Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-139bis*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-12-1471

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet precies gedateerd; de meest recente datum is de datum waarop het verslag werd opgesteld voor de rechter. // Bijkomende dateringen: "Anno videlicet domini Millesimo quadringentesimo lxxj°. Die dominica ante festum Beati Nicolai" (01/12/1471); "feria secunda immediate sequente" (03/12/1471); "ad feriam quintam precise ante Jnstans festum Beati Nicolai" (05/12/1471); "circa annum lxiiijtum. Vel lxvtum. Nouissime effluxum" (1464 of 1465); "die Beate Texle de anno .lxxmo. Vltimo preterito" (23/09/1470); "Jn festo natiuitatis beati Johannis baptiste de anno lviij. Nouissimo effluxo" (24/06/1458); ".lviij°. Lix°. Et lxmo." (1458, 1459, 1460); "Jn annum .lxiij" (1463); "circiter octo diebus ante festum Beati Remigij Jn anno lxxmo. Vltimo elapso" (circa 23/09/1470); "ab anno .xlviij°. Jnclusiue vsque festum Beati Johannis baptiste annj .lviij. Exclusiue" (1448; 24/06/1458); "jn dicto festo natiuitatis Beati Johannis baptiste Jn anno preterito lxviij°. Prefatus" (24/06/1468); "pro annis .lviij°. Lix°. Lx° et lxj°." (1458, 1459, 1460 en 1461); "circa festum Beati Remigij de anno .lxxmo. Nouisse preterito" (circa 01/10/1470); "ante festum natiuitatis beati Johannis baptiste anni lxiiij.to vltimo preteritij" (24/06/1464); "In natiuitate beati Johannis baptiste de anno lviij°." (24/06/1458); "vsque In annum lxiij" (1463); "circa festum Beati Remigij de anno preterito lxx.mo" (circa 01/10/1470); "Jn anno lviij°." (1458); "vsque Jn annum lxiij." (1463); "Jn anno .lxiiijto. Nouissime effluxo" (1464); "circa festum Beati Remigij de anno lxxmo." (circa 01/10/1470).

Type: Verslag door de afgevaardigde van de officiaal van Doornik betreffende de getuigenissen van vijf getuigen voor de eiser in het proces van de abdij van Zonnebeke (eiser) tegen de erfgenamen van Petrus de Grijze (verweerders)

Beschrijving: Jacobus de Allodio begaf zich als afgevaardigde van de officiaal van Doornik naar Roeselare, om daar de getuigenis van vijf personen te noteren, die door Rogerus de Crudenare genoemd werden als getuigen vóór de abdij van Zonnebeke (eiser) in het proces tegen de erfgenamen van Petrus de Grijze (verweerders). Ook ging hij daar een zeker register raadplegen. De getuigen werden ondervraagd in het bijzijn van Egidius Veranneman, de deken van de Christenheid van Roeselare (voor de eiser), en Seneca Michaelis, priester van het bisdom Doornik (voor de verweerders). Nadien werden de getuigenissen voorgelegd aan de cantor van de kerk van OLV te Kortrijk, die in deze zaak als rechter optreedt. De getuigen zijn respectievelijk 1) Johannes Clerici, kapelaan in de kerk van Roeselare; 2) Anthonius Wetsteen, priester in de kerk van Roeselare; 3) Johannes Mule, pastoor van de kerk van Izegem; 4) Andreas de Dondere, pastoor van Roeselare; 5) Egidius Veranneman, deken van de Christenheid van Roeselare. Uit de vijf getuigenissen blijkt dat de pastoors van Roeselare de abdij van Zonnebeke altijd 8 pond parisis betaald hebben voor het offergeld, en dat ook de huidige pastoor dat doet; dat tegen deze regeling tevoren nooit bezwaar gemaakt werd; dat Petrus de Grijze afzag van zijn functie als pastoor van Roeselare ten voordele van Andreas de Dondere, en op pauselijk gezag vanaf dat moment een pensioen uitbetaald werd; dat Petrus stierf te Roeselare, en dat zijn erfgenamen in het bezit kwamen van zijn roerende en onroerende goederen; dat het de gewoonte is dat erfgenamen eventuele schulden betalen die de erflater heeft nagelaten; ook blijkt dat de abdij van Zonnebeke een register van inkomsten en privileges bezit, waarin vermeld staat dat de pastoors van Roeselare de abdij jaarlijks 8 pond parisis moeten betalen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-139bis***** is een kopie, opgenomen in document BRU-AGSB-Z-139bis.

