Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-271bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1595

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Sinte Maertenmesse 94" (11/11/1594); "desen ijen nouembre 95" (02/11/1595); "desen 21en nouembre 95" (21/11/1595); "desen 14en nouembre 95" (14/11/1595); "desen 29en oust 95" (29/08/1595); "desen 3en Septembre 95" (03/09/1595); "desen ven Septembre 95" (05/09/1595); "desen 12en septembre 1595" (12/09/1595); "den ven Septembris 95" (05/09/1595); "desen 29 oust 95" (29/08/1595); "desen 28en nouembre 95" (28/11/1595);

Type: Overzicht van de aan de abdij van Zonnebeke verschuldigde kapoenrenten te Hooglede

Beschrijving: Lijst van personen die voor erfgronden te Hooglede kapoenrenten schuldig zijn aan de abdij van Zonnebeke, alsmede hun aandeel in de kosten van het proces dat daarover gevoerd werd voor de Raad van Vlaanderen; in de marge wordt de betaling van de verschuldigde bedragen aan Pieter de Muelenare, baljuw van Oost-Ieper-Ambacht, bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Repartitie tauxatie ende smaldeelinghe van vyfthien Cappoenen die de naeruolghende persoonen Jaerlicks gheldende zyn vp huerlieder respectiue erfgronden Tot prouffite van myn heere den abdt ende Prelaedt van zonnebeque ten furnissen ende betalinghe van vele diuerssche Jaren tlaetste gheuallen Sinte Maertenmesse 94 Lestleden met de wettelicke ende andere costen Daeromme inden Raedt van Vlaenderen ende elders gheschiet Dien volghende zal elck hebben vp te brynghen te wetene

[in de marge: Ontfaen vanden zeluen angelis desen ij.en nouembre 95 dese xx £ parisis]

Rogier angelis dict rubrecht ouer wylent Jan van middelem ter cause van twee cappoenen en half De somme van xx £ parisis

[in de marge: Den zeluen Adriaen De Cocq gheforniert sine[?] landen [...?] Jan vander strate greffier vj £ v[...?] s iij d parisis [...?] my ghe[...?]t ghelijcke omme ontfaen [...?] Mahieu van hauerbeke desen 21.en nouembre 95] [deel nauwelijks leesbaar]

Adryaen de cocq ende Mahieu van hauerbeque tezamen[?] ouer wylent Jan veracx ter cause van eenen cappoen ende twee deelen cappoens x[...?] £ vj s viij d

[in de marge: dan[?] ontfaen van p[iete]r de kueninck desen 14.en nouembre 95]

de kynderen Jan de cueninck filius Jans ouer twee derden van eenen cappoen v £ vj s viii d

[in de marge: [...?] viij £ parisis bij [...?] muelenare[?] ontfanghen van Joos de kueninck [...?] den gront toebehoorende desen 29.en oust 95]

Pieter de cuninck met zyn consorten kijnderen van Jan de cueninck huerlieder [...?] eenen cappoen viii £ parisis

[in de marge: Dit ontfaen van p[iete]r de Kueninck desen 14.en nouembre 95]

Amandt de bets met zijn consorten hoirs vande Kynderen gillis de wulf ouer eenen haluen cappoen Je [...?] jC ende Joes De kueninck iiii £ parisis

[in de marge: dit ontfaen van Cornelis Witvoet ouer den zeluen Jan speecke desen 3.en Septembre 95]

Jan filius Rogier speecken om [...?] wijlent Jan de gaente ter cause vande twee derden van eenen cappoen v £ vj s viij d

[in de marge: dit staet te betalen by Salomon van Roubaix causa vxoris hoir van Clays de cuenynk ter cause vanden coop van een partie lants ghenaempt tvlistken byde seluen de cuennyk vercreghen van Ghelein de bert]

De hoirs Joos de bert douden ouer eenen haluen cappoen iiii £ parisis

[in de marge, vaak nauwelijks leesbaar: ontfaen van Joos [...?] Ontfaen van [...?] desen ven Septembre 95 de somme van 24 £ parisis op [...?]inghe ontfaen noch [...?] £ parisis onte[?] de reste]

De weduwe Chaerle brouckaert ouer drie cappoenen en half xxx iij £ parisis

[in de marge: Ontfaen van Andries pattin ouer Salemoen de Robays des[...?] iiij £ parisis desen 12.en septembre 1595]

Salomon van robais ouer wylent Clays de cueninck ter cause van eenen haluen cappoen iiij £ parisis

test

[in de marge: Ontfaen van gheraert Lammens desen viij £ parisis den v.en Septembris 95]

Gheeraert lammens ouer wylent Passchier de cueninck ter cause van eenen cappoen viii £ parisis

[in de marge: Ontfaen by my muelenare dese viij £ parisis van p[iete]r vereeke desen 29 oust 95]

Pieter vereecke ende consorten ouer wylent matheeus stacin ter cause van eenen cappoen vii £ parisis

[in de marge: Ontfaen van Maykin wale dese somme van xij £ desen 28.en nouembre 95]

Maykin wale[?] ouer Joos stubbe eenen cappoen en half xii £ parisis

Somma iij[?] als Ontfaen j.C xx £ parisis

Hierop betaelt anden Abt van zunnebeke iiij.XX xvj £ parisis

van arest tot Ghent an Noel[?] wasteel viij £ vj s parisis

an p[iete]r de muelenare van sommatie ex[ecuti]en[?] ende T[...?] ende betalen van desen vij[?] £ parisis

betaelt bj Laste van Rager[?] angelis an Cristoffels [...?] [niet leesbaar; in plooi] vj £ parisis

noch ghegheuen inde handen van zeluen Rageer[?] ouer de Reste ende voldoeninghe vande voorseyde somme xxxx[?] iiij s parisis

test

Hoochlede

Dien volghende dat eenen yeghelicken vande voorscreuen persoonen ende ghelders zyns portie comme furnieren ende betalen in handen van Pieter de muelenare bailliu van oostyperamb[ach]t als totten ontfanghe van dien ghecommitteert binnen seuen daghen vp pene van executie actum desen xx.en augusti 1595

{{/BRU-AGSB-Z-271bis/[[File:/BRU-AGSB-Z-271bis/0271bisd.jpg}}]]

Zonnebeke

Abt van zunnebeke Cappoenen van hooghlede

{{/BRU-AGSB-Z-271bis/[[File:/BRU-AGSB-Z-271bis/0271bisd.jpg}}]]

Pieter vereeke gelt Jaerelycx eenen caeppoen ende flyps de Lahaeye eenen en half Lijggende verscheen en omuerdeelt Jn een styck genaemt de kannijerey commende wt hoofde van den ouden fraenssoeys breemes van oosten zuyden ende westen pieter vereeke ende van norden paesschier lammers Groot twee gemeten en half