Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-243

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-11-1550

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vp den eersten zondach vanden vastene ende Iaere neghen ende veertich" (23/02/1550; uitgaand van het gebruik van de paasstijl).

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de deurwaarder om de dismeesters van Zonnebeke te dagvaarden m.b.t. een geschil betreffende offeranden tussen de dismeesters en de abt en pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de Eerste Deurwaarder, in reactie op een klacht van de abt van Zonnebeke en de pastoor van Zonnebeke, religieus van de genoemde abdij: ingevolge de bepalingen van enkele jaargetijden (van Ian Schoomans en familie, en Pauwels Schoonians en echtgenote) moeten de dismeesters van Zonnebeke de kaarsen die gebruikt worden bij het lezen van een De Profundis en twee Collecten bij een traliedeur in de kerk (tijdens de hoogmis op zondag), deze kaarsen ter offerande brengen in het koor, met geld erin. De prelaat en pastoor krijgen de opbrengsten van deze offerande. Recentelijk weigerden de dismeesters deze offerande te doen, waardoor de genoemde religieuzen schade leden ter waarde van 3 Carolusguldens. De deurwaarder krijgt nu het bevel om de dismeesters te dagvaarden om te verschijnen voor de deurwaarder, bij de vernoemde traliedeur, op een afgesproken dag en uur, en hen de geleden schade te laten vergoeden. Mochten zij zich daartegen verzetten, dan moet hij hen dagen om te verschijnen voor de procureur-generaal van Vlaanderen om hun zaak te bepleiten. Hiertoe verkrijgt de deurwaarder de nodige volmacht.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-243, BRU-AGSB-Z-243* en BRU-AGSB-Z-243** zijn aan elkaar vastgehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden skeyseres vanden Romeijnen altijts vermeerder srijcx Conijnck van germanien [Graue?] van vlaendren etcetera Gheordonneert In vlaendren Den eersten duerwaerder vander camere vanden Raede ons voorseyts Heeren In vlaendren [...?] saluijt Wij hebben ontfaen de supplicatie van den prelaet van zunneke ouer hy ende zijnen Religieulx prochiepape vander zeluer kerck claghende ten fijne van saisine[?] Inhoudende hoe dat de voornomde prochiepape ende zijne[?] [...?] bij hemlieden ofte huerlieder ghecommitteerde van allen ouden tijder ghecostumert zij alle zondaghen vanden Iare te zinghene de hoochmisse binnen den hooghen coir vander kercke ende cloostere van zunnebeke Ald[...?] prochiepape oft zijnen commis eertij[...?] thelich euangelie pronunchiert g[...?] naer trailleduere vander voornomder kercke Lesen eenen De profundis met twee collecten met hem bringhende als nv twee [...?] als[?] een[...?] bundinck[?] wassen keerssen de welcke de dischmeesters ghehouden zijn die weromme te bringhene ter offerande Inden voornomden hooghen coor daer Inne vij. vj. v. iiij. ende iij. s parisis In ghelde naer de gheleghentheijt van fondatie eenen zekeren tijt Te wetene vander septuagesima beginnende tot tritatis Inclusiue naer tvutwijsen van twee boucxkins ligghende Inde voornomde kercke waer of teerste heeft de prochiepape ende tweede de dischmeesters ghelijck sprekende touchierende de Jaerghet[iden] ende fudatien dies questie es. Ende es de voornomde suppliant In possessie ende saisine de baten prouffijcten ende emolumenten daer of commende thebbene ende bestedene In zijnen oorboire ende prouffite alleene ende ouer al Hier op[...?]de meer andere Rechten pertinens heeft den suppliant ende zijnen prochiepape gheuseert ende ghepossesseert van zo ouden tyden dat gheene memorie en es vanden beghinsele noch ter contrarien dat ghenouch[?] es omme de possessie vercreghen thebbene ende die te behoudene zonderlinghe vander Laetsten Jaerschare ende explicte ende hoe wel m[...?] h[...?] daer Jnne gheen trouble en behoorde te doene Dier nietIeghenstaende [...?] de voornomde prochiepape de laetste Reijse binnen Jaere ende daghe herwaerts de voornomde