Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-232bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-10-1543

Type: Grondruil te Zonnebeke tussen de heer van Zonnebeke en de dis van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van Woutere vander Gracht, heer van Zonnebeke, verklaren dat Woutere vander Gracht land te Zonnebeke ruilde met Malin van Becelaere, als dismeester van Zonnebeke [+ situering van de gronden]

Tekst

test

Wy Jan bosset Gillis van Roozebeke Cornelis vand[er] meersch Jacob de Snick en[de] heinderijc De zodt Schepenen Jn tiden van Meester Woutere vander Gracht heere van zunnebeke van zijnd[er] heerlichede en[de] vierschaere van z[un]nebeke Doen te wetene ellen den ghuene[n] die Deze p[rese]nte Letteren zullen zien of hooren lesen Dat vpden dach van hedent date des[er] Lettere[n] voor ons comme[n] en[de] gheco[m]p[ar]eert es Jn propren p[er]sone Meester Woutere vand[er] Gracht heere vornomt Te Kennen gheuende huut goeder loyaelheit hoe dat hij wel en[de] behoorlicke verwisselt en[de] ghegheuen hadde Jn verlaghijnghe van lande Malin van becelaere Als dischmeestere van zu[n]nebeke Te desen Accepterende ten behouue vand[en] vornomden Dissche Twee lynen lands busch zijnde met zulc Catheil alsser vpstaet ligghende ghemeene met der kercke van zunnebeke en[de] e[m]mere zulc Recht Als den vornomden heere aldaer hede belast met sheere[n] rente en[de] anders niet voor welcke twee lynen lands of Daer ontrendt den vors[eijden] heere heift vand[en] voors[eijden] dissche een half ghemet busch alzoot ghestaen en[de] gheleghen es Ligghende Rondt o[m]me Jn des voorseijts heere[n] landt ooc belast met sheere[n] [chei?]ns en[de] anders Niet welcke [vorschreue[n]?] erfue Jnd[e] manieren vooren verhaelt elc van beede vornomde p[er]sone[n] heift and[er]e wel en[de] [wet?]telike vpghedreghe[n] Naer costume ende vsance vand[er] vierschaere met halm en[de] wettelike ghifte elc and[er]e quite scheldende en[de] gar[an]dt belouen[de] en[de] quite landt o[m]me quite landt zuuere van allen Calaengen Jeghens alle lyeden Behoudens sheeren landtschult Jaer[lix?] dare hute gaende Jn Kennessen van dezen zo hebben wy schepenen bouen Ghenomt Deze p[re]sente lettere[n] Ghezeghelt elc van ons met zine[n] propre[n] zeghele huuthanghende Jnt Jaer ons heeren duust vijf hondert en[de] Drie en veertich den Neghensten Dach Jn octob[re?]

Ja[...?] Ba[...?]

test

Verlaghinghe van ij lijne[n] busch ghemeene met d[en] k[er]ke lichen[de] bij den scaepdriesch 1543