Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-139bis***

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-09-1471

Type: Antwoord van de verweerders op de vordering in BRU-AGSB-Z-139bis*, waarin ze ontkennen de abdij van Zonnebeke nog geld schuldig te zijn

Beschrijving: Elonius de Grize en Johannes de Leeman, erfgenamen van wijlen de heer Petrus de Grize, antwoorden op de vordering door Rogerus de Crudenare, procureur van de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-139bis*]. Zij verklaren dat zij inderdaad de erfgenamen zijn van wijlen Petrus de Grijze, die bij leven enkele jaren pastoor van Roeselare was. Nadat deze functie was overgegaan op Andreas de Dondere, genoot Petrus nog een pensioen, en wel met instemming van de paus. Verder beweren ze dat de vordering van de eisers onterecht is, en verzoeken ze de officiaal van Doornik om de eisers te veroordelen tot het betalen van de proceskosten.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-139bis*** is een kopie, opgenomen in document BRU-AGSB-Z-139bis.

Tekst

Gedeelte van
test

Preuia protestatione Jn forma per prouidum et

Gedeelte van

test

honestos viros D[omi]n[u]m Eloniu[m] de Grize p[res]b[yte]r[u]m et Johannem De leeman tanq[uam] heredes quond[am] D[omi]ni petri De Grize se fortes facien[tes] De suis coh[er]edibus et eo no[m]i[n]e Reos de Jneptitudine Jmpertinen[...] [et] Jnadmissibi[lita]te cuiusd[em] talis qualis petitionis siue libelli pro parte Rogeri De crudenare curie torn[acensis] notarij tanq[uam] ass[igna]ti procuratoris Religiosoru[m] viroru[m] D[omi]noru[m] abb[at]is [et] co[n]uentus Monasterij De zi[n]nebeke Morinen[sis] Dioc[esis] [et] eo no[m]i[n]e actoris nup[er] exhi[be]ri Dicti Rei saluis sibi suis Defensionibus p[er]emptorijs [et] alijs loco [et] t[em]p[or]e p[ro]ponendis Respondendo libello predicto Dicuunt fatent[ur] [et] negant prout Jnfrasequitur Jn primis confitent[ur] se esse heredes cu[m] certis alijs suis coh[er]edibus quond[am] D[omi]nj petri de grijze Confitent[ur] etia[m] q[uod] Dictus Rogerus De crudenare fuit et est curie torn[acensis] notarius q[uod]q[ue] D[i]c[t]us D[omi]n[u]s Petrus de Grize Dum viueret c[er]to t[em]p[or]e fuit curatus de Rollario quam eccl[es]iam p[ar]ro[chia]lem D[omi]ni an[te] eius obitu[m] ipse in pensionem a[n]nua[m] dedit consensu S[anc]tissimi D[omi]ni n[ost]ri pape tunc exu[n]tis Jn h[oc] Jnteruenien[...] D[omino] Andree De Dondere Dicte cure pro p[rese]nti poss[ess]ori Cetera Jn Dicto libello contenta modo [et] forma quibus proponu[n]tur Dicti Rei negarunt et negant fore vera a[n]i[m]o[?] desuper litemcontestan[...] Peten[...] se ab Jmpetitione D[i]c[t]i actoris absolui Jp[su]mq[ue] actorem nomi[n]e quo agit in expen[sis] huius litis condempnari Off[iciale]m v[est]r[u]m

Gedeelte van

test

vene[rabi]lis D[omi]n[u]s Judex humil[ite]r Jmplorando. Datum Anno D[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo Septuagesimoprimo feria quinta an[te] exaltatione[m] sancte crucis