Tekst

Gedeelte van
test

Ego Jacobus Co[m]missarius prefatus super h[oc] p[ri]mitus Requisitus Anno videl[ice]t D[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo .lxxj°. Die D[omi]nica an[te] festum B[ea]ti Nicolai. Accessi et me transtuli personal[ite]r Jn et ad villam Rollarien[sem] torn[acensis] Dioces[is] Jbidemq[ue] feria secunda i[m]me[dia]te sequen[te] Jn hospitio ad Jnt[er]signiu[m] Cornu premio qui[n]q[ue] testes ad h[oc] in ead[em] villa apprehensos et p[re]textu D[i]c[t]aru[m] co[m]mission[is] l[itte]raru[m] citatos [et] compulsos veritati testimoniu[m] perhibere super contentis Jn libello prefati actoris et Deinde c[er]tum vetus Reg[ist]r[u]m Jn quo bona et Redditus mo[na]sterij De Zinnebeke Desc[ri]buntur ex quo extractum Requisitu[m] et petitu[m] pro parte D[i]c[t]i actoris sumpsi et transsc[ri]psi et consequenter vnicu[m] testem super fide [et] agnitione eiusd[em] Registri ut Jnfralatius Decl[ar]abit[ur] [et] exp[ri]metur pro parte actoris [et] contra Reos productos vice no[m]i[n]e [et] auc[torita]te v[est]ris Recepi Jp[s]osq[ue] testes quosl[ibe]t Jurare feci [et] absolui Juxta p[er] D[i]c[t]as l[itte]ras traditam michi formam Jn p[rese]ntia Johannis De leeman vnius Reor[um] predictoru[m] ad h[oc] ut moris est euocatoru[m] Quosquid[em] qui[n]q[ue] p[ri]mos testes sing[u]lariter sing[u]los et successiue Primo De [et] super factis per Dictum actorem no[m]i[n]e quo experitur libellando p[ro]positis et per Reos

Gedeelte van

test

Litemcontestan[...] negatis ad p[ro]band[um] admiss[is] suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] Jnt[er]rogaui audiuiq[ue] et exami[n]aui Vnacum [In de linkermarge: Nomi[n]a adiu[n]ctor[um]] ven[erabili]b[us] [et] Discretis viris mag[ist]ro Egidio Veranneman Decano [christ]ianitatis loci pro parte actoris et pro parte Reoru[m] D[omi]no Seneca michaelis p[res]b[yte]ris torn[acensis] Dioc[esis] michi adiu[n]ctis in h[ac] parte et assisten[...] Quorum qui[n]q[ue] testiu[m] nomi[n]a cogno[m]i[n]a ac D[i]c[t]a et Depositiones Jn sc[ri]ptis Redegi ac vobis D[omi]no meo Cantori. Curtraci ad feria[m] qui[n]tam p[re]cise an[te] [doorstreept: fest] Jnstans festum B[ea]ti Nicolai h[iemalis] sub Dictoru[m] hincinde D[omi]noru[m] adiu[n]ctoru[m] ac meo signis manualibus sic Reporto. prout per Dictas co[m]mision[is] l[itte]ras michi Datum extitit Jn mandatis

Nomi[n]a autem cognomi[n]a ac D[i]c[t]a [et] depositiones qui[n]q[ue] testiu[m] predictorum pro parte D[i]c[t]i actoris et contra prefatos Reos auditoru[m] sequu[n]tur Jn hunc modum

[In de linkermarge: J t[estis] act[oris]]

Discretus vir D[omi]n[u]s Johannes Clerici p[res]b[yte]r capellanus Jn eccl[es]ia p[ar]ro[chia]li de Rollario torn[acensis] Dioc[esis] Jbid[em] Residens Etatis xliij annoru[m] vel c[ir]cit[er] Testis pro parte act[oris] [et] cont[ra] Reos citatus p[ro]ductus Receptus Juratus et absolutus ac de [et] super factis per actore[m] libellando p[ro]positus per Reos litemcontestan[...] negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] [et] Dependen[tiis] Jnt[er]rogatus auditus [et] exa[m]i[n]iatus Dicit et Deponit medio suo Juramento Q[uod]

