Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-434

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-10-1651

Opmerkingen analytische datum: De hoofdtekst is niet gedateerd; de twee marginale notities wel, respectievelijk "actum den xvij 8ber 1651" (17/10/1651) en "Desen iiij.en 9bre 1651" (04/11/1651); aangezien de bovenste marginale notitie de tiendenheffers van Beselare aanspoort om binnen de 14 dagen te reageren op de inhoud van het stuk, vermoeden wij dat de datum van deze notitie vrij dicht bij de datum van de inhoud van de hoofdtekst ligt; deze datum wordt dan ook gebruikt voor de datering van het stuk.

Type: Verzoek van de koster van Beselare dat de Raad van Vlaanderen de abdij van Zonnebeke, tiendenheffer te Beselare, zou verplichten te voorzien in zijn onderhoud

Beschrijving: Jan de Costere, koster van Beselare, verklaart aan de leden van de Raad van Vlaanderen, dat de voorbije twee jaren in zijn onderhoud voorzien werd door de parochie, ten laste van de geestelijke tiendenheffers (de abdij van Zonnebeke). Verder onderhoud wordt hem nu geweigerd; de tiendenheffers menen dat zijn niet verplicht zijn hem te houden, en dat zij dat tevoren op vrijwillige basis deden. De koster vraagt nu dat de tiendenheffer verplicht hem een aanvullend pensioen te geven. Een marginale notitie geeft de abt van Zonnebeke twee weken de tijd om hierop te reageren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[linkerbovenhoek:] sy ghetooght de thiende heffers vande prochie van becelaer om hier op te segghen binnen xiiij daghen [...?] actum den xvij [octo]ber 1651 onderteeckent Masseau

fl[?] Jas[...?] desen iiij.en [novem]bre 1651 Toorconden J. De Middeleere

An hooghe ende moghende heeren van raede in vlaenderen

Supplierende verthoont reuerentelick Jan de costere der prochie ende heerlichede van becelaer dat hij als nu twee Jaren ofte bet in sijn qualiteyt van weghen de selue prochie onderhouden ende ghealimenteert is gheweest gratis ende sonder obligatie mits de gheestelijcke thiendenaers die daerme priuatiuelick sijn gheobligeert Welcke sijn onderhoudt hem hebben gheweijgert bij u[?] legghen nemaer[?] alsoo de voorseyde prochie desen oncosten niet voorder en verstaet te dooghen mochte te contribuen tot supplicants onderhoudt dan de voorseyde thiendenaers soo voorseyt naer rechte daertoe wesende verbonden ende dat haer voluntare contributie te vooren gheschiet is gratis quod qui ea que mere sunt facultatis semper reuocari et negari possint heel[? den supplicant hem om daerinne voorsien te worden anden houe [...?] belieue ghedient te wesen ter causen voorseyt de eerw[eerde] heer abt van sonnebeke als

test

gheestelycken thiendenaer refusant ende dilaijant in desen tordonne[re]n ende condemneren den supplicant te doene sulcken redelijcken bij legh ende Jaerlijcx pensioen tot sijn alimentatie als het selue [...?]denste te be[...?]ooren vijtterlijck van 1C? l gul[...?] als onder sijn [...?]faten[?] hebben ghenoten ende gheprofficteert vijtterlijck ter discretie vande ses[?] condemneren hem voort in cas in[?] oppe[...?]en ende [...?]elghe

Ende bij prouisie alsoo de materie van alimentatie is fauorable [...?]erckelijck als traeckt de kerckelijcke functie omme de ghemeene wel uaert vande prochie voorts [...?] den supplicant tsyn laste is verleen prouisie ende alimentatie mitsghaders commiss[...?] omme [...?] te procederen twelck [...?] dit [...?]teekent

C. hubrechts p[rocureur]

Eerw[eerde] heere prelaet van Sonnebeke