Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-280

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Juridische stap in het proces tussen de abdij van Zonnebeke (eiser) en heer Ghelaeijn vanden Broucke (verweerder)

Beschrijving: In het proces tussen de abdij van Zonnebeke (eiser bij panding) en heer Ghelaeijn vanden Broucke (verweerder) wordt ingegaan tegen het verzoek tot 'afwijzing' door de verweerder, aangezien die afwijzing reeds eerder had moeten gebeurd zijn.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie.

Procederende bij den Eerweerden heere Prelaet ende heere van sonnebeke heeschere bij pandijnghe op het ghediende van s[ieu]r Ghelaeijn vanden broucke verweerere seght voor bailliu ende schepenen der selue Prochie ende heerlichede dat den verweerere niet t'anhooren en is in sijne afwijsijnghe die hij bij tselue gheschrifte tracht te doene tot reden dat deselue afwijsinghe hadde moeten sijn gheproponeert voo[?] Litiscontesteren ende voor alle andere exceptien soo notoir is want den verweerere de saecke hem hebbende [...?]ghetrocken tot de conclusie in taduijs in [...?]nijs verobligiert is desaecke te furnieren omme daernaer recht ghedaen te worden concluderende daervp dheeschere desaecke in taduijs met heesch van costen onderteeckent M. vander Stechele

test

Copie Omme s[ieu]r Ghileijn vanden Broucke met consoorten verweerers[?] Contra Mijn Eerweerde heere den Prelaet heere van sonnebeke heeschere bij pandijnghe