Gedeelte van

test

Jp[s]e qui de eo loco de Rollario oriu[n]dus existit et Jmbi pro maiori t[em]p[or]e sue vite moram co[n]tinuauit b[e]n[e] Recolit tam a pro t[em]p[or]e eiusd[em] loci curatis q[uod] alijs Jn co[mmun]i t[em]p[or]ib[us] suis pluries Dici audiuisse Q[uod] curati De Rollario pro t[em]p[or]e exu[n]tes semper tenebant[ur] D[omi]nis Abb[at]i et co[n]uentui monasterij De Zinnebeke p[ro] Jure p[at]ronatus seu Redemption[e] oblationu[m] Jn eccl[es]ia de Rollario obuenien[...] seu p[rese]ntataru[m] sing[u]lis a[n]nis su[m]mam octo libraru[m] parisien[sium] mon[etae] fland[riae] Etiam D[omi]n[u]s Andreas De Dondere curatus modernus a[n]nue totid[em] soluit eisd[em] actoribus ex c[aus]a pretacta q[uem]admod[um] ip[s]e idem testes al[ia]s Recordat[ur] Dici audiuisse et ut sue memorie occurrit Dicit se c[re]dere fuisse p[rese]ntem a merise citra Dum ip[s]e D[omi]n[u]s Andreas Dictam su[m]mam soluit cuidam Petro Colin Recipien[...] nomi[n]e prefatoru[m] actoru[m] al[ia]s eni[m] q[uod] Dictum est super illo Deponere nescit testis quonia[m] ipse nu[m]q[uam] h[ab]uit Dicte cure de Rollario Regimen neq[ue] admi[ni]strationem sicut Dicit Jtem Jnt[er]rogatus Jdem testis Dicit se bene Recordari vidisse q[uod] quond[am] D[omi]n[u]s Petrus de Grize p[res]b[yte]r Du[m]vixit curatus Dicti loci De Rollario Jbid[em] mansum venit tanq[uam] curatus et hoc b[e]n[e] Recolere p[os]t c[ir]ca a[n]num lviij. vel lix. et deinceps suam jmbi Residentiam co[n]tinuauit aliquot a[n]nis subsequen[tibus] sed precise quot aut quibus a[n]nis Jbidem Residerit Jdem D[omi]n[u]s petrus clarius non Recolit testis sicut Dicit hoc eni[m] sue

Gedeelte van

test

Re[m]iniscentie no[n] co[m]mendauit Resedit quidem Jp[s]e D[omi]n[u]s petrus tanq[uam] curatus Jn Dicto loco vsquequo[?] Jpse suam eand[em] eccl[es]iam Resignauit ad opus D[i]c[t]i D[omi]nj andree De Dondere curati moderni Res[er]uata pensione auc[torita]te ap[osto]lica sibi assignata q[ui]d[em] fuit ut Recordatur testis c[ir]ca a[n]nu[m] lxiiij.tu[m] vel lxv.tu[m] nouissime effluxum Jtem Dicit jdem testis q[uod] post f[a]c[t]am h[uius]mo[d]i Resignat[i]o[n]em Dictus quond[am] D[omi]n[u]s petrus Diem suu[m] clausit extremu[m] Jn villa de Rollario et hoc ip[s]o Die B[ea]te Tecle de anno lxx.mo vltimo preterito h[oc] scit testis q[uoniam] eius fini et obitui Jnt[er]fuit et ip[su]m vidit expirare qui D[omi]n[u]s petrus multa sua bona mo[bi]lia et i[m]mo[bi]lia Jn multa qua[n]titate post eius obitu[m] Reliquit et dimisit Post cuiusmodi decessum Dicti Rej tanq[uam] Heredes Jn Dictis bonis se Jntruserunt eademq[ue] apprehenderunt Debita soluenda [et] c[re]dita Recipien[...] Jtem Dicit testis q[uod] secundum consuetudinem loci heredes successionem Dicto modo Jntrantes tenent[ur] ad om[n]j Debitoru[m] Defuncti solutione[m] [et] satisfactionem Jnq[uisi]tum l[egi]tima [et] liquida comperiant[ur] Nil aliud Jnde sciens super p[re]missis Dil[ige]n[te]r exa[m]i[n]atus Affirmans h[uius]mo[d]i suam Depo[sition]em contin[er]e veritatem Om[n]ibus odio amore fauore Dolo [et] fraude seclus[is] penitus [et] semot[is]