hoochmisse totter euangelie ghelesen hadde ende ghege[...?] was totter voornomde trailleduere met twee bundyncken wassen keerssen Lesende als bouen ouer de zielen van Ian schoomans ende elizabeth zijnen wijfue ende van Hannekin haerlieder kindt ende nannekin hannekins kinde met dertich keerssen van binnen ende daer Inne vier scellinghen parisis Item ter zeluen daghe pauwels schoonIans ende van vincente zijnen wijue twee penninghen twee keerssen van brud[...?] SchoonIans ende vincente zijnen wijfue twee penn. twee keerssen Dit Iaerghetijde wesende vp den eersten zondach vanden vastene ende Iaere neghen ende veertich ende anderssins zyn debuoir ghedaen hebbende zo zijn de voornomde dischmeesters achterghebleuen ende gherefusert den voornomden b[...?]dijnck keerssen te willen ontfaene zonder oock te offerene ofte oblatie te commen doene versmadende oec om de voo[...?] oude ende Louelicke costume ende fundatie Perturberende alzo den voornomden suppliant ende zijnen prochiepape Inde voorzeide haerlieder Rechten possessien ende saisinen Realick ende bij faite o[...?] nieux hem schade doende ter somme van drie carolus guldenen behoudens Iuust estimatie tzijnen grefue zo hij zecht verzouckende onse prouisie Waeromme wij anghesien de [...?] voorscreuen v ontbieden ende beuelen van skeijsers ons voorseyts heeren weghe daer toe committerende bij desen eyst noodt Dat ghij vp dat v blijcke van dies voorseyt es Dachuaert de voorseyde Denys Keyngnaert ende Denijs cardinael dischmeesters vander voorseyde keercke van zinnebeke te comparerene voor v te zekeren daghe ende huere ande trailleduere vanden voorseyden kercke ouer alle andere plaetse contencieulx Ende [...?] [...?] van [...?] heere vooght den voorseyden suppliant [...?] procureur vuter naeme van hem Inde Rechten possessie ende saisine voorscreuen metgaders de vruchte baten prouffijten[?] ende emolumenten daertoe behoorende Weerrende ende afdoende allen bekent[?] hem daer Inne ghedaen ter contrarien Beuel doende van ons voorseyt heeren haluen de voorseyde perturbateurs dat zij hemlieden [...?] den voorseyde suppliant tmeer zulcke of ghelijcke beletten te doene In zijne vorscreuen Rechten possessien ende saisine hem vplegghende ende betalende ouer de schade voorseyde somme van drie carolus guldenen behoudens Iuuste estimatie Eende Int cas van oppositien ofte delay[...?]de nieuwichede gheweert de zaecke contencieulx ghe[...?]en ende ghestelt In ons voorseyts heeren handen als vpperste omme [...?] van portien ende tastablissement ghedaen Realick ende bij faict ofte anderssins duechdelick vooren ende alder wert[?] eerst dachuaert dopposanten ofte delaianten te comparerene [...?] teenen zekeren ende competenten daeghe Omme te tooghene de cause van dies den suppliant ende procureur generael van vlaendren te verantwordene ter cause voorscreuen met datter ancleuen mach bet ende [...?] te vullen te verclaerssene In tijden ende wijlen vp dat noodt zij te zien ende hooren ordonneren vander Recreantie ende voort te procederen alzoot behooren zal Dus[?] ouersc[...?] was ghij hier toe ghedaen zult hebben. Ouersendende tblijcken bij goeden verclaersse In ghescrifte. Want wij v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel. Ontbiedende[?] beuelen van ons voorseyts heeren weghen alle zijne officiers ende onderzaten dat zij te v dit doende neerstelick verstaen ende obedieren. Ghegheuen te ghendt onder den zeghel vander voorseyde camere. Den twintichsten Nouembris xv.C vijftich

Bij mijne heeren vanden Rade Geordonert In vlaen[...?]

Huerne[?]

test

[...?]a Th

et est [...?] Le [...?]eur et cure et non les et [...?] donne [...?]ffault

test

Jnformatie[?] [...?] de dischmeesters van sonnebeke de welcke [...?] 1550 niet en wilden doen oblatie ofte offerande naer dat den pastor pastor de messe hadde begonst tot naer het H[eijlighe] Euangelie etcetera

Nota hoe dat hier in waerlijcks[?] blijckt dat den Pastor niet en moet doen de elfmisse naer het Euangelie etc[etera]

test

an bauduyn mayaert