Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-243*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-01-1551

Opmerkingen analytische datum: Rekening houdend met het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Informatieronde door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen betreffende het conflict tussen de abt en pastoor van Zonnebeke, en de dismeesters, betreffende zekere offeranden ten laste van de dis

Beschrijving: Na een klacht door de abt van Zonnebeke en de pastoor van Zonnebeke, informeert Sybrandt Claissone, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, zich over het conflict tussen de genoemde religieuzen en de dismeesters van Zonnebeke. Ondervraging van getuigen leert hem, dat het een gewoonte is dat de pastoor iedere zondag de hoogmis zingt in het koor van de kerk, en dat hij - eer het Evangelie gelezen wordt - naar een traliedeur gaat om er een De Profundis en twee collecten te lezen; hij neemt dan een aantal wassen kaarsen mee. De dismeesters moeten deze kaarsen dan weer offeren in het koor, soms met geld erin (tengevolge van de bepalingen in sommige jaargetijdenstichtingen). Deze regeling, die al lang geldt, staat opgeschreven in enkele boekjes. Recentelijk weigerden de dismeesters de kaarsen op te halen en te offeren in de kerk, waardoor de abt en de pastoor inkomsten verloren. Enkele getuigen schatten de gederfde inkomsten op 3 pond parisis.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-243, BRU-AGSB-Z-243* en BRU-AGSB-Z-243** zijn aan elkaar vastgehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Informacie precedente ghehouden by mij Sybrandt claiss[o]ne Duerwaerdere vander camere vanden raede In vlaendren vp de premisse vande opene lettren van complaincte vercreghen by mynen heere den prelaet van Zunnebeke ouer hem ende den prochiepape vander zeluer kercke zynen Religieulx Jeghens ende Jmprejudicien van Denys Keignaert ende Denys cardinael danof de depositien Namen ende toenamen vande oorconder hier naer volcht ende verclaerst staet

Heindrick de muelenaere oudt xl Jaeren ofte daer omtrent Gheedt ende gheexamineert vp de premisse vander zeluer complaincte Attesteert ende verclaerst by eede wel wetende van ziene dat den suppliant ende zyne voorzaeten ofte zyne ghecommitteerden van allen ouden tyden gheconstumeert zijn alle zondaghen vanden Jaere te zinghene de Hoochmesse binnen den hooghecoor vander kercke ende cloostere van Zunnebeke Aldaer den voornomden prochiepape oft zynen Commis eermen theilich euangelie pronunchiert Gaet naer de traille duere vander zeluer kercke lesen een deprofundis met twee collecten met hem bringhende als nv twee als nv eenen bondel wasse keerssen Die den dischmeesters ghehouden zyn werden omme te bringhene ter offerhande Jnden voornomden hooghen koor. Daer Inne somtijden bij vj ofte v grooten ende bij tijden iiij ofte iij grooten In ghelde Naer de gheleghentheit van zeker fondatie Twelck gheduert eenen zekeren preficxen tyt binnen elcken Jaere naer tvutwysen van zeker boucxkens danof ghewaghende welcke oblatien hy die sprect binnen twee Jare dat hij te vooren dischmeester gheweest heeft tzelue ghedaen heeft ten diuersschen stonden Ende heeft den suppliant ende de voornomde prochiepape danof ghepossesseert van zoo ouden ende Langhen tyde dat [...?] ghedinct ter contrarien ende zonderlinghe vander Laetster Jaerschaere ende exploicte. Affirmeert desen deposant ghezien hebbende binnen Jaere ende daghe harrewaerts alzoo den prochiepape oft zyn commis voor tpronuncieren vander Euangelie binnen den hoochmesse ghelesen hadde zulcx alsbouen ter plaetse vanden voornomden traneilleduere Dat als danne Denys Keignaert ende Denys cardinael dischmeesters van zunnebeke achterbleuen den bondele keerssen te halene ende ontfaene zonder oock te offerene ofte oblatien te commen doene Perturberende alzoo den voornomden suppliant Jn zynen voorseyden possessie ende saisine Realick ende by faite ondeuchdelick ende van Nyete Ouermits welcken tourble[?] den supplicant ende zynen prochiepape schade supporterende alzo hij deposant affirmeert zonder dat hy die zoude connen extimeren Ende nyetmeer en weet hy