[In de linkermarge: ij t[estis] act[oris]]

Prouidus vir mag[iste]r Anthonius Wetsteen p[res]b[yte]r

Gedeelte van

test

officians Jn eccl[es]ia p[ar]ro[chia]li de Rollario torn[acensis] Dioc[esis] Etatis xlij annorum vel c[ir]citer Testis pro parte actoris et cont[ra] Reos citatus p[ro]ductus Receptus Juratus [et] abso[lu]tus Ac de et super factis per actorem libellando propositis per Reos litemcontestan[...] negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] et Dependen[tiis] Jnt[er]rogatus auditus [et] exa[m]i[n]atus Dicit [et] Deponit medio suo Juramento Q[uod] ip[s]e qui de Dicto loco om[n]ibus est et pro multo t[em]p[or]e sue etatis Jbid[em] Resedit Bene Recordatur a senioribus loci Jncolis etia[m] et a curatis superiori t[em]p[or]e exu[n]tibus Dici audiuisse q[uod] curati de Rollario p[ro] t[em]p[or]e exu[n]tes tenentur etiam et teneri consueuerunt ab antiquo t[em]p[or]e p[re]nomi[n]atis actoribus ad c[aus]am Juris p[at]ronatus seu Redemption[...] oblationu[m] Jn eccl[es]ia de Rollario obuenien[...] su[m]mam octo libraru[m] parisien[sium] mon[etae] flan[driae] Etiam Recordatur q[uod] lapsis Jam c[ir]cit[er] t[ri]bus a[n]nis p[rese]ns fuit [et] vidit q[uod] D[omi]n[u]s Andreas De Dondere curatus modernus ad c[aus]am predictam solutionem fecit Re[ueren]do p[at]ri D[omi]no Abb[at]i prefato vltra quoq[ue] hec Dicit testis se etia[m] Recordari al[ia]s vidisse Jn libro seu Reg[ist]ro Reddituu[m] Dicti mo[na]sterij Q[uod] curatus De Rollario Jbidem Jnsc[ri]ptus habebat[ur] Debens a[n]nue octo libras parisien[ses] ad c[aus]am predictam Jtem Jnt[er]rogatus vlterius Jdem testis Dicit q[uod] ip[s]e b[e]n[e] scit [et] Recordatur q[uod] quond[am] D[omi]n[u]s petrus De grize p[res]b[ite]r Du[m]vixit curatus eccl[es]ie De Rollario. via permutation[is] prius Jnite[?] et

Gedeelte van

test

passate per eund[em] tamq[uam] tunc curatum de yzeghem cum D[omi]no Johanne mule curato p[ro] t[em]p[or]e de Rollario venit ad Residentiam Jn Dicta sua cura De Rollario Jn festo natiui[ta]t[is] b[ea]ti Johannis baptiste De anno lviij. nouissime effluxo. Hoc quidem scit testis quonia[m] ip[s]e pro t[ri]bus p[ri]mis a[n]nis scil[ice]t .lviij°. lix°. et lx.mo quibus Jmbi Resedit Dictus D[omi]n[u]s petrus fuit capellanus et visitator eiusd[em] Jn Dicta cura Jtem Dicit ip[s]e testis q[uod] Dictus D[omi]n[u]s petrus tanq[uam] curatus Jbidem Resedit [et] Dicte eccl[es]ie Deseruiuit vsq[ue] Jn a[n]nu[m] lxiij Jn quo a[n]no ut testis Recordatur Dictus D[omi]n[u]s petrus Dictam suam ecccl[es]iam Resignauit p[re]fato D[omi]no Andree De Dondere curato moderno a[n]nua sibi Res[er]uata pensione per sedem ap[osto]licam assignata Preterea Dicit Jdem testis veru[m] q[uod] Dictus D[omi]n[u]s petrus qui post h[uius]mo[d]i p[er] eum factam Resignatione[m] sue D[i]c[t]e eccl[es]ie Jn villa Rollarien[si] manens p[er]mansit Donec Decederet ab h[oc] seculo migrauit c[ir]cit[er] octo Diebus an[te] festum B[ea]ti Remigij Jn anno lxx.mo vltimo elapso. vidente [et] astante qui Dum decederet sibi Decedenti Jn manu tenuit candelam benedictam Jtem Dicit q[uod] bene sciuit et scit ip[s]e testis q[uod] post eiusd[em] D[omi]nj obitum qui multa sua bona mobilia et i[m]mo[bi]lia post se Reliquit Dicti Rei tamq[uam] heredes et proximj carnales se Jn Dictis bonis Jntruserunt y[m]mo ead[em] Jntrarunt et

