Instellijnghen van[der] bailliu van Zunnebeke ghedaen deur den Abt en[de] Conuent van Zunnebeke anno 1545