Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-507

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-06-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vrijdaghe eerstcommen wesende den 29.en Junij 1663 ten elf uren voor de Noene" (29/06/1663); "1663".

Type: Verzoek van de schepenen van de abt van Zonnebeke om toe te staan dat Ghileijn vanden Broucke gedaagd wordt buiten hun jurisdictie om te verschijnen in een proces tegen de abt van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke laten weten dat voor hen een proces in behandeling is tussen de abt van Zonnebeke (eiser) en heer Ghileijn vanden Broucke e.a. (verweerders). Het proces betreft de panding door de abt van een hofstede en grond, toebehorend aan Vanden Broucke. Aangezien Vanden Broucke buiten de jurisdictie van de schepenen woont, waardoor de baljuw hem niet kan dagen, geven zij de baljuw hun 'lettren requisitoire'; deze bevatten een verzoek aan alle gerechtsdienaars om toe te staan dat Vanden Broucke gedaagd zou worden buiten de eigen jurisdictie [op de rugzijde verklaart Vanden Broucke de daging ontvangen te hebben].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alle de gonne die dese presente lettren sullen sien ofte hooren lesen. Saluut schepenen van mijn Eerweerde heere Prelaet ende Temporeel heere van sonnebeke doen te weten dat wtte dien voor ons is hanghende seker proces onghedecideert tusschen den voorschreuen Eerweerde heere Prelaet heeschere bij pandijnghe op seker hofstede ende landen Competerende S[ieu]r Ghileijn vanden Broucke met consoorten verweerders daer Inne soo verre gheprocedeert is dat de saecke staet omme bij de verweerders ghefurniert te worden op paine van verstekijnghe ende soo den voorschreuen Eerweerden heere Prelaet ons te kennen heeft gheghe- uen dat den voorschreuen vanden broucke es woonende buijten de Limitten onser Iurisdictie ende bij dies dat hij tot het furnieren vanden seluen processe midtsghaders ten versoucke vanden bailliu Causa officij heeschere ten fijne de verweerders commen furnieren hemlieden proces als verweerers Ieghens den voorseyden bailliu op peijne alsuooren hem niet en conden daghen sonder daertoe te hebben onse Lettren Requisitoire die sij daertoe waeren versouckende soo Ist dat wij tselue verzouck redelicke beuijnden biden ende versoucken aen alle Justicieren ende officieren die hier op gheImploIert werden In faueure van Iusticie te Consenteren daghijnghe ofte Insinuatie ten Laste vanden voorschreuen vanden broucke hem daertoe dach beteeckenende voor ons te compareren vrijdaghe eerstcommen wesende den 29.en Junij 1663 ten elf uren voor de Noene ten huijse van woultre deboutte bereet wesende ons In dierghelicke ofte ander saecken van Rechte Reciproquelick tacquijtteren dies versocht sijnde In kennesse der waerheijt hebben wij dese ghedaen teeckenen bij onsen Greffier desen 22.en Junij 1663 Toorconde

Jan de Boutte 1663

test

den onderschreuen kent ontfaen te hebben dese abusiue Jns[in]vatie ende zal voldoen ten naesten[?] midts at[?]uertentie

G. Vande Brouke