Gedeelte van

test

apprehenderunt palam [et] manifeste Debita soluen[...] [et] c[re]dita Recipiendo ut est moris Jtem Dicit testis q[uod] s[e]c[un]diu[m] vsum et consuetudinem eiusd[em] loci heredes si[mi]limodo[?] successionem Jntrantes tenentur quecumq[ue] liquida Debita solu[er]e t[ra]ditoribus et Jmpend[er]e satisfact[i]o[n]em Nil aliud Jnde sciens super p[re]miss[...] Dil[ige]n[te]r exa[m]i[n]atus Affirmans suam h[uius]mo[d]i Depo[sition]em esse veram Om[n]ibus odio amore Dolo [et] fraude seclusis et semotis

[In de linkermarge: iij t[estis] act[oris]]

Discretus vir D[omi]n[u]s Johannes mule p[res]b[yte]r curatus eccl[es]ie parrochialis de yzeghem torn[acensis] Dioc[esis] Etatis lx.ta qui[n]q[ue] a[n]norum [et] vltra. Testis pro parte D[i]c[t]i actoris et cont[ra] Reos citatus p[ro]ductus Receptus Juratus [et] absolutus Ac de [et] super factis per actorem libellan[...] p[re]positis p[er] Reos litemcontestan[...] negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] et Dependen[tiis] Jnt[er]rogatus auditus et exa[m]i[n]atus. Dicit [et] Deponit medio suo Juramento q[uod] ip[s]e qui etiam de loco de Rollario originem traxit [et] al[ia]s Decem a[n]nis co[n]tinuis Jbidem eccl[es]ie loci deseruiendo scil[ice]t nouem a[n]nis ut vicecuratus loco mag[ist]ri balduinj simonis curati et Decimo h[uius]mo[d]i annoru[m] tamq[ue] verus curatus Resedit videlicet ab anno xlviij° Jnclusiue vsq[ue] festum B[ea]ti Johannis bap[tis]te annj lviij exclusiue Bene scit q[uod] curatus de Rollario p[ro] t[em]p[or]e ex[iste]ns o[mn]ibus t[em]p[or]ib[us] noticie testis et ec[iam] ab antiquissimis t[em]p[or]ib[us] ut idem testis Referri [et] manuteneri audiuit obligatus fuit ac soluere consueuit Eciam [et] Jp[s]e