test

Venant Storm oudt lxvij Jaeren // Pietre van Roozebeke ouer lxxiij Jaeren // Jan vanden viuere oudt xlij Jaeren // ende Joos troost oudt xxx Jaeren ofte daer omtrent // Elck van hemlieden particulierlick ghehoort gheedt gheexamineert ende gheInterogniert vpden Jnhoudene vander voorseyde lettren van Complaincte. Affirmeren ende verclaersen by [possessie] eede hemlieden kennelick wesende van ziene ende wel wetene Dat de prochiepape van Zunnebeke (Regieulx vanden conuente aldaer) ende zijne predicesseurs by hemlieden oft huerlieder ghecommitteerde van allen ouden ende Jmmemorialen tyden gheconstumiert zyn alle zondaghen vanden Jaere te zinghene de hoochmesse binnen den hooghencoor vander kercke ende cloostere van zunnebeke Aldaer den prochiepape voorseit ofte zynen commist voor tpronunchieren vander heiligher euangelie gaet naer de traeilleduere vander voornomde kercke Lesen een De profundis met twee collecten bringhende met hem als nv twee als nv een bondelken wassen keerssen Die den dischmeesters ghehou[...?] zyn ter offerhande wederomme te bringhene Jnden zeluen hooghe coor daer Inne vij. vj. v. iiij. ofte iij s parisis [...?] ghelde naer de gheleghentheit vanden fondatien voornomt [...?] Jnneghestelt by zekere goede ende deuote lieden Ende dat zekeren gheduerende tyt vanden Jaere naer den vutwysene van zekere boucxkens Rustende ende ligghende Jnden tafle vanden dissche totten welcken zy deposanten hemlieden Refererende zyn // Verclaersen toe desen dat den suppliant ende den prochiepape voorseyt van tghuent dies voorseyt es zyn In paisiuele possessie ende saisine [...?] baten prouffiten ende emolumenten daer [...?] commende thebbene ende te bestedene In huerlieder oorboore ende prouffite alleene ende ouer al Dat zylieden danof ghevseert ende ghepossesseert hebben van zoo ouden ende Langhen tyde dat negheene memor... vanden beghinsele ter contrarien niet en es Ende zoo langhen tyde dat ghenouch es omme goede ende louelicke possessie vercreghen te hebbene ende d[...?] te behoudene zonderlinghe byder Laetster Jaersch[...?] ende exploicte

[Tourble]

Annopende den tourble affirmeren desen prekenen depo[...?] by eede alsvooren Dat binnen Jaere ende Daeg[...?] harrewaerts Alzoo den prochiepape ofte zynen [...?] de hoochmesse vanden zondaghe ghelesen hadde totten Euangelie ende ghegaen was totter voorseyde trall[...?]

test

met zekere bondelen wassche keerssen lesende alsbouen ende doende zyn debuoir denys keingnaert ende Denys cardinael dischmeesters van zunnebeke achterbleuen ende gheweighert de bondelen keerssen te halene ende ontfaene zonder bouen dien ter offerhande te commene ende oblatie te doene Perturberende alzoo den voornomden suppliant ende prochiepape Jnde voornomde huerliedere Rechten possessien ende saisine Realick ende by faite onduechdelick enden van Nie[...?]x

[Schade] annegaende de schade affirmeren dat zy lieden die nyet en weeten textimeren Ghereserueert venant storm ende pietre van Roozebeke De welcke verclaersen dat de oblatien binnen den Jaere Den prochiepape wel weerdich zyn Drie ponden parisis ende meer Nyetmin Befere[...?] hemlieden totten bouen ghenomde boucxkens daer Jnne de fondatie ghement[...?]neert staen Ende anders noch nyetmeer [...?]

Aldus ghedaen ende ghebesoingneert by mij Duerwaerdere voorseyt binnen den Conuent van zunnebeke voorseyt vpden derden dach van lauwe xv.C vichtich [...?] oorcondschepe myns handteeckens hier onder ghestelt [...?]

S. Claisz[oo]ne 1550

test

Jnformacie precedente ghehouden ende ghehoort by Sybrandt claiss[o]ne duerwaerdere vp de premissen van zekere Letttren van complaincte vercreghen byden prelaet van zunnebeke ouer hem ende den prochiepape van zunnebeke voorseyt Jeghens ende JmpreJudicien van Denys Keignaert ende Denys cardinael