Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-139bis**

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-05-1471

Type: Volmacht door de abdij van Zonnebeke aan zes personen, om aan het geestelijk hof van Doornik op te treden als procureurs van de abdij

Beschrijving: Eloy de Vacht, abt van Zonnebeke in het bisdom Terwaan, geeft volgende notarissen en procureurs aan het geestelijk hof van Doornik volmacht om rechtshandelingen te stellen in naam van de abdij: Rogere de Crudenare, Janne Dibbaut, Pieteren vanden Banc, Osten de Laere en Joosse Ridon, en ook Janne Smaelrijs 'die men zeight de Muelenare' [+ opsomming van de rechtshandelingen waartoe ze gemachtigd worden].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-139bis** is een kopie, opgenomen in document BRU-AGSB-Z-139bis.

Tekst

Gedeelte van
test

[In de linkermarge: p[ro]curatoriu[m] d[i]c[t]i act[oris]]

Allen Den Ghonen die Dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of horen lezen. Eloy de vacht Bijder ghedoesamicheden gods Oetmoedich Abdt ende tghemeene Conuent vanden Cloester van zinnebeke Jnt bisscopdom van terremborch Saluut in onsen heere Doen te wetene dat wij goet en[de] vulmaect betrauwen hebbende in onse lieue ghetrauwe en[de] gheminde vrienden Eerbare en[de] wijse Rogere de Crudenare Janne dibbaut Pieteren vand[en] banc Osten de Laere Joosse Ridon notarisen ende procureurs Jnt gheestelike hof van Dorneke en[de] Janne smaelrijs die men zeight de muelenare hebben dese selue machtich ghemaect ghestelt en[de] gheordeneert en[de] bij desen onsen l[ett]ren maken machtich stellen en[de] ordeneren onser procureurs generale en[de] speciale hemliden en[de] elken bijzondere vulle macht gheuende Jn alzulker manieren Dat de condicie vand[en] eenen van hemlieden niet meerder ne zij dan vanden anderen en[de] zo dat al tghoont dat begonnen werd bij eenighe[n]

Gedeelte van

test

van hemlieden zal moghen voort bijden anderen veruolght en[de] beleedt werden toten hende Jn alle onze zaken sticken questien en[de] ghedinghen Die wij hebben gheroert en[de] gheporrent nu of hebben zullen Jn toeco[m]menden tijden met ons of Jeghen ons heesschende en[de] verweerende Jnt vors[eide] gheestelic hof van dorneke ende elders Jn allen anderen houen en[de] consistorien en[de] voor alle Rechters Jugen en[de] wetten gheestelic en[de] weerlic en[de] Jeghens alrande p[er]sonen van wat machte conditien of moghentheden dat zij zijn Den welken onzen procureurs en[de] elken bijzondere wij hebben ghegheuen en[de] gheuen bij desen vulle macht ende speciael beuel voor en[de] vter name van ons ende vanden vors[eiden] cloestere te comparerene voor alle Jugen Jn Jugemente of Der buten ende DRecht van ons en[de] vander vors[eider] cloestere te bescuddene ons te Rep[rese]nterene en[de] te onsculdene Te makene en[de] te horen maken alle manieren van heesschen Jn ghescrifte of bij monde ghedinghen te Roerene te veedene ende te veruolghene Heesschen ouer te gheuene en[de] tontfane en[de] wederheesschen te makene Dach van Rade en[de] bij absentien van Rade te nemene Zekere bouc garand Renuoy en[de] orlof van houe met costen te heesschene en[de] dat te wedesegghene te andwordene te Repliquierne te duplicquierne te tripliquierne en[de] te quadrupliquierne en[de] alle Redenen van Rechte en[de] van faite voort te stellene

Gedeelte van

test

Te litiscontesterne te doene tonderstane en[de] te zweerne Jnde ziele en[de] name van ons alle manieren van eeden versocht bij Rechte naer costume van houe alle voorstelle te prouuene Orcondscip te beleedene l[ett]ren ende chartren Jn vormen van prouuen ou[er] te gheuene orconden van Jeghenpartien te zien zweerne en[de] Die ooc mede hier ghetughenesse en[de] andre prouuen te Reprochierne ende te wederlegghene Alle [doorstreept?] orcondscip en[de] [doorstreept: al] andre prouuen beleet voor ons en[de] Jn onsen name te saluerne en[de] te houden staende alle Reprochen p[ro]testatien en[de] Redenen van Rechte te makene en[de] voort te stellene Te concludeerne Jn Rechte alle manieren van sententien en[de] appointementen te heesschene ende an te hoorne Daer of te appellerne en[de] de appeelen te verheffene en[de] te veruolghene of derof of te gane Costen te heesschene te doen taxerne en[de] bijden tax eist nood eed te doene Te substituerne Jnde stede van hemlieden eenen procureur ofte meer. hebbende ghelike macht en[de] moghenthede Dien of die te wederoupene en[de] de selue macht wedero[m]me taenu[er]dene Dese procuratie altoes goet bliuende en[de] Jn viguere Ende generalic alle andre zaken te Doene Dat goede ghetrauwe procureurs zijn sculdich en[de] moghende van Doene en[de] Die wij selue zoude moghen doen waren wij p[rese]nt ende voor oghen Belouende vp tverband vanden vors[eijden] cloestere te hebbene en[de] te houdene goet vast

Gedeelte van

test

en[de] van werden al tghoont dat bij onsen voors[eijden] procureurs hueren ghesubstituerden en[de] elken van hemlieden ghedaen ende gheprocureert werdt hemlieden tondlastene ende te betalene en[de] vulco[m]mene tghewijsde eist nood Jn kennessen vanden welken wij dese p[rese]nte l[ett]ren gheseghelt hebben met onzen zeghelen hier huuthanghen[de] Den xij.ten Dach Jn meye Jnt Jaer Duust vierhondert een en[de] tzeuentich