Gedeelte van

test

testis suo t[em]p[or]e Ac eciam curatus modernus tenetur sing[u]lis a[n]nis prefatis actoribus ad c[aus]am oblationu[m] Jn Dicta eccl[es]ia obuenien[...] seu Juris p[at]ronatus su[m]mam octo libraru[m] paris[iensium] monet[ae] fland[riae] Qua[m] su[m]mam Jp[s]e testis sing[u]lis quibus ip[s]e Dicte eccl[es]ie Des[er]uiuit no[m]i[n]e curati seu ut curatus soluit actoribus antedictis aut co[m]missis eorund[em] Et Jn h[uius]mo[d]i solution[...] nu[m]q[ue][?] sciuit nec audiuit p[er] aliquem Dicto loci curatorum Jmpedimentu[m] prestitu[m] aut denegatione[m] seu Recusat[i]o[n]em Jnteriectam fuisse Jtem Jnt[er]rogatus Jdem testis Dicit q[uod] ip[s]e vtiq[ue] Recordat[ur] q[uod] illo [et] eod[em] tempore quo ip[s]eid[em] testis a deseruitura d[i]c[t]e ecclesie de Rollario Recessit q[u...]d[...] fuit Jn dicto festo natiuitatis B[ea]ti Johannis bap[tis]te Jn anno p[re]terito lxviij° p[re]fatus quond[am] D[omi]n[u]s petrus De Grize tunc De nouo eiusd[em] eccl[es]ie p[er] testis loquen[...] Resignatione[m] Jbid[em] ad Residentia[m] venit et ipsi sue eccl[es]ie de Rollario p[er]sonal[ite]r Residendo Deseruiuit ut curatus et pacificus possessor pro a[n]nis lviij° lix° lx° et lxj° ac eciam Duobus a[n]nis subsequen[tibus] scil[ice]t ut testis Recolit vsq[ue] Jn a[n]nu[m] lxiij Jnfra quem Jp[s]e D[omi]n[u]s petrus eand[em] suam eccl[es]iam consensit apud curiam Romanam Resignari ad opus D[omi]nj Andree De Dond[er]e moderni eiusd[em] possessoris Pensione a[n]nua sibi ad eius vitam super eiusd[em]

Gedeelte van

test

fructibus auc[torita]te ap[osto]lica Reseruata Jtem vlterius Jnt[er]ro[ga]tus Dictus testis Dicit q[uod] postmod[um] videl[ice]t hijs premissis om[n]ibus p[er]actis Dictus D[omi]n[u]s petrus ab h[oc] seculo migrauit suu[m]q[ue] Diem claus[it?] extremu[m] et hoc c[ir]ca festum B[ea]ti Remigij De anno lxx.mo nouissi[m]e p[re]t[er]ito multa [et] Diuersa sua bona p[er] [et] post obitu[m] eiusd[em] Relinquendo q[uod] admod[um] Jpse testis qui suo obitui non Jnterfuit posteri a multis palam audiuit affirmari Jtem Dicit ip[s]e testis ex co[mmun]i hom[in]j[?] assertione se Didicisse et Jntellexisse q[uod] D[i]c[t]i Rej tanq[uam] heredes eiusd[em] Defuncti post Dictum obitum pretacta bona om[n]ia [et] sing[u]la mobilia [et] i[m]mo[bi]lia apprehenderunt et Jntrauerunt Debita soluendo [et] t[ra]dita Recipien[...] ut est de more Adiu[n]gens Jpse testis loquens q[uod] de co[mmun]i loci [con]suetudine heredes eo modo successionem Jntrantes tenent[ur] ad satisfact[i]o[n]em et et solutione[m] quoru[m]cu[m]q[ue] debite[...] illius defuncti cuius bona ijdem h[er]edes apprehendunt Nil aliud Jnde sciens sicut Dicit sup[er] p[re]missis Dil[ige]n[te]r exami[n]atus Affirmans suam h[uius]mo[d]i Depo[sition]em esse veram Om[n]ibus odio amore fauore Dolo [et] fraude seclus[is] [et] semotis

[In de linkermarge: iiij t[estis] act[oris]]

Discretus vir D[omi]n[u]s Andreas De Dondere p[res]b[yte]r curatus parrochialis eccl[es]ie de Rollario torn[acensis] Dioc[esis] Etatis xliiij annoru[m] vel c[ir]citer Testis pro p[ar]te actoris [et] Cetera Reos citatus p[ro]ductus Receptus Juratus

