Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-232

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-06-1544

Opmerkingen analytische datum: Het document bevat twee dateringen: de dag waarop de cijns afgesloten werd (28/02/1544) en de dag waarop het document gezegeld werd (07/06/1544); de meest recente datum wordt gebruikt voor de datering in de databank. // Bijkomende datering: "Desen xxviijen Jn Spoorckele Anno xv.C drie ende veertich" (28/02/1544; rekening houdend met het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast); "bamesse … tiaer vier ende veertich eerstcommende" (01/10/1544).

Type: Vercijnzing van grond te Beselare door de abdij van Zonnebeke aan Jan vander Haghe dijt Cruuseecke

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij een gemet land te Beselare, in de heerlijkheid van Zonnebeke, voor een termijn van 27 jaar in cijns heeft gegeven aan Jan vander Haghe dijt Cruuseecke en diens nakomelingen, en dit voor de jaarlijkse som van 6 pond parisis en een paar kapoenen. Op die grond staat het huis 'Sinte Pieter'. [+ bijkomende voorwaarden van de cijns].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jan Calin bijden goddelicken ghedoeghe Oetmoedich Abdt ende heere van onser vrauwe kercke ende heerlichede van zunnebeke ende al tghemeene Conuent vande zeluer stede Saluut Doen te wetene dat wij desen xxviij.en Jn Spoorckele Anno xv.C drie ende veertich om tmeeste prouffijt van onser voornomde kercke hebben verhuert ende vercheinst onsen wel gheminden vriendt Jan vander Haghe dijt Cruuseecke ende zijn naercommers daer an gherecht wesende een ghemet Landts Ligghende Inde prochie van beselare zuudtwest vande kercke ende onder onser voorseyder heerlic hede van zunnebeke vp de welcke erfue staet een Huus ghenaemt Sinte Pieter een termijn van zeuen ende twijntich Jaren Omme de somme van vj £ parisis zuuers ghelts ende een paer Cappoenen alle Jare totten expireerene vande bouenghenomde termijns wanof deerste Jaerschare ende bamesse van betalen wesende zal tiaer vier ende veertich eerstcommende Weluerstaende dat al tcathelick goedt worteluast na gheluast rijpe ende groen Hemleden toebehoorende ende wel betaelt tanderen tijden vutghedaen de Linde dewelcke ons toebehoort Sdies behoudt den voornomden Jan metsgaders zij medepleghers den snouck van dien zonder eenich schemp ofte grief Aldus ghedaen ten daghe voorscreuen ten by zijne van onsen Conuente In Oorconden der waerheit zoo hebben wij Abdt ende Conuent voorseyt Desen presenten Lettren ghezeghelt met onsen propren zeghelen vuthanghende Desen vij.en In wedemaent xv.C vier ende veertich

J. Calin Abbas

test

becelare Sinte Peter

Aenghaende den Ceins van een ghemet lants ghele- ghen onder onse heerelijchede Jn besselaere eertijts wt ghegheuen deure den Eerwerden abt Calin aen eenen Jan vander Haeghe anno 1543

[...?] ghemet Landts