Gedeelte van

test

et absolutus Ac De [et] super factis per actorem libellan[...] propositis [et] per Reos litemcontestan[...] negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] [et] dependen[tiis] Jnt[er]rogatus auditus [et] exa[m]i[n]atus Dicit [et] deponit medio suo Juramento Q[uod] Jpse qui Jam per septem a[n]nos [et] vltra fuit [et] adhuc est curatus eccl[es]ie p[re]dicte de Rollario. b[e]n[e] scit q[uod] quond[am] D[omi]n[u]s petrus De Grize eiusd[em] i[m]mediatus predecessor Jn Dicta cura per cuius Dimissione[m] salua a[n]nua pensione auct[oritat]e ap[osto]lica sibi Reseruata Jpse testis eand[em] eccl[es]iam assecutus et eiusd[em] possessione[m] adeptus fuit an[te] festum natiui[ta]t[is] b[ea]ti Johannis bap[tis]te a[n]ni lxiiij.to vltimo preteritij Jn ip[s]ius eccl[es]ie Dimiss[i]o[n]e [et] Resignatione sibi testi loquen[...] Jnt[ra] cet[er]a onera curato Dicte eccl[es]ie [doorstreept?] ordinarie Jncu[m]bentia Decl[ar]auit q[uod] curatus eiusd[em] sing[u]lis a[n]nis tenebatur et tenetur p[ro] t[em]p[or]e prefatis D[omi]nis actoribus pro Redemptione oblationu[m] seu Juris p[at]ronatus su[m]mam octo libraru[m] parisien[sium] mon[etae] fland[riae] quam su[m]mam Jdem testis loquens suis t[em]p[or]ibus huiusq[ue] sine contradictione p[re]fatis actorib[us] seu eoru[m] co[m]missis soluit [et] Jnantea soluit p[ro]ponit qua[m]diu prefuerit Dicte eccl[es]ie quonia[m] [ser.?] Jntellexit ab antiquissimis t[em]p[or]ibus ab eiusd[em] eccl[es]ie pro t[em]p[or]e curatu[m] actum [et] solutu[m] fuisse Jtem Dicit Dictus testis q[uod] ip[s]e a plu[r]ibus eciam pluries Dici audiuit q[uod] quond[am] D[omi]n[u]s petrus De Grise suus p[re]decessor tanq[uam] curatus ad

Gedeelte van

test

Residentia[m] venit Jn natiuitate b[ea]ti Johannis baptiste De anno lviij.° vbi Jdem D[omi]n[u]s petrus vidente teste qui eund[em] Jnterea visitauit co[n]tinue Resedit vsq[ue] Jn a[n]nu[m] lxiij Jnfra quem testis loquens ab eodem D[omi]no petro obtinuit eandem eccl[es]iam Jn curia Romana salua pensione a[n]nua pro seip[s]e Resignari Qua se facta Resignatione Dictus D[omi]n[u]s petrus qui expost Jn loco de Rollario morando Rema[n]sit Jmbi Decessit c[ir]ca festum B[ea]ti Remigij de anno preterito lxx.mo multa bona per [et] post suum obitum Relinquendo q[uod] om[n]ia bona eiusd[em] Defunctj mobilia [et] i[m]mo[bi]lia q[uo]rumq[ue][?] Dicti Rei tanq[uam] h[er]edes Intrauerunt [et] apprehenderunt ut moris est et consuetudinis loci scil[ice]t Debita soluendo [et] c[re]dita Recipiendo Nil aliud Jnde sciens testis sicut Dicit super p[re]missis Dil[ige]n[te]r exa[m]i[n]atus Affirmans p[er] eum superius deposita esse vera om[n]ibus odio amore fauore Dolo [et] fraude seclus[is] [et] semotis

[In de linkermarge: v t[estis] act[oris]]

Venerabilis vir mag[iste]r Egidius veranneman p[res]b[yte]r Decanus [christ]ianitatis Rollarien[sis] Jbid[em] Residens Etatis octuaginta a[n]noru[m] vel quasi sicut Dicit Testis pro parte actoris [et] cont[ra] Reos citatus p[ro]ductus Receptus Juratus [et] absolutus Ac de [et] super factis per actorem libellando propositis [et] per Reos litemcontestan[...] negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] [et] dependen[tiis]

Gedeelte van

test

Jnt[er]rogatus auditus [et] exa[m]i[n]atus Dicit et Deponit medio suo Juramento Q[uod] ip[s]e qui de loco de Roll[ari]o suam Duxit originem quiq[ue] lapsis jam c[ir]cit[er] xlij a[n]nis primo tanq[uam] vicecuratus loco [et] no[m]i[n]e mag[ist]ri petri slauaris curati eiusd[em] loci Dicte ecclesie Deseruire cepit et eidem consequent[er] deseruunt qui[n]q[ue] vel sex a[n]nis ac eciam lapsis Jam xxxvj a[n]nis [et] Deinceps huiusq[ue] co[n]tinue fuit Decanus [christ]ianitatis Rollarien[sis] cuius occ[asi]o[n]e Jp[s]e Jn eccl[es]ia De Dollario pleru[m]q[ue] Judies co[n]uersatus est Bene Recordatur q[uod] ip[s]e testis t[em]p[or]e quo Dicte eccl[es]ie Deseruunt nomi[n]e prefati curati sing[u]lis a[n]nis sue Deseruiture soluit Realiter D[omi]nis Abb[at]i [et] co[n]uentui Dicti monasterij De Zinnebeke actoribus seu eoru[m] co[m]missis et p[re]cipue Dompno Willermo Denijs Religioso [et] Receptori pro t[em]p[or]e eiusd[em] conuentus su[m]mam octo libraru[m] paris[is] mon[etae] fland[riae] et hoc p[ro] Jure patronatus seu Redemption[is] oblationu[m] Jn Dicta eccl[es]ia prouenien[...] siue p[rese]ntataru[m] et simil[ite]r audiuit et Jntellexit testis tam an[te] q[uam] cit[ra?] Dictu[m] tempus hucusq[ue] p[er] curatos p[ro] t[em]p[or]e exu[n]tes solutu[m] fuisse Etiam et curatus modernus Jta solint a[n]nis sing[u]lis q[uod] admod[um] pluries testis ab eod[em] audiuit Recitari Jtem vlterius Jnt[er]rogatus Jdem testis Dicit q[uod] ip[s]e testis qui ut p[er]mittit[ur] semp[er] citra

Gedeelte van

test

pretactum tempus in villa de Rollario ut Recordari p[otes]t per seip[su]m et ecia[m] p[ro]ut Dedicit ex Diu[er]soru[m] alioru[m] Relatu quond[am] D[omi]n[u]s petrus de grise sup[er]iore t[em]p[or]e curatus Dicte eccl[es]ie de Rollario tanq[uam] curatus [et] possessor pacificus Dicte eccl[es]ie ad Residentia[m] venit in ead[em] Jn anno lviij°. vbi p[er]sonal[ite]r Reseden[...] et eid[em] Des[er]uien[...] suam Deinceps Residentia[m] co[n]tinuauit p[er] Dictu[m] [et] sing[u]los a[n]nos subsequentes vsq[ue] Jn a[n]nu[m] lxiij. Jn quo a[n]no ut testis Recolit ip[s]e D[omi]n[u]s petrus eand[em] eccl[es]iam Dimisit ad pensionem D[omi]no Andree De Dondere curato moderno eiusd[em] eccl[es]ie qui sua[m] Residentia[m] Jbid[em] ut curatus Jncepit Jn anno lxiiij.to nouissime effluxo que[m]admod[um] testis potest Recordari Preterea Jnt[er]rogatus Dictus testis Dicit q[uod] postmod[um] Dictus D[omi]n[u]s petrus Decesset Jn D[i]c[t]a villa de Rollario et hoc c[ir]ca festum B[ea]ti Remigij de anno lxx.mo Post cuius obitu[m] Dictj Rej tanqua[m] fui p[ro]ximj [et] heredes eiusd[em] bona q[ua]cu[m]q[ue] mobilia et i[m]mobilia p[er] eund[em] Relicta Jntrauerunt [et] app[re]henderu[n]t Debita soluendo [et] c[re]dita Recipien[...] ut moris est [et] consuetudinis Jn eod[em] loco Adijciens Jp[s]e id[em] testis q[uod] s[e]c[un]d[u]m eand[em] [con]suetudine[m] h[er]edes se Jnstituentes Dictomodo ad quoru[m]cu[m]q[ue] Debitoru[m] Defunctij cui[us] bona app[re]hendunt solutione[m] tenent[ur] [et] obligantur

Gedeelte van

test

Nil aliud Jnde sciens sicut Dicit super p[re]missis Dil[ige]n[te]r exa[m]i[n]atus affirmans hanc suam Depo[sition]em esse veram Om[n]ibus odio amore fauore Dolo [et] fraude seclusis penitus [et] semotis

J. De Allodio Sic audiui cu[m] Dictis D[omi]nis adiunctis [et